"The ultimate aim of education is the development of character"

สัมมนา Key Persons

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการสัมมนา Key Persons ในหัวข้อ“เหนื่อยในการวิ่งนำหน้า ยังดีกว่าเหนื่อยในการวิ่งตามหลัง” เพื่อมุ่งจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ “เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และพัฒนาอุปนิสัยบนพื้นฐานคริสตจริยธรรม” เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ปีการศึกษา 2565 ช่วงกิจกรรม “แนวคิดผู้นำ เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนโรงเรียนสู่อนาคตด้วยกระบวนการสร้างสรรค์ LEGO SERIOUS PLAY”
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณิษวาส จินตพิทักษ์ รองหัวหน้าสำนักวิชาการศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงานเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม Cornelia McGilvary Harris Auditorium อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส