ข้อคิดประจำวัน : การวิจัย เป็นกระบวนการค้นหาความรู้ ความจริง ด้วยกระบวนการที่เชื่อถือได้   อ่านย้อนหลัง
 ข้อมูลเบื้องต้น (About Us)
  กรรมการวิชาการและพัฒนาบุคลากร..
 บริการออนไลน์ (e-Service)
  ส่งไฟล์มาที่ Server ห้อง Upload
  แบบฟอร์ม รายงานการวิจัยในชั้นเรียน(แบบหน้าเดียว)
  แบบฟอร์ม รายงานการวิจัยในหน่วยงาน(แบบหน้าเดียว)
  แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
  การสร้างวินัยเชิงบวก(MP3)
  Login Download Files
 ประมวลภาพกิจกรรม (Photo Album)
  อบรมปฏิบัติการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย (R2R)
  งานวิจัยการอ่านและเขียนภาษาไทยของนักเรียน P.R.,C.
  ภาพการอบรมและสรุปแนวข้อสอบวัดและประเมินผลของ สทศ.
 สำนักงานวิชาการ (Office)
  ระบบรับส่งเอกสารออนไลน์
 หลักสูตรการสอนและ FEP (Cirriculum)
  รายงานการประเมินหลักสูตร2551ปีการศึกษา2554
  รายงานประเมินการใช้หลักสูตรฯ2551ปีการศึกษา2555
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑
 พัฒนาวิชาชีพครู
  กลยุทธ์การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
  ครูปรินส์ผู้ฟื้นฟูหัวใจเพื่อทศวรรษหน้า(รุ่น1)
  ครูปรินส์ผู้ฟื้นฟูหัวใจเพื่อทศวรรษหน้า(รุ่น2)
 วัดผล ประเมินผล และวิจัยทางการศึกษา
  แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เล่ม3
  บันทึกและรายงานวิจัยในชั้นเรียน/หน่วยงาน
  รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน (สมุดพกออนไลน์)
  ครูผู้สอนบันทึกคะแนนรายวิชา
  ครูผู้สอนประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
  ครูผู้สอนประเมินความสามารถอ่านคิดวิเคราะห์เขียน
  ระเบียบวัดผลPRC และมาตรฐานตัวชี้วัดรายวิชา-ชั้น
 เข้าระบบคลังข้อสอบออนไลน์ (Item Bank)
  Login เข้าสู่ระบบคลังข้อสอบออนไลน์
 ข่าวสารและความรู้
  คลังสมองเพื่อการพัฒนาประเทศ
  เสริมสร้างคุณธรรม
  มาตรฐานคุณธรรม
  Hollywood Model
  Team.pdf
  ประเมินบริหารความเสี่ยง
  ประชาคมอาเซียน
  การพัฒนาทักษะการคิด
 แบบทดสอบระดับชาติ(Onet, NT) สทศ.งดให้ข้อสอบปี54
  O-net53ป.6ไทย-วิทย์-สุข-ศิลปะ-การงาน(A)
  O-net53ป.6สังคม-Eng-คณิต(A)
  O-net53ป.6ไทย-วิทย์-สุข-ศิลปะ-การงาน(B)
  O-net53ป.6สังคม-Eng-คณิต(B)
  O-net53ม.3ไทย-วิทย์-สุข-ศิลปะ-การงาน(C)
  O-net53ม.3สังคม-Eng-คณิต(C)
  O-net53ม.3ไทย-วิทย์-สุข-ศิลปะ-การงาน(D)
  O-net53ม.3สังคม-Eng-คณิต(D)
  O-net53ม.6ไทย
  O-net53ม.6สังคม
  O-net53ม.6Eng
  O-net53ม.6คณิต
  O-net53ม.6วิทย์
  O-net53ม.6สุข-ศิลปะ-การงาน
  O-net50
  O-net51
  O-net52
  gatpat531
  gatpat532
  gatpat533
  GatPat541
 เฉลยแบบทดสอบระดับชาติ (Onet, NT)
  O-net-ปี53-ป.6
  O-net-ปี53-ม.3
 การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
  การพัฒนาและประเมินทักษะการคิด (powerpoint)
  การพัฒนาทักษะการคิด 8 กลุ่มสาระฯ ระดับประถมฯ
  การพัฒนาทักษะการคิด 8 กลุ่มสาระฯ ระดับมัธยมฯ
 
 ข่าวและเหตุการณ์ (NEWS)
ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ชั้น ป.6 และ ม.3 ของสทศ. มี 5 วิชาหลัก
ตารางสอบชั้น ป.6 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ตารางสอบชั้น ม.3 วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559 ปีการศึกษา 2558 ทาง สทศ. จัดสอบเฉพาะ 5 วิชาหลักคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมฯ

อ่านย้อนหลัง

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ประกาศและข่าวทั่วไป (Announcement)
กำหนดการสอบวัดสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลของครู โดย สำนักทดสอบแห่งชาติ (สทศ.) ประจำปีการศึกษา 2558
- ครั้งที่ 1 สอบวันที่ 6 มิ.ย.2558 ประกาศผลวันที่ 15 มิ.ย.2558 สนามสอบเชียงใหม่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
- ครั้งที่ 2 สอบวันที่ 18 ก.ค.2558 ประกาศผลวันที่ 27 ก.ค.2558 สนามสอบเชียงใหม่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
- ครั้งที่ 3 สอบวันที่ 29 ส.ค.2558 ประกาศผลวันที่ 7 ก.ย.2558 สนามสอบเชียงใหม่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
ผังข้อสอบปี2558(Test Blueprint), ดาวน์โหลดไฟล์ PDF แบบทดสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้(สทศ).rar
กำหนดการวิพากษ์หัวข้อเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนในแต่ละระดับการศึกษาดังนี้
- ระดับชั้น ม.4-6 วันพฤหัสที่ 11 มิ.ย.2558 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเพชรรัตน์
- ระดับชั้น ป.1-3 วันศุกร์ที่ 17 ก.ค.2558 เวลา 16.00 - 17.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเกรซฮอล
- ระดับชั้น ป.4-6 วันศุกร์ที่ 24 ก.ค.2558 เวลา 16.00 - 17.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเกรซฮอล
- ระดับชั้น ม.1-3 วันพุธที่ 19 ส.ค.2558 เวลา 16.00 - 18.00 น. ณ ห้องโสตฯ อาคารร่มเกล้า
และคุณครูทุกท่านส่งโครงร่างการวิจัยในชั้นเรียน ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน ภายในสิ้นเดือนกันยายนก่อนปิดภาคเรียนที่ 1

อ่านย้อนหลัง

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 ภาพ-ข่าวประชาสัมพันธ์ (Activities)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับหลักสูตรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
วันที่ 9-10 มีนาคม 2558 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับหลักสูตรสถานศึกษา
นิทรรศการผลงานทางวิชาการครูและบุคลากร
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) วิจัย และสื่อ ICT ใน วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องโสตฯ อาคารร่มเกล้า ,โรงละคร ,ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ศน.วีระ อุสาหะ มาวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ
ศน.วีระ อุสาหะ มาวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะการทำรายงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมวิชาการ อำนวยการ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในวันที่ 23 มีนาคม เวลา 13.00 น.
อบรมเชิงปฏิบัติการการวิพากษ์ข้อสอบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดอบรมการสร้างข้อสอบและแบบทดสอบมาตรฐานเพื่อนำไปทดลองภาคสนาม ในปีการศึกษา 2557 เพื่อนำผลที่ได้มาดำเนินการจัดทำข้อสอบมาตรฐาน และขยายผลให้ครอบคลุมทุกระดับชั้นในปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
 

อ่านต่อ

ข่าวสารจากฝ่ายต่าง ๆ (Etc. NEWS)
ข่าวสาร ปฐมวัย  
22/6/2555 เก็บข้อมูลการอ่านและเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้น อ.3
1/9/2552 การพัฒนาเด็กปฐมวัย
 

อ่านต่อ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ข่าวสาร ประถมศึกษา  
20/9/2557 รับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2557
20/6/2555 เก็บข้อมูลการอ่านและเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.1-6
 

อ่านต่อ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ข่าวสาร มัธยมศึกษา  
20/9/2557 รับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2557
21/6/2555 เก็บข้อมูลการอ่านและเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้น ม.1-3
7/8/2552 เชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
 

อ่านต่อ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ปฏิทินประจำเดือน (Calendar)
พฤษภาคม (May) 2016
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       

กำหนดการประจำเดือน


อ่านกำหนดการทั้งหมด
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ลิงค์อื่น ๆ (Links)
Google
Hotmail
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)
สำนักทดสอบทางการศึกษา(สพฐ)
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
เกาะติดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑
ครูบ้านนอกดอทคอม
สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
คุรุสภา
ผังแบบทดสอบ (Test Blueprint) รูปแบบข้อสอบ (Item Form) O-NET ปี พ.ศ.2557
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้เว็บเพจฝ่ายวิชาการ
คุณคือผู้เยี่ยมชมอันดับที่ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม online จำนวน คน
ผู้ดูแลระบบ งานวัดผล ประเมินผล และวิจัยทางการศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โทรศัพท์ : 053-242550 ต่อ 246