อบรม เทคนิคการสอนภาษาไทย( BBL)


อบรม เทคนิคการสอนภาษาไทย( BBL)

ฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการอบรม เทคนิคการสอนภาษาไทย ตามแนวทาง Brain - based Learning ( BBL) ให้แก่คณะครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อ.พรพิไล เลิศวิชา และคณะ มาให้ความรู้ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเกรซฮอลล์ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556


อ่านทั้งหมด