"The ultimate aim of education is the development of character"

รีทรีตครู-บุคลากรคริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดรีทรีตครู-บุคลากรคริสเตียนประจำปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อ “Grow together” โคโลสี 2:7 โดยได้รับเกียรติจากวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี เป็นวิทยากร คัมภีร์ศึกษา เพื่อศึกษาน้ำพระทัยของพระเจ้าในการรับใช้และทบทวนการดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ ณ ห้องประชุม Cornelia McGilvary Harris Auditorium อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส