อาคาร-สถานที่

บ้านแฮรีส | Harris House : 1905
สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1905 เป็นอาคารหลังแรกของโรงเรียน ขึ้นเพื่อใช้เป็นบ้านพักของพ่อครูดร.วิลเลียม แฮรีส เป็นอาคารไม้ 2 ชั้นแบบแคลิฟอร์เนียโดยใช้ชั้นล่างเป็นที่ทำการโรงเรียน เมื่อ ค.ศ.1989 ได้เกิดเพลิงไหม้ บ้านแฮรีส เสียหายจนใช้การไม่ได้ รวมถึงเครื่องดนตรีของวงดุริยางค์ทั้งหมด ทางโรงเรียนได้ก่อสร้างใหม่ทั้งหมดตามแบบเดิม จนแล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ.1993 ปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนฯ และที่ทำงานของรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์, รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ, รวมถึงฝ่ายประชาสัมพันธ์

อาคารนีลสัน เฮย์ส | Neilson Hays : 1920
เป็นอาคารที่ น.พ.โทมัส เฮย์วาร์ด เฮย์ส (Dr.Thomas Hayward Hays)สร้างอุทิศแด่ นางนีลสัน เฮย์ส ภรรยา ซึ่งถึงแก่กรรม เช่นเดียวกับห้องสมุด นีลสัน เฮย์ส ที่กรุงเทพฯ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1920 สำหรับใช้เป็นตึกวิทยาศาสตร์ และเคยใช้เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งแรกในภาคเหนือ เปิดสอนนักเรียนแพทย์ เพียงรุ่นเดียว จำนวน 4 คน ต่อมานักเรียนแพทย์ทั้ง 4 ได้ย้ายไปเรียนที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เนื่องจากทางราชการไม่อนุญาตให้เปิดสอน ปัจจุบันใช้เป็นห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

อาคารเพาเวอร์ส ฮอลล์ | Powers Hall : 1928
สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ.1928 เพื่อใช้เป็นโรงอาหารของนักเรียน หรือเมื่อมีการประชุม การจัดเลี้ยง หรือจัดงานแสดงของนักเรียน ผู้ริเริ่มก่อสร้าง คือ สมาคมนักเรียนเก่าฯ ชุดที่หนึ่ง ในสมัยพ่อครู ดร.วิลเลียม แฮรีส โดยมีการรณรงค์ขอรับบริจาค ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีผู้บริจาครายใหญ่ชื่อ โทมัส แฮรีส เพาเวอร์ส ซึ่งเป็นญาติสนิทของพ่อครู ดังนั้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่าน จึงได้ตั้งชื่ออาคารนี้ว่า เพาเวอร์ส ฮอลล์ (Powers Hall ) มีสถาปนิกจากสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ออกแบบ เป็นอาคารแบบแคลิฟอร์เนียฮาวาย สร้างเป็นห้องโถงกว้างขวางไม่มีเสากลาง จุได้ประมาณ 400 คน สิ้นค่าก่อสร้างเป็นเงิน 17,200 บาท โดยสมเด็จพระนางเจ้า สว่างวัฒนา ในรัชกาลที่ 5 เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 5 มกราคม 1929 ปัจจุบัน อาคารเพาวเวอร์ส ฮอลล์ ใช้เป็นห้องสมุดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

โบสถ์ | P.R.C.Chapel : 1929
สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1929 โดย แอน เลิฟริน ได้บริจาคเงิน 10,000 ดอลล่าร์ รวมทั้ง โทมัส แฮรีส เพาเวอร์ส ได้บริจาคสมทบ รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธา รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ 22,000 ดอลล่าร์ ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดย แวน เอลเล็น แฮรีส น้องชายของพ่อครู ดร.วิลเลียม แฮรีส ซึ่งเป็นสถาปนิกและวิศวกร

โรงละคร | The '92 Auditorium : 1929
สร้างขึ้นพร้อมกันกับโบสถ์ของโรงเรียน เมื่อปี ค.ศ.1929 เพื่อใช้งานอเนกประสงค์ เป็นสถานที่ใช้จัดกิจกรรมสร้าง เสริม การเรียนรู้ของนักเรียน การประชุม การแสดงและรวมถึงใช้จัดอบรมจริยธรรม โรงละครนี้สร้างขึ้นโดยเงินบริจาคจากสหายร่วมชั้นเรียน ในมหาวิทยาลัยปรินสตันของ พ่อครู ดร.วิลเลียม แฮรีส ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยน้องชายของพ่อครูชื่อ วอลเตอร์ และแวน เอลเล็น แฮรีส

อนุสาวรีย์หินหัวมุม | Corner Stone Monument
สร้างขึ้นโดยสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เพื่อเป็นที่ระลึกในการก่อตั้งโรงเรียน และได้นำแผ่นจารึกเมื่อครั้นพระราชทานนามโรงเรียน ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธฯ พระราชทานให้เมื่อวันที่ 2 มกราคม ค.ศ. 1906 ไปประดิษฐานไว้

อาคาร Butler และ อาคาร Harris : 1948
อาคารทั้ง 2 หลังนี้สร้างพร้อมกัน หลังจากรื้ออาคารบัทเลอร์ หลังเดิมโดย สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1948 สมัยดร.เคนเนท อี แวลส์ เป็นอาจารย์ใหญ่ เพื่อรองรับนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลง โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1948 โดย ฯพณฯ เอ็ดวิน สแตนตัน เอกอัครราชฑูตแห่งสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ประกอบพิธีวางศิลาราก อาคารทั้งสองหลังมีลักษณะเหมือนกันคือ เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น พื้นและเพดานปูด้วยไม้ เคยใช้เป็นอาคารเรียนประถมและมัธยมตามลำดับ ปัจจุบันอาคารบัทเลอร์ใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมวงโยธวาทิตของโรงเรียนและอาคารแฮรีสเป็นสถานที่เรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชื่ออาคารทั้งสอง ตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่ตระกูลบัทเลอร์ ซึ่งเป็นตระกูลฝ่ายมารดาของดร.วิลเลียม แฮรีส ซึ่งได้บริจาคเงินสร้างอาคารบัทเลอร์หลังเดิมและตระกูลแฮรีส เพื่อเป็นเกียรติแก่พ่อครู ดร.วิลเลียม แฮรีส

อาคารเคนเนดี ฮอลล์ | Kennedy Hall
อาคารเคนเนดี ฮอลล์ (หอกลาง) เป็นอาคารก่ออิฐฉาบคอนกรีต 2 ชั้น ลักษณะอาคารสถาปัตยกรรมแบบแคลิฟอร์เนียฮาวาย สร้างขึ้นพร้อมกับอาคารไม้อีก 2 หลัง ขนาดข้างซ้ายขวา เรียกว่า ตึกเหนือ และตึกใต้ อาคารทั้ง 3 หลัง เดิใช้เป็นหอพักนักเรียนประจำ โดยได้รับเงินบริจาคการก่อสร้าง จากตระกูลเคนเนดีเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นเสมือนญาติสนิทของพ่อครู ดร.วิลเลียม แฮรีส สถาปนิกผู้ออกแบบคือ พ่อครูเรียด ( Rev.Reid ) ผู้ประกอบพิธีวางศิลารากคือแม่ครูแมคกิลวารี

อาคารอำนวยการ 2 : 1958
สร้างเมื่อ ค.ศ.1958 พร้อมกับตึกสีเทา เพื่อใช้เป็นอาคารอำนวยการของโรงเรียน จนถึงปี ค.ศ. 1997 จึงได้ย้ายไปใช้อาคาร Grace Hall ตัวอาคารเป็นอาคารคอนกรีต 1 ชั้นครึ่ง มี 3 ระดับ ปัจจุบันใช้เป็นที่ทำงาน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ, และรองผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาบุคลากร รวมถึงฝ่ายสนับสนุนฯ และศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศของโรงเรียน

อาคารสีเทา : 1958
สร้างเมื่อปี ค.ศ.1958 ในสมัยที่ อ.หมวก ไชยลังการณ์ เป็นอาจารย์ใหญ่เพื่อใช้รองรับการขยายจำนวนนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมปลาย ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียนของนักเรียนระดับมัธยมต้น ลักษณะอาคารเป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ยาวติดต่อกัน มีห้องเรียน ชั้นบน 9 ห้องและห้องประชุมใหญ่ 1 ห้อง ชั้นล่างมีห้องเรียนและห้องพักครู รวม 11 ห้อง สถาปนิกผู้ออกแบบคือ ศ.อัน นิมมานเหมินท์

อาคารสีฟ้า : 1963
สร้างเมื่อปี ค.ศ.1963 ในสมัยที่ อ.หมวก ไชยลังการณ์ เป็นอาจารย์ใหญ่เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนสำหรับชั้นมัธยมต้น มาจนถึงปัจจุบัน ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นห้องทำงานของคณะครูในระดับมัธยมและห้องเรียน 6 ห้อง ชั้นบนเป็นห้องเรียนจำนวน 9 ห้อง สถาปนิกผู้ออกแบบคือ ศ.อัน นิมมานเหมินท์

อาคารร่มเกล้า : 1979
เป็นอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องทดลอง มีห้องประชุม ห้องโสต ฯ และห้องเรียนคอมพิวเตอร์ เป็นอาคารที่มีการใช้งานแบบอเนกประสงค์ สร้างขึ้นในสมัย ดร.จำรูญ ไชยลังการณ์ เป็นอาจารย์ใหญ่ โดยมี นายมณทิพย์ ปรีชานนท์ เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ โดยได้รับบริจาคจากนายและนาง โยเซฟ แอล โยเดอร์ เป็นผู้รณรงค์ขอบริจาคจากคริสเตียนในเมืองแคนตัน มลรัฐโอไฮโอ ได้ประมาณ 700,000 บาท ทำพิธีเปิด เมื่อวันที่ 2 มกราคม ค.ศ.1979 โดย มล.จิรายุ นพวงศ์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์เป็นประธาน ปัจจุบันอาคารร่มเกล้าใช้เป็น ห้องเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีห้องทดลองวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ห้อง ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ และห้องบรรยายหรือห้องประชุมที่มีความจุ 350 คน

อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา : 1986
สร้างในปี ค.ศ.1986 เป็นอาคาร 3 ชั้น มี 26 ห้องเรียน และห้องประกอบอีกหลายห้อง เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนใน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ออกแแบบโดย ศ.อัน นิมมานเหมินท์ มีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ.1987 โดยสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี พระราชธิดาในรัชกาลที่ 6 พร้อมกับพระราชทานนามว่า อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

บอาคาร 85 และ 86 ปี : 1991,1992
สร้างเมื่อปี ค.ศ.1991 และ ค.ศ.1992 เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนในระดับประถมศึกษา เดิมเป็นอาคารเรียนไม้ 2 ชั้น เรียกว่าตึกเหนือและตึกใต้ ใช้เป็นหอพักนักเรียนประจำ ต่อมาได้ใช้เป็นอาคารเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น ระยะหลังอยู่ในสภาพทรุดโทรมมากประกอบกับโรงเรียนมีการขยายตัวเนื่องจากนักเรียนเพิ่มมากขึ้น จึงได้รื้อ ตึกเหนือ และตึกใต้ สร้างเป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น ทั้งสองหลัง มีลักษณะเหมือนกัน แต่ละอาคารมี 12 ห้องเรียน ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียนระดับประถมศึกษา สถาปนิกผู้ออกแบบคือ บริษัท เซ็ท จำกัด โดย คุณอนุพร อินทะพันธุ์

หอสมุดมาลามาศ : 1993
หอสมุดมาลามาศ ตั้งชื่อตามนามปากกาของ อาจารย์หมวก ไชยลังการณ์ เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 เมษายน ค.ศ.1992 แล้วเสร็จในเวลา 9 เดือน ได้ทำพิธีเปิดอาคาร เมื่อวันที่ 10 เมษายน ค.ศ.1993 อาคารหอสมุดมาลามาศ มีลักษณะเป็นอาคาร 3 ชั้น ขนาดภายในกว้าง 8 เมตร ยาว 21 เมตร ประกอบด้วยห้องอ่านหนังสือ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุมเล็ก ในปีการศึกษา 2541 หอสมุดมาลามาศได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนให้เป็น ห้องสมุดดีเด่นระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ของเขตการศึกษา 8 ประจำปี 2541 กระทรวงศึกษาธิการ สถาปนิกผู้ออกแบบคือ บริษัท เซ็ท จำกัด โดย คุณอนุพร อินทะพันธุ์

อาคาร 87 ปี : 1993
สร้างเมื่อ ปี ค.ศ.1993 ในพื้นที่บริเวณติดกับสนามฟุตบอล P.R.C. เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น เพื่อใช้เป็นที่ทำการของแผนกอนุบาล และห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลทั้งหมด สถาปนิกผู้ออกแบบคือ บริษัท เซ็ท จำกัด โดย คุณอนุพร อินทะพันธุ์

อาคารฉลอง 90 ปี | Dr.Thomas Hayward Hays Memorial : 1996
เป็นอาคารคอนกรีต สูง 4 ชั้น มีจำนวน 36 ห้องเรียนใช้เป็นที่ทำการของแผนกประถมศึกษา และห้องเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยสร้างขึ้นแทนที่ตึกพยาบาลหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมมาก สร้างขึ้นโดยเงินบริจาค ในสมัยพ่อครู ดร.วิเลียม แฮรีส และได้รับเงินปรับปรุงจากกองทุนของ น.พ.โทมัส เฮย์วาร์ด เฮย์ส เนื่องในโอกาส ที่โรงเรียนมีอายุครบรอบ 90 ปี ในปี ค.ศ.1996 ทางโรงเรียนได้รื้อถอนและก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ พร้อมกับ ตั้งชื่อ อาคารฉลอง 90 ปี (Dr.Thomas Hayward Hays Memorial) เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ นพ.โทมัส เฮย์วาร์ด เฮย์ส ผู้มีอุปการะคุณอย่างสูงยิ่งต่อโรงเรียน สถาปนิกผู้ออกแบบคือ บริษัท เซ็ท จำกัด โดย คุณอนุพร อินทะพันธุ์

อาคารอำนวยการ 1 | Grace Hall : 1997
อาคารอำนวยการ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้น ใช้เป็นที่ทำการของฝ่ายบริหาร ฝ่ายงานบุคคล-ธุรการ ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชีและพัสดุ ห้องทำงานผู้อำนวยการ ห้องทำงานรองผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการ และห้องประชุม ได้ทำพิธีวางศิลารากเมื่อวันที่ 9 กันยายน ค.ศ.1996 ก่อสร้างจนแล้วเสร็จ จนเปิดทำการเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1997 สถาปนิกผู้ออกแบบคือ บริษัท เซ็ท จำกัด โดย คุณอนุพร อินทะพันธุ์

อาคารยิมเนเซียม | P.R.C. Gymnasium 2000 : 2000
อาคารพลศึกษา (P.R.C. Gymnasium 2000) เป็นอาคารสำหรับกิจกรรมกีฬาในร่ม ได้ประกอบพิธีวางศิลาราก เมื่อวันที่ 29 กันยายน ค.ศ. 1998 และก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27 มีนาคม ค.ศ. 2000 ทำพิธีเปิดอาคารไปเมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน ค.ศ. 2000 โดยมีศาสนาจารย์ ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นประธานและผู้เทศนา สถาปนิกผู้ออกแบบคือ บริษัท เซ็ท จำกัด โดย คุณอนุพร อินทะพันธุ์

อาคารโรงอาหาร 95 ปี P.R.C : 2001
อาคารโรงอาหาร 95 ปี P.R.C. มีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น ใช้เป็นโรงอาหารสำหรับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ชั้นสองจัดเป็นห้องโถงเอนกประสงค์ สำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ สถาปนิกผู้ออกแบบคือ บริษัท เซ็ท จำกัด โดย คุณอนุพร อินทะพันธุ์

อัฒจันทร์ : 2002
อัฒจันทร์ของสนามกีฬา P.R.C ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2002 ทำพิธีเปิดโดย ดร.จำรูญ ไชยลังการณ์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 2002 ออกแบบโดย บริษัท ควีนส์แลนด์ จำกัด

อาคาร D.G. Collins : 2004
อาคาร D.G. Collins เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล๊กสูง 4 ชั้นเพื่อใช้เป็นห้องเรียน ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้องโสตทัศนูปกรณ์ และ e-classroom สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สถาปนิกผู้ออกแบบคือ บริษัท เซ็ท จำกัด โดย คุณอนุพร อินทะพันธุ์ ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2004

อาคาร K.E. Wells : 2004
อาคารประกอบช่วงชั้นที่ 1 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล๊กสูง 4 ชั้นเพื่อใช้เป็นห้องเรียน และห้องสารสนเทศ สถาปนิกผู้ออกแบบคือ บริษัท เซ็ท จำกัด โดย นายอนุพร อินทะพันธุ์ ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2004

อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 6,000 ตาราเมตร มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นได้รับรางวัล อนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่นในงาน สถาปนิกล้านนา 52 เป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้ที่ประกอบไปด้วยห้องประชุมเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ ซึ่งภายในห้องสามารถใช้เป็นโรงฉายภาพยนตร์ 3 มิติ ห้องประชุมเล็ก 1 ห้อง และศูนย์การเรียนรู้ 9 ศูนย์

อาคารจำรูญ ไชยลังการณ์ : 2014
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4 ชั้น ใต้ถุนอาคารเป็นลานโล่ง อาคารหลังนี้ ใช้เป็นห้องเรียนสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 8 ห้องเรียน ห้องพักครู 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง ชั้นล่างสุดเป็นลานโล่งสำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ สถาปนิกผู้ออกแบบ คุณประดิษฐ์ ราชแพทยาคม

อาคารกำราบ ไชยาพันธุ์ : 2014
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4 ชั้น ใต้ถุนอาคารเป็นลานโล่ง อาคารหลังนี้ ใช้เป็นห้องเรียนสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 8 ห้องเรียน ห้องพักครู 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง ชั้นล่างสุดเป็นลานโล่งสำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ สถาปนิกผู้ออกแบบ คุณประดิษฐ์ ราชแพทยาคม