"The ultimate aim of education is the development of character"

ให้การต้อนรับสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ในโอกาสเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และเอกสารประวัติศาสตร์ของโรงเรียน เพื่อสำรวจและพิจารณาเอกสารขึ้นเป็นมรดกความทรงจำแห่งชาติ