ขยายผลแผนบูรณการเศรษฐกิจพอเพียง สู่โรงเรียนเครือข่าย

 
ขยายผลแผนบูรณการเศรษฐกิจพอเพียง สู่โรงเรียนเครือข่าย

ทีมวิจัยและขยายผลฯ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบีติการ “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่หน่วยการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระฯ” ให้กับคณะครูแกนนำและผู้บริหารโรงเรียนวัดพวกช้างและโรงเรียนวัดเกต จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็น 2 ใน 10 โรงเรียนเครือข่ายการขยายผลฯ ของPRC ในวันที่ 26 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา

อ่านทั้งหมด

 

-