กิจกรรมที่ช่วงชั้นที่ 1 ดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออก

 
กิจกรรมที่ช่วงชั้นที่ 1 ดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออก

กิจกรรมที่ช่วงชั้นที่ 1 ดำเนินการ 1.จัดบอร์ดให้ความรู้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น 2.มีแผนการสอนทุกระดับชั้น และมีกิจกรรมดังนี้ ป.1,2 บูรณาการในวิชาสุขศึกษา เรียนรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก วงจรชีวิตของยุงและการป้องกันโรคจากสื่อ ICT แล้วทำใบงาน ป.3บูรณาการในวิชาการงานอาชีพ เรียนรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก วงจรชีวิตของยุงและการป้องกันโรคจากสื่อICT แผ่นพับ สอนให้นักเรียนทำคอนโดยุงนำไปวางทุกชั้นเรียน แล้วให้นักเรียนทำโปรเตอร์รณรงค์โรคไข้เลือดออกนำไปติดไว้ที่อาคารเรียนนักเรียนชั้นป.3 เขียนเรียงความเรื่องไข้เลือดออก ในวิชาภาษาไทย 3.มีการสำรวจลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์โดยครูผู้สอนพละนำนักเรียนไปสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเมื่อเจอ แล้วมีการบันทึกผลไว้เป็นปัจจุบัน 4.นวัตกรรมของช่วงชั้นที่ 1 คือ คอนโดยุง นำไปวางไว้ทุกห้องเรียนเรียบร้อยแล้ว

อ่านทั้งหมด

 

-