"The ultimate aim of education is the development of character"

พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับครู บุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับครู บุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม Cornelia McGilvary Harris Auditorium อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส

  • รางวัลผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
  • รางวัลผลงานวิจัยในชั้นเรียน
  • รางวัลผลงานสื่อเทคโนโลยี
  • รางวัลครูที่ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน
  • รางวัลผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูชาวต่างประเทศ
  • รางวัลผลงานการพัฒนานวัตกรรมของฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน