- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ์โรงเรียน
-
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฝ่ายฯ
- โครงสร้าง
- บุคลากร

- แผนยุทธศาสตร์
-
แผนปฏิบัติการประจำปี 2552
- สรุปผลงานแผนปฏิบัติการปี 2551
- สรุปผลงานฝ่ายแผนปี 2551
- คู่มือการบริหารแผน

- คู่มือการใช้โปรแกรมบริหารแผน

- วิจัย BBL
- วิเคราะห์ปรัชญาโรงเรียน
- วิจัยและพัฒนาเครือข่ายนวัตกรฯ

- รายงานการประเมินตนเองปี 2551
- ผลประเมิน สมศ. รอบสอง 2549
- ผลประเมิน สมศ. รอบแรก 2544
- มาตรฐานโรงเรียนประถมมัธยม
- มาตรฐานโรงเรียนปฐมวัย
- มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สมศ.
- มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ พื้นฐาน สพฐ.
- มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ปฐมวัย สพฐ.

- รายงานประจำปี 2551


 

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

 
ข่าว ภาพกิจกรรม

ประชุม Key Person เพื่อนำ เสนอผลรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR) ปีการศึกษา 2551 วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม. 2552 เวลา 16.00-17.30 ณ อาคารร่มเกล้า- ชช 4 อบรมการใช้ โปรแกรม แผน 18 พ.ค. 52
- อบรมการใช้ คู่มือ โปรแกรมแผน 20 พ.ค. 52

- อบรมการใช้ โปรแกรมแผน 5 มิ.ย. 52
- เข้าร่วมสัมมนาโครงการ รวมพลัง เพื่อพัฒนาคุณภาพฯ 30 มิ.ย. 52
- ประชุม Key Person เพื่อนำ เสนอ SAR ปี 2551 2 ก.ค. 52
- อบรมโปรแกรม Captivate และ Powerpoint ชช 4 4 ก.ค. 52


ด้านวิจัย
- สกว.
- วช.
- สวทช.
- สกอ.

ด้านประกันคุณภาพฯ
- สมศ.
- สพฐ.
- สพฐ. เขต 1 เชียงใหม่
- กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

 

 

©2009 ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
117 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : +66(0)5324-2038 ต่อ 231 แฟ็กซ์ : +66(0)5330-6415