วันเยาวชนแห่งชาติ 2554


วันเยาวชนแห่งชาติ 2554

สมาคมโรงเรียนเอกชน จ.เชียงใหม่ จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2554 เพื่อที่ให้นักเรียน-เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชน และพัฒนาประเทศชาติ ณ พุทธสถานเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554


อ่านทั้งหมด