ข้อคิดประจำวัน : การวิจัย เป็นกระบวนการค้นหาความรู้ ความจริง ด้วยกระบวนการที่เชื่อถือได้   อ่านย้อนหลัง
 ข้อมูลเบื้องต้น (About Us)
  กรรมการวิชาการและพัฒนาบุคลากร
 บริการออนไลน์ (e-Service)
  ส่งไฟล์มาที่ Server ห้อง Upload
  แบบฟอร์ม รายงานการวิจัยในชั้นเรียน(แบบหน้าเดียว)
  แบบฟอร์ม รายงานการวิจัยในหน่วยงาน(แบบหน้าเดียว)
  แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
  การสร้างวินัยเชิงบวก(MP3)
  Login Download Files
 ประมวลภาพกิจกรรม (Photo Album)
  อบรมปฏิบัติการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย (R2R)
  งานวิจัยการอ่านและเขียนภาษาไทยของนักเรียน P.R.,C.
  ภาพการอบรมและสรุปแนวข้อสอบวัดและประเมินผลของ สทศ.
 สำนักงานวิชาการ (Office)
  ระบบรับส่งเอกสารออนไลน์
 หลักสูตรการสอนและ FEP (Cirriculum)
  รายงานการประเมินหลักสูตร2551ปีการศึกษา2554
  รายงานประเมินการใช้หลักสูตรฯ2551ปีการศึกษา2555
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑
 พัฒนาวิชาชีพครู
  กลยุทธ์การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
  ครูปรินส์ผู้ฟื้นฟูหัวใจเพื่อทศวรรษหน้า(รุ่น1)
  ครูปรินส์ผู้ฟื้นฟูหัวใจเพื่อทศวรรษหน้า(รุ่น2)
 วัดผล ประเมินผล และวิจัยทางการศึกษา
  บันทึกและรายงานวิจัยในชั้นเรียน/หน่วยงาน
  รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน (สมุดพกออนไลน์)
  ครูผู้สอนบันทึกคะแนนรายวิชา
  ครูผู้สอนประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
  ครูผู้สอนประเมินความสามารถอ่านคิดวิเคราะห์เขียน
 เข้าระบบคลังข้อสอบออนไลน์ (Item Bank)
  Login เข้าสู่ระบบคลังข้อสอบออนไลน์
 ข่าวสารและความรู้
  คลังสมองเพื่อการพัฒนาประเทศ
  เสริมสร้างคุณธรรม
  มาตรฐานคุณธรรม
  Hollywood Model
  Team.pdf
  ประเมินบริหารความเสี่ยง
  ประชาคมอาเซียน
  การพัฒนาทักษะการคิด
  แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เล่ม3
 แบบทดสอบระดับชาติ(Onet, NT) สทศ.งดให้ข้อสอบปี54
  O-net53ป.6ไทย-วิทย์-สุข-ศิลปะ-การงาน(A)
  O-net53ป.6สังคม-Eng-คณิต(A)
  O-net53ป.6ไทย-วิทย์-สุข-ศิลปะ-การงาน(B)
  O-net53ป.6สังคม-Eng-คณิต(B)
  O-net53ม.3ไทย-วิทย์-สุข-ศิลปะ-การงาน(C)
  O-net53ม.3สังคม-Eng-คณิต(C)
  O-net53ม.3ไทย-วิทย์-สุข-ศิลปะ-การงาน(D)
  O-net53ม.3สังคม-Eng-คณิต(D)
  O-net53ม.6ไทย
  O-net53ม.6สังคม
  O-net53ม.6Eng
  O-net53ม.6คณิต
  O-net53ม.6วิทย์
  O-net53ม.6สุข-ศิลปะ-การงาน
  O-net50
  O-net51
  O-net52
  gatpat531
  gatpat532
  gatpat533
  GatPat541
 เฉลยแบบทดสอบระดับชาติ (Onet, NT)
  O-net-ปี53-ป.6
  O-net-ปี53-ม.3
 การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
  การพัฒนาและประเมินทักษะการคิด (powerpoint)
  การพัฒนาทักษะการคิด 8 กลุ่มสาระฯ ระดับประถมฯ
  การพัฒนาทักษะการคิด 8 กลุ่มสาระฯ ระดับมัธยมฯ
 
 ข่าวและเหตุการณ์ (NEWS)
กำหนดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557
ม.6 สอบวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558 ม.3 สอบวันที่ 31 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2558 ป.6 สอบวันที่ 31มกราคม 2558

อ่านย้อนหลัง

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ประกาศและข่าวทั่วไป (Announcement)
ขอให้คุณครูทุกคนที่เข้าสอบวัดสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผล ของ สทศ. ครั้งที่ 3/2556 ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00-12.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพาณิชยการ เชียงใหม่ ได้เตรียมดินสอ 2B บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ให้พร้อมในวันสอบด้วย (ประกาศผล วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2556 ทางเว็บไซต์ของสทศ. www.niets.or.th)
เชิญชวนคุณครูที่จะเข้าสอบวัดและประเมินผลของสทศ. รับเอกสารสรุปแนวข้อสอบการวัดผล ประเมินผล ตามหลักสูตรฯ 2551 และสถิติที่ใช้ในการวัดและประเมินผล
- แผนกประถมศึกษา วันที่ 18 มิ.ย.2556 เวลา 17.00-18.00 ณ ห้องโสตฯ อาคารร่มเกล้า
- แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 19 มิ.ย.2556 เวลา 17.00 - 18.00 น. ณ ห้องโสคฯ อาคารร่มเกล้า
- แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 20 มิ.ย.2556 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมมัธยมปลาย อาคารเพชรรัตน์ฯ

อ่านย้อนหลัง

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 ภาพ-ข่าวประชาสัมพันธ์ (Activities)
  อบรมเชิงปฏิบัติการการสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธี ORIGO'S STEPPING STONES
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยจะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนคณิตศาสตร์ ระดับปฐมวัยและประถมศึกษาด้วยวิธี ORIGO'S STEPPING STONES ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมี DR.Calvin Irons BA, MA, Phd และRosemary lrons BA, MSC เป็นวิทยากร
เหรียญทอง ผลงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับประเทศ ประจำปี 2557
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง ผลงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับประเทศ ประจำปี 2557 โดยผู้อำนวยการ ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล เข้ารับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในงานวันครู 16 มกราคม 2558 ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พร้อมทั้งจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ในระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2558 ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลในครั้่งนี้คือ โปรแกรมบริหารแผนงานและงบประมาณ ของฝ่ายนโยบายและแผนซึ่งพัฒนาโดยบุคลากรของโรงเรียน และในงานนี้ได้แจกโปรแกรมฯ ให้กับสถานศึกษาต่างๆ ที่สนใจนำไปใช้งานกว่า 90 แห่ง
บรรยายพิเศษ ทิศทางการบริหารจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และโรงเรีย​นคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกันจัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ“ทิศทางการบริหารจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21” โดย Mr. Rex Capil, CEO Southland Education, New Zealand และหัวข้อ “โรงเรีย​นคุณภาพสู่มาตรฐานสากล” โดย ผู้เชี่ยวชาญวิมลพร พันธุมนตรี สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างข้อสอบมาตรฐาน
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างข้อสอบมาตรฐาน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส โดยมี ผศ.ดร.สุนันท์ ศลโกสุม เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
 

อ่านต่อ

ข่าวสารจากฝ่ายต่าง ๆ (Etc. NEWS)
ข่าวสาร ปฐมวัย  
22/6/2555 เก็บข้อมูลการอ่านและเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้น อ.3
1/9/2552 การพัฒนาเด็กปฐมวัย
 

อ่านต่อ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ข่าวสาร ประถมศึกษา  
20/9/2557 รับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2557
20/6/2555 เก็บข้อมูลการอ่านและเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.1-6
 

อ่านต่อ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ข่าวสาร มัธยมศึกษา  
20/9/2557 รับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2557
21/6/2555 เก็บข้อมูลการอ่านและเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้น ม.1-3
7/8/2552 เชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
 

อ่านต่อ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ปฏิทินประจำเดือน (Calendar)
มกราคม (January) 2015
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

กำหนดการประจำเดือน


อ่านกำหนดการทั้งหมด
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ลิงค์อื่น ๆ (Links)
Google
Hotmail
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)
สำนักทดสอบทางการศึกษา(สพฐ)
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
เกาะติดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑
ครูบ้านนอกดอทคอม
สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
คุรุสภา
ผังแบบทดสอบ (Test Blueprint) รูปแบบข้อสอบ (Item Form) O-NET ปี พ.ศ.2557
คุณคือผู้เยี่ยมชมอันดับที่ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม online จำนวน คน
ผู้ดูแลระบบ งานวัดผล ประเมินผล และวิจัยทางการศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โทรศัพท์ : 053-242550 ต่อ 246