ข้อคิดประจำวัน : การวิจัย เป็นกระบวนการค้นหาความรู้ ความจริง ด้วยกระบวนการที่เชื่อถือได้   อ่านย้อนหลัง
 ข้อมูลเบื้องต้น (About Us)
  กรรมการวิชาการและพัฒนาบุคลากร
 บริการออนไลน์ (e-Service)
  ส่งไฟล์มาที่ Server ห้อง Upload
  แบบฟอร์ม รายงานการวิจัยในชั้นเรียน(แบบหน้าเดียว)
  แบบฟอร์ม รายงานการวิจัยในหน่วยงาน(แบบหน้าเดียว)
  แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
  การสร้างวินัยเชิงบวก(MP3)
  Login Download Files
 ประมวลภาพกิจกรรม (Photo Album)
  อบรมปฏิบัติการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย (R2R)
  งานวิจัยการอ่านและเขียนภาษาไทยของนักเรียน P.R.,C.
  ภาพการอบรมและสรุปแนวข้อสอบวัดและประเมินผลของ สทศ.
 สำนักงานวิชาการ (Office)
  ระบบรับส่งเอกสารออนไลน์
 หลักสูตรการสอนและ FEP (Cirriculum)
  รายงานการประเมินหลักสูตร2551ปีการศึกษา2554
  รายงานประเมินการใช้หลักสูตรฯ2551ปีการศึกษา2555
 พัฒนาวิชาชีพครู
  กลยุทธ์การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
 วัดผล ประเมินผล และวิจัยทางการศึกษา
  บันทึกและรายงานวิจัยในชั้นเรียน/หน่วยงาน
  รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน (สมุดพกออนไลน์)
  ครูผู้สอนบันทึกคะแนนรายวิชา
  ครูผู้สอนประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
  ครูผู้สอนประเมินความสามารถอ่านคิดวิเคราะห์เขียน
 เข้าระบบคลังข้อสอบออนไลน์ (Item Bank)
  Login เข้าสู่ระบบคลังข้อสอบออนไลน์
 ข่าวสารและความรู้
  คลังสมองเพื่อการพัฒนาประเทศ
  เสริมสร้างคุณธรรม
  มาตรฐานคุณธรรม
  Hollywood Model
  Team.pdf
  ประเมินบริหารความเสี่ยง
  ประชาคมอาเซียน
  การพัฒนาทักษะการคิด
  แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เล่ม3
 แบบทดสอบระดับชาติ(Onet, NT) สทศ.งดให้ข้อสอบปี54
  O-net53ป.6ไทย-วิทย์-สุข-ศิลปะ-การงาน(A)
  O-net53ป.6สังคม-Eng-คณิต(A)
  O-net53ป.6ไทย-วิทย์-สุข-ศิลปะ-การงาน(B)
  O-net53ป.6สังคม-Eng-คณิต(B)
  O-net53ม.3ไทย-วิทย์-สุข-ศิลปะ-การงาน(C)
  O-net53ม.3สังคม-Eng-คณิต(C)
  O-net53ม.3ไทย-วิทย์-สุข-ศิลปะ-การงาน(D)
  O-net53ม.3สังคม-Eng-คณิต(D)
  O-net53ม.6ไทย
  O-net53ม.6สังคม
  O-net53ม.6Eng
  O-net53ม.6คณิต
  O-net53ม.6วิทย์
  O-net53ม.6สุข-ศิลปะ-การงาน
  O-net50
  O-net51
  O-net52
  gatpat531
  gatpat532
  gatpat533
  GatPat541
 เฉลยแบบทดสอบระดับชาติ (Onet, NT)
  O-net-ปี53-ป.6
  O-net-ปี53-ม.3
 การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
  การพัฒนาและประเมินทักษะการคิด (powerpoint)
  การพัฒนาทักษะการคิด 8 กลุ่มสาระฯ ระดับประถมฯ
  การพัฒนาทักษะการคิด 8 กลุ่มสาระฯ ระดับมัธยมฯ
 ข่าวและเหตุการณ์ (NEWS)
กำหนดการสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2556
กำหนดการสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2556 ป.6 วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ม.3 วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 - วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ม.6 วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 - วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557

อ่านย้อนหลัง

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ประกาศและข่าวทั่วไป (Announcement)
ขอให้คุณครูทุกคนที่เข้าสอบวัดสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผล ของ สทศ. ครั้งที่ 3/2556 ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00-12.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพาณิชยการ เชียงใหม่ ได้เตรียมดินสอ 2B บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ให้พร้อมในวันสอบด้วย (ประกาศผล วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2556 ทางเว็บไซต์ของสทศ. www.niets.or.th)
เชิญชวนคุณครูที่จะเข้าสอบวัดและประเมินผลของสทศ. รับเอกสารสรุปแนวข้อสอบการวัดผล ประเมินผล ตามหลักสูตรฯ 2551 และสถิติที่ใช้ในการวัดและประเมินผล
- แผนกประถมศึกษา วันที่ 18 มิ.ย.2556 เวลา 17.00-18.00 ณ ห้องโสตฯ อาคารร่มเกล้า
- แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 19 มิ.ย.2556 เวลา 17.00 - 18.00 น. ณ ห้องโสคฯ อาคารร่มเกล้า
- แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 20 มิ.ย.2556 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมมัธยมปลาย อาคารเพชรรัตน์ฯ

อ่านย้อนหลัง

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 ภาพ-ข่าวประชาสัมพันธ์ (Activities)
กำหนดวันสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554
ป.6 สอบวันที่ 1 ก.พ. 55 ม.3 สอบวันที่ 2-3 ก.พ. 55 ม.6 สอบวันที่ 18-19 ก.พ. 55
พรบ.โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) ๒๕๕๔
พรบ.โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) ๒๕๕๔ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
สมศ.ปรับตัวบ่งชี้ที่ ๕
สมศ. ประกาศปรับเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕ เมื่อวันที่ ๔ ก.ค. ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา
ผลการวิเคราะห์ผลสอบวัดระดับชาติ O-NET
คุณครูผู้สอนทุกรายวิชาสามารถ Login เข้าดูผลการวิเคราะห์ผลสอบวัดระดับชาติ O-NET ได้ตั้งแต่บัดนี้
 

อ่านต่อ

ข่าวสารจากฝ่ายต่าง ๆ (Etc. NEWS)
ข่าวสาร ปฐมวัย  
22/6/2555 เก็บข้อมูลการอ่านและเขียนภาษาไทยของนักเ่รียนชั้น อ.3
1/9/2552 การพัฒนาเด็กปฐมวัย
 

อ่านต่อ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ข่าวสาร ประถมศึกษา  
20/6/2555 เก็บข้อมูลการอ่านและเขียนภาษาไทยของนักเ่รียนชั้น ป.1-6
 

อ่านต่อ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ข่าวสาร มัธยมศึกษา  
21/6/2555 เก็บข้อมูลการอ่านและเขียนภาษาไทยของนักเ่รียนชั้น ม.1-3
7/8/2552 เชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
 

อ่านต่อ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ปฏิทินประจำเดือน (Calendar)
ตุลาคม (October) 2014
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

กำหนดการประจำเดือน


อ่านกำหนดการทั้งหมด
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ลิงค์อื่น ๆ (Links)
Google
Hotmail
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)
สำนักทดสอบทางการศึกษา(สพฐ)
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
เกาะติดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑
ครูบ้านนอกดอทคอม
สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
คุณคือผู้เยี่ยมชมอันดับที่ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม online จำนวน คน
ผู้ดูแลระบบ งานวัดผล ประเมินผล และวิจัยทางการศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โทรศัพท์ : 053-242550 ต่อ 246