พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักกรีพระมหากษัตริย์
ในราชวงค์จักกรี 9 รัชกาล

สมเด็จพระมหิตลาธิเบต อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี