ประวัติความเป็นมาโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ตั้งอยู่ ณ ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอ เมือง เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนแบบตะวันตกสำหรับเด็กชายแห่งแรกในล้านนา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 1887 โดยศาสนาจารย์เดวิด กอร์มเลย์ คอลลินส์ มิชชันนารีคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียน โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง ที่บ้านวังสิงห์คำ เรียกว่า "Chiengmai Boys' School" หรือเป็นที่รู้จักกันในนามโรงเรียนชายวังสิงห์คำ ทำการสอนโดยใช้ภาษาล้านนาเป็นหลัก มีการเรียนพระคัมภีร์ควบคู่กันไป มีครูรุ่นแรกประกอบด้วย ครูโอ๊ะ ครูบุญทา ครูแดง และครูน้อยพรหม ในปี 1899 ศาสนาจารย์คอลลินส์ ลาออกไปเปิดโรงพิมพ์อเมริกามิชชัน ศาสนาจารย์ ดร.วิลเลียม แฮรีส ซึ่งเป็นผู้ช่วยครูใหญ่ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1896 ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูใหญ่แทน ท่านได้พัฒนาโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น แต่เนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบ จึงได้ย้ายมายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิงและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้นยังทรงเป็นสยามมกุฏราชกุมาร เสด็จฯทรงวางศิลารากอาคารบัทเลอร์ เมื่อวันที่ 2 มกราคม ค.ศ. 1906 และพระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่า "The Prince Royal's College" นอกจากนั้นพระองค์ยังได้พระราชทานสีประจำพระองค์คือ น้ำเงิน-ขาว เป็นสีประจำโรงเรียนอีกด้วย

ศาสนาจารย์แฮรีส ได้พัฒนาด้านอาคารสถานที่และการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ในปี ค.ศ.1912 ได้เริ่มใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการสอนแทนคำเมือง เพื่อสนองต่อกระแสการรวมชาติ และเน้นการสอนภาษาอังกฤษเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถทั้งการพูดและการอ่าน นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมครูให้มีการศึกษาสูงขึ้น จนกระทั่งได้รับรองฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาลในปี ค.ศ.1921 นอกจากนี้ แม่ครูคลอเนลเลีย ภรรยาของศาสนาจารย์แฮรีส ยังเป็นผู้มีบทบทาสำคัญในการช่วยพัฒนาโรงเรียนและการก่อตั้งสมาคมนักเรียนเก่าฯ ของโรงเรียนขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ.1926 เมื่อศาสนาจารย์แฮรีส เกษียณอายุในปี ค.ศ. 1939 ศาสนาจารย์ ดร.เคนเนธ เอลเมอร์ แวลส์ ได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่แทนในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1941-1945) โรงเรียนถูกยึดเป็นของรัฐบาล โดยใช้สถานที่ทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรียกว่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคพายัพ ภายหลังสงครามสิ้นสุดลง ศาสนาจารย์ ดร.เคนเนธ เอลเมอร์ แวลส์ จึงได้กลับมารับมอบโรงเรียนฯ คืนจากทางรัฐบาล โดยรับตำแหน่งผู้จัดการ และอาจารย์หมวก ไชยลังการณ์เป็นอาจารย์ใหญ่ ทางโรงเรียนฯ ได้มีการปรับปรุงอาคารเรียนและการเรียนการสอน ตั้งแผนกมัธยมศึกษา ในสมัยที่ ดร.คอนรัด คิงส์ฮิลล์ รับผิดชอบ ได้มีการจัดตั้ง "แผนกสหเตรียมอุดมศึกษาปรินส์-ดารา" ปี ค.ศ.1956 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของชั้นเรียนแบบสหศึกษาของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เมื่อวันที่ 25 มกราคม ค.ศ. 1927 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ต่อมาในวันที่ 5 มกราคม ค.ศ. 1928 สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดอาคาร Powers Hall และในวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 1958 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จฯเยี่ยมโรงเรียน นับเป็นเกียรติประวัติและพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง อีกทั้งยังมีเจ้านาย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนอีกหลายท่าน นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ และเสด็จเป็นองค์ประธานวางศิลารากอาคารเพชรรัตน-สุวัทนา เมื่อวันที่ 2 มกราคม ค.ศ. 1986 ปัจจุบันโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่เดิมรับเฉพาะนักเรียนชาย ต่อมาในปี ค.ศ.1957 ได้จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมปลายเป็นแบบสหศึกษา และในปีค.ศ. 1993 ได้เริ่มรับนักเรียนหญิงในชั้นอนุบาล 3 เป็นรุ่นแรก

ศจ. เดวิด กอร์มเลย์ คอลลินส์
อาจารย์ใหญ่
ค.ศ. 1887-1899

ศจ.ดร.เคนเนธ เอลเมอร์ แวลส์
อาจารย์ใหญ่, ผู้จัดการ
ค.ศ. 1940-1950

อ.กำราบ ไชยาพันธ์
อาจารย์ใหญ่, ผู้จัดการ
ค.ศ. 1949-1970

อ.พงษ์ ตนานนท์
ผู้อำนวยการ
ค.ศ. 1991-2005

นายถวิล กัลชาญพิเศษ
ผู้จัดการ
ค.ศ. 2008

นายสเปญ จริงเข้าใจ
ผู้จัดการ
ค.ศ. 2010-2015

ศจ. ดร.วิลเลียม แฮรีส
อาจารย์ใหญ่
ค.ศ. 1899-1939

อ.หมวก ไชยลังการณ์
ผู้จัดการ, อาจารย์ใหญ่
ค.ศ. 1946-1967

ดร.จำรูญ ไชยลังการณ์
ผู้จัดการ, อาจารย์ใหญ่
ค.ศ. 1970-1991

ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์
ผู้อำนวยการ
ค.ศ. 2005-2012

อ.สมบูรณ์ ปัญญาพฤกษ์
ผู้จัดการ
ค.ศ. 2009

ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล
ผู้อำนวยการ
ค.ศ. 2012-2015
ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ
ค.ศ. 2016-ปัจจุบัน

ลำดับ ชื่อมิชชันนารี ปี ค.ศ.
1 Rev. & Mrs. David Ghormley Colins 1887-1899
2 Rev.Dr.& Mrs. William Harris 1899-1940
3 Rev.& Mrs. Marion Boyd Palmer 1906-1909
4 Mr.& Mrs. Henry Probasco Reid 1911-1918
5 Dr.& Mrs. Newel Thomas Preotan 1914-1921
6 Rev.Dr. James W. Mckean 1916-1917
7 Rev.Dr. Edwin C. Cort 1916-1917
8 Rev.Dr. Claude W. Mason 1916-1917
9 Mrs. Mabel Gilson Cort 1918
10 Rev.& Mrs. Allen Bassett 1920-1929
11 Mr.& Mrs. Gilbert Oscar Robinson 1922-1924
12 Mr. Herbert Girton Deignan 1928-1932
13 Dr.& Mrs. Kenneth Elmer Wells 1928-1941
14 Mr. David Howard Dickason 1931-1935
15 Rev.& Mrs. William James Sinclair Thompson 1938-1939
16 Dr.& Mrs. Horance Wintzer Ryburn 1938-1941
17 Dr.& Mrs. Konrad Leopold Kingshill 1947-1950,1954-1973
18 Rev.& Mrs. Frank Mcclure Caughey 1951-1953
19 Rev. A. B. Newport 1950
20 Rev. F. B. Morgan 1950
21 Rev. R. L. Marrin 1950
22 Mrs. Betsy Rasmussen Guyer 1952-1974
23 Mr.& Mrs. Harry Lars Norlander 1959
24 Rev.& Mrs. Thomas Duggan 1959-1964
25 Miss Alison Osborn 1960-1980
26 Rev.& Mrs. John Butt 1963-1966,1969-1973
27 Rev. William Joseph Yoder 1963-1965,1969-1979