นิเทศติดตามการบูรณาการการเรียนการสอน Eco-School

 
นิเทศติดตามการบูรณาการการเรียนการสอน Eco-School

อ.ศิราภรณ์ จันทรสิริกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ครูเชี่ยวชาญในโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ สสวท. และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิสถาบ้นสิ่งแวดล้อมไทย มานิเทศติดตามการบูรณาการการเรียนการสอน Eco-School วันที่ 13 กรกฏาคม 2555 เวลา 10.30 - 12.00 น. โดยมี อ.ชุลีพร แก่นวงค์ , อ.จันทร์จิรา กาไชย , อ.สุนทรี ชัยชนะ และคณะนักเรียนให้การต้อนรับและนำเสนอผลงาน

อ่านทั้งหมด

 

-