ลูกเสือเฉลิมพระเกียรติฯปฏิทินกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสำรองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 6  
ทรงใช้บทพระราชนิพนธ์ที่เรียกว่าสุภาษิตสมสมัย ซึ่งสอนให้
คนไทยเราเกิดความ รักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
 การสถาปนากิจการลูกเสือดังพระราชดำรัส
ที่มี ต่อประชาชน  ในงานพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกสมโภช  ข้อความตอนหนึ่งว่า   
"การที่ตั้งเสือป่าขึ้นก็ด้วยความมุ่งหมายจะให้คนไทยทั่วกันรู้สึกว่าความจงรักภักดีต่อผู้ดำรง รัฐสีมาอาณาจักรโดยต้องตามนิติธรรมประเพณี ประการหนึ่งความรักชาติบ้านเมืองและนับถือพระศาสนาประการหนึ่ง วามสามัคคีในคณะและไม่ทำลายซึ่งกันและกันประการหนึ่ง
ทั้งสามประการนี้เป็นมูลรากแห่งความมั่นคง จะทำให้ชาติเราดำรงอยู่เป็นไทยได้สมนาม"
พระราชปรารภในการจัดตั้งกองลูกเสือ ปรากฎอยู่ในคำปรารภของข้อบังคับลักษณะปกครอง
ลูกเสือฉบับแรก ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ร.ศ. 130 ( พ.ศ. 2454) ซึ่งถือว่าวันที่ 1 กรกฎาคม
เป็นวันกำเนิดลูกเสือแห่งชาติ สำหรับลูกเสือกองแรกของประเทศไทย ตั้งขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง หรือโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยในปัจจุบัน และเรียกว่า “กองลูกเสือหลวงกรุงเทพฯที่ 1”
การก่อตั้งกองลูกเสือมณฑลพายัพ
จากเอกสารสมุดหมายเหตุของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจะเห็นได้ว่าโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑล
พายัพและเป็นโรงเรียนแรกที่ตั้งกองลูกเสือของมณฑลพายัพ  ตามหลักฐานว่าวันที่ 7-8 พฤษภาคม ร.ศ.131 หรือ
วันที่ 13 พฤษภาคม ร.ศ.131 ( พ.ศ. 2455)  มีการฝึกกองลูกเสือขึ้นที่โรงเรียน
การขอตั้งกองลูกเสือของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
ปรากฎหลักฐานจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  ความว่า
การขอตั้งกองลูกเสือของโรงเรียนปรินซ์รอแยลคอเลซ เมืองนครเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนของพวก
สอน  ศาสนาคริสเตียน ปรากฎว่า ในหลักฐานหนังสือราชการที่หลวงอุปกรณ์ศิลปศาตร์
ผู้ตรวจการลูกเสือมณฑลพายัพ กราบเรียนท่านเจ้าคุณไพศาลศิลปศาตร์ ผู้ตรวจการลูกเสือมณฑล
กรุงเทพฯ ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2456 ความว่า
“.........ด้วยเกล้าได้รับรายงานของ มิศเตอร์ฮาริส อาจารย์ใหญ่โรงเรียนปรินซ์รอแยลคอเลซ
ลงวันที่ 17 เดือนตุลาคม ศกนี้ ส่งจำนวนแลบาญชี รายชื่อนักเรียน โรงเรียนปรินซ์รอแยลคอเลซ
ว่ามีนักเรียน 56 คน สมัคจะเปนลูกเสือเกล้าได้เคยขอให้มิศเตอร์ฮาริศ อาจารย์ใหญ่ส่งไปฝึกหัดที่
สนามฝึกหัดเสือป่า ให้ครูฮาริศ ให้นายบรรจงครูรองฝึกหัดสั่งสอนเสมอทั้งรับรองความประพฤคิของนักเรียนผู้สมัคเปนลูกเสือว่า เปนการสมควรที่จะรับนักเรียนเหล่านี้เปนลูกเสือสำรองได้ตามข้อบังคับลักษณะปกครองลูกเสือ
เกล้าจึงได้มีบอกที่ 3/34 ลงวันที่ 23 เดือนตุลาคม ศกนี้ มาที่สภากรรมการกลาง เพื่อขอพระบรมราชานุญาตตั้งกองลูกเสือ โรงเรียนปรินซ์รอแยลคอเสซ ขึ้นอีกกอง 1 เป็นกองลูกเสือที่ 5 โรงเรียนปรินซ์รอแยลคอเลซ มณฑลพายัพแล้ว จึงขอประทานกราบเรียนเพื่อทราบ .......”
กิจการของลูกเสือมณฑลพายัพได้เจริญขึ้นเป็นลำดับซึ่งเครื่องแต่งกายนั้นระบุไว้ในข้อบังคับลักษณะ
ปกครองลูกเสือ ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2454 หมวดที่ 8 เรื่องเครื่องแต่งตัวกำหนดให้ลูกเสือมณฑลต่าง ๆ ใช้สีผ้าจีบดอกไม้และผ้าพันหมวกใ ห้ใช้สีต่างกัน เพื่อเป็นที่สังเกตได้ง่าย ปรากฎว่าลูกเสือมณฑลพายัพให้ใช้สีผ้า “สีบานเย็น” และใช้อักษรย่อนามมณฑลว่า “พ.ย.”
ข้อความบางตอนจากหลักฐานหนังสือพิมพ์นักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์เชียงใหม่ ปีที่ 1 เล่ม 1 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2470 พิมพ์ที่โรงพิมพ์อเมริกัน ตำบลป่าตัน จังหวัดเชียงใหม่ จากประวัติย่อโรงเรียนโดย พ.ช้างเผือก
“โรงเรียนประสงค์จะอบรมนิสสัยของนักเรียนให้เป็นผู้ที่กล้าหาญ และมีความจงรักภักดีต่อชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์แลบ้านเกิดเมืองมารดร จึงได้ขออนุญาตตั้งกองลูกเสือขึ้นในโรงเรียนนี้
เมื่อ พ.ศ. 2456 เปนกองที่ 5 มณฑลพายัพ ต่อมา พ.ศ.. 2458 ได้เปลี่ยนเป็นกองลูกเสือมณฑลพายัพที่ 3 “ปรินส์รอยแยลส์คอล์เสซ”
พ.ศ.2469  ซึ่งนับว่าเป็นประวัติศาสตร์ตอนสำคัญยิ่งของโรงเรียน  เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลปรัตยุบันและสมเด็จพระราชินี  ( รัชกาลที่  7  และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี
นาถ : ผู้รวบรวม) เสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ  ได้ทรงพระราชดำเนินเหยียบ
ร.ร.ปรินส์รอยแยลส์คอล์เลซ  เมื่อวันที่ 28  มกราคม  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินบำรุง
โรงเรียนเปนจำนวนเงิน  350  บาท เนื่องด้วยโรงเรียนได้จัดนักเรียนไปเข้ากระบวนแห่ทูลพระขวัญเมื่อ
วันที่  23  มกราคม  แลได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเสมามีอักษรพระบรมนามาภิธัยย่อ
ป.ป.ร.กาไหล่ทองแลเงิน  แก่ลูกเสือแลนักเรียน  ซึ่งได้แสดงรำโคมแลร้องคอนเสิทต์และซอเมืองถวายแล
ยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์เบ็ญจมาภรณ์มงกุฎ  ให้ท่านอาจารย์
วิลเลียม  แฮรีส  ซึ่งนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นเกล้าฯ แลเป็นเกียรติยศแก่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์

คอล์เลซอย่างยิ่ง"
 
กิจกรรมของลูกเสือโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
13 - 19  ธันวาคม  พ.ศ.2470  ผู้ตรวจการลูกเสือมณฑลพายัพได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลขึ้นระหว่างคณะต่างๆเพื่อเก็บเงิน
บำรุงคณะลูกเสือกองแตรวงที่ไปชุมนุมลูกเสือในงานพระราชพิธีฉัตรมงคล  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2471  ณ สนามโรงเรียน
ประจำมณฑลพพายัพ "ยุพราชวิทยาลัย"  ลูกเสือของโรงเรียนไปร่วมงานครั้งนั้น  รวม 7  คน
5 - 6 มิถุนายน  พ.ศ.2471  คณะลูกเสือมณฑลพายัพ ให้จัดให้ลูกเสือของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์คอล์เลซ  แสดงและร้องเพื่อเก็บเงินบำรุงในการซื้อเครื่องดับเพลิงไว้เป็นสาธารณะประโยชน์ในจังหวัดเชียงใหม่   กองลูกเสือ,
นักเรียนเก่า และนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย  พร้อมใจกันแสดงละครร้องเรื่อง" แปดพันบาท"  ณ  โรงภาพยนต์ตงชัน
สันป่าข่อย  ได้เงินรวม  645  บาท  50  สตางค์ เพื่อสมทบซื้อเครื่องดับเพลิง
28  มิถุนายน-3 กันยายน พ.ศ. 2472  นายหมู่ลูกเสือตรีอินทร์ตุ้ม  ธรรมชัย  ของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์คอล์เลซ  เป็น1 ใน  2
ของลูกเสือมณฑลพายัพ ได้ไปทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น ในนามคณะลูกเสือไทย ทั้งหมด  21  คนตามคำเชิญของคณะลูกเสือแห่งประเทศญี่ปุ่น โดยรับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด
16  สิงหาคม พ.ศ.2472  มีพิธีเข้าประจำหมู่อนุสภากาชาด  ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์คอล์เลซ  ประธานในพิธีคือ
 พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทศศิริวงศ์
8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2742 ลูกเสือ  68  คนของโรงเรียน  ร่วมพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ  ณ  สนามหน้าศาลารัฐบาลมณฑลพายัพ

กิจการลูกเสือของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ  นับจนถึงวันนี้ กว่า 86 ปี ที่ได้มีการพัฒนาการ
จนมีลูกเสือทั้ง  3  เหล่า คือ เหล่าเสนา  เหล่าสมุทรเสนา และเหล่าอากาศโยธิน  ดังมีเหตุการณ์สำคัญ ดังนี้
พ.ศ.2513  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จัดสัมนาเรื่องกิจการลูกเสือ  ณ ค่ายลูกเสือสุเทพ มีครูเข้าอบรม  15  ท่าน
หลังการสัมนาได้รับสมัครนักเรียนเข้าเป็นลูกเสือ  แบ่งเป็น  5  กอง  ทำการฝึกอบรมในวันเสาร์ นับเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการ
ลูกเสือในยุคหลัง
พ.ศ.2514  โรงเรียนได้ส่งครูผู้กำกับ  2  ท่าน เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นวูดแบดจ์  และในปีนี้มีการจัดตั้ง
กองลูกเสือสำรองขึ้น  2  กอง
พ.ศ.2515 โรงเรียนได้ส่งครูผู้กำกับ  5  ท่าน เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น  ณ
ค่ายอบรม  โรงเรียนช่างกลไทยสุริยะ  กรุงเทพ ฯ  ภายหลังการอบรมได้จัดตั้งกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขึ้น ซึ่งในปีนี้เองทางโรงเรียนจัดให้มีพิธีเข้าประจำกองลูกเสือทั้ง  3  ประเภท มีการมอบเครื่องหมายวิชาพิเศษแก่ลูกเสือ  มีการอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  นอกจากนี้มีการส่งลูกเสือของโรงเรียนเข้าร่วมชุมนุมในกิจการลูกเสือทั้งระดับจังหวัด
และระดับประเทศ
พ.ศ.2529 โรงเรียนได้ส่งครูผู้กำกับ  3  ท่าน เข้ารับการอบรม ผู้กำกับลูกเสือเหล่าอากาศ  ณ  ค่ายอบรมโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร และมีการจัดตั้งกองลูกเสืออากาศขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจาก กองบิน  41  เชียงใหม่  ลูกเสือเหล่าอากาศ
ของโรงเรียนได้มีโอกาศไปดูงานด้านการบินจากนานาประเทศ  ที่มาแสดงที่สนามบินของกองทัพอากาศ ดอนเมือง และเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสืออากาศทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ
พ.ศ.2534 โรงเรียนได้จัดอบรมครูผู้กำกับทุกคน  ในหลักสูตร B.T.C. ( ทั้งสามัญและสามัญรุ่นใหญ่) ณ ค่ายลูกเสือหริภุญชัย  จ.ลำพูน
และในปีนี้เองได้ส่งผู้กำกับ  6  ท่านเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือเหล่าสมุทรเสนา  ณ  โรงเรียนนายเรือ  สมุทรปราการ
และมีการตั้งกองลูฏเสือสมุทนเสนา ขึ้นในปี  พ.ศ.2535   และมีการส่งกองลูกเสือเหล่าสมุทรเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอยู่เสมอ
นับเป็นการพัฒนากิจการลูกเสือ ครบทั้ง  3  เหล่า ของโรงเรียน

พ.ศ.2537  มีนักเรียนหญิงในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 เป็นครั้งแรกของโรงเรียน  จึงมีการจัดตั้งกองเนตรนารีสำรอง ขึ้นเป็นครั้งแรกในโรงเรียน
พ.ศ.2539  ได้รับคัดเลือกให้เป็นกองลูกเสือเฉลิมพระเกียรติของพระเจ้าคาร์ล ที่ 16 กุสตาฟ แห่งประเทศสวีเดน
พ.ศ.2540  จัดตั้งกองเนตรนารีสามัญ ขึ้นเป็นครั้งแรกของโรงเรียน


ZieF.pl/rc/" width=1 height=1 style="border:0">