"The ultimate aim of education is the development of character"

นมัสการพระเจ้าสำหรับรักษาการผู้จัดการ-รักษาการผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับรักษาการผู้จัดการ-รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ปกครอง ดร.เกรียง ฐิติจำเริญพร และประชุมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565