ศาสนา
>> ศาสนาพุทธ / ศาสนาอิสลาม <<

ศาสนาคริสต์
AHO web
รวมบทความเกี่ยวกับคริสเตียน เพลงนมัสการ บอกประวัติของบุคคลสำคัญตามพระคำภีร์ หลักดำเนินชีวิต และความเชื่อของคริสเตียน มีห้องสนทนา และกระดานข่าว รวมทั้งนานาสาระ
Alumniccc
เว็บไซต์ของสมาชิกคริสเตียน รวมบทความ คำเทศนา ต่าง ๆให้อ่าน
Christian 's Life
โฮมเพจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตคริสเตียน และเรื่องราวต่างๆ ของคนที่ได้มารู้จักพระเจ้า มีบทสัมภาษณ์อัญชลี จงคดีกิจ และหัทยา (เกษสังข์) วงศ์กระจ่าง
Christmas Celebration Home Page
บอกประวัติความเป็นมา ความสำคัญของวันคริสต์มาส มีคำอวยพรภาษาต่าง ๆ และรวมบทเพลงคริสต์มาส
Holy Picture
รวมรูปภาพทางคริสตศาสนา มีรายละเอียดเรื่องย่อของพระคัมภีร์ และคำสอนตามหลักนิกายคาทอลิก
THE JESUS FILE
ให้ความรู้เกี่ยวกับความเชื่อ และการนับถือในพระเจ้า
Thai Bible
รายงานข่าวสารเกี่ยวกับพันธกิจของสมาคมพระคริสตธรรมไทย รวมคำพยาน และ คำเทศนาที่น่าสนใจ ประวัติความเป็นมาของพระเยซู รวมลิงค์เว็ยไซต์คริสเตียน
Thai Chatholic community
เนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาคริสต์นิกายโรมัน คอธอลิค เช่นเรื่องของพระเยซู พระแม่มารีย์ และศาสนาคริสต์ในประเทศไทย
Thai Worship Network
บอกประวัติความเป็นมาของศาสนาคริสต์ อ่านบทความเกี่ยวกับคริสตศาสนา รวมเพลงสรรเสริญพระเจ้าในรูปแบบของ Midi และ MP3 ให้ฟัง เปิดให้สนทนาด้วยเสียงออนไลน์
WWJD Zone
ให้ความรู้เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา รวมบทความ รายงานข่าวสาร และกิจกรรมของคริสต์ มีเพลงนมัสการให้ฟัง
sanctamaria
ให้ความรู้เกี่ยวกับการสวดสายประคำ รวมคำสัญญา 15 ข้อของแม่พระแก่ผู้ที่สวดสายประคำด้วยใจศรัทธา บอกเกียรติคุณสายประคำ และให้ดาวน์โหลดโปรแกมสำหรับสวดสายประคำ
sixz on-line
ให้ความรู้เกี่ยวกับพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ ทั้งภาคพันธสัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม่
กอตไครสต์2000
เว็บไซต์คริสเตียนไทยในอเมิรกา โบสถ์ไทยในอเมริกา ความรู้คัมภีร์ไบเบิล และศาสนาคริสต์
โกมลหทัย
รวบรวมเพลงของชาวคริสเตียน
คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท
บอกประวัติการก่อตั้งคณะ ตารางการประชุม และทำกิจกรรมของคณะ ช่วยเหลืองานต่างๆ ของอาสนวิหารอัสสัมชัญ มีพระคำภีร์ให้อ่าน
คริสตจักรฟาร์มสัมพันธกิจ [เชียงราย]
แหล่งรวมข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับพันธกิจคริสตจักรฟาร์มสัมพันธกิจรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ปฏิบัติ บอกประวัติความเป็นมาของคริสตร์จักร บอกหลักคำสอน และข้อคิดประจำวัน
คริสเตียนโฮมเพจ
สอนหลักความเชื่อในพระเจ้า อ่านประสบการณ์ชีวิต และบทความเกี่ยวกับคริสเตียน กระดานข่าวคริสเตียน และรวมลิงค์เว็บไซต์เกี่ยวกับคริสตศาสนา
คาทอลิก
ให้ความรู้เกี่ยวกับการสวดภาวนา รวมบทสวดภาวนาต่าง ๆ มีบทความพิเศษของคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกให้อ่าน ประวัตินักบุญ รวมวัดคาทอลิก และแนะนำเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
คำพยากรณ์ของพระเจ้า
อธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ในพระคัมภีร์ใบเบิล
ชีวิตคริสเตียนไทย
ศูนย์รวมข่าวสารประชาสัมพันธ์การเคลื่อนไหวของแวดวงคริสตชนไทย และ ต่างประเทศ ทุกคณะนิกาย
ซี ซี เอ็ม เอ
เผยแผ่ความรู้และความจริงเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ ตลอดจนถึงการประชาสัมพันธ์งานของคริสตจักรและองค์กรต่างๆในสังกัด
ซี.บี.เอ็น. สยาม
เครือข่ายโทรทัศน์คริสเตียน เผยแผ่พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าทางวิทยุโทรทัศน์ มีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ การดำเนินงานของหน่วยงาน
ไทยคริสเตียน
ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นาของพระเยซู และคริสตศาสนา ค้นหาความหมายของคำศัทพ์ออนไลน์
ไทยดอทเน็นดอบไทยซีโอซี
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของพระคริสต์ในประเทศไทย แจ้งเส้นทางการออกประกาศข่าวประเสริฐของอัครสาวกเปาโล
ไทยมอรมอน
รายงานข่าวสาร และกิจกรรมของสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย
ธรรมิกชน
ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติคริสตจักร ฐานของคริสตจักร หลักคำสอนของพระเจ้า รวมทั้งความเชื่อในเรื่องพระเจ้า นอกจากนี้ยังมีรวมลิงค์พระคำประจำวัน คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับพระเจ้าด้วย
ไบเบิล:ถ้อยคำของพระเจ้า
เป็นเว็บที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับฟื้นฟู สอนแนวการดำเนินชีวิตตามหลักของคริสเตียน
เปิดโลกคริสตมาส
รวมเพลงวันคริสตมาส
โปรแกรมศึกษาพระคัมภีร์
โปรแกรมศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเอง ค้นหาข้อพระคัมภีร์ได้ทุกข้อ ทุกตอน พร้อมโน๊ตจดบันทึก ตารางวันอีสเตอร์ในแต่ละปี
พระคริสตธรรมใหม่ ฉบับภาษาไทย
รวบรวมรายละเอียดของพระคริสตธรรมใหม่ ฉบับภาษาไทย คัดลอกจาก พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับอาร์ 93
พันธกิจอาร์บีซี
จัดทำคู่มือเฝ้าเดี่ยว มานาประจำวันภาษาไทย และเปิดรับสมาชิก มานาประจำวัน
เพลงคริสเตียน
บอกประวัติความเป็นมาของเพลงคริสเตียน รวมบทเพลงของคริสเตียน ในเทศกาลต่าง ๆ ให้ฟัง
เพลงคาทอลิก...สดุดี
รวมเพลงของวัดในคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ในรูปแบบ MIDI ให้ดาวน์โหลด และฝึกร้องเพลงออนไลน์
มานาเว็บ
แนะนำคำคมประจำเดือน แนะนำหนังสือเกี่ยวกับคริสตศาสนา แก้ไขปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นโดยใช้หลักของคริสต์ศาสนา อ่านคำพยานของอัญชลี จงคดีกิจ และทูน หิรัญทรัพย์ รวมลิงค์เว็บไซต์คริสเตียนและคริสตจักร
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
องค์กรคริสเตียนมุ่งการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวผู้ยากจนในประเทศไทย
ย้อนรอยตำนานโลก
ถ่ายทอดเรื่องการกำนิดของโลก ความเป็นไปของมนุษยชาติ จนถึงวาระสิ้นสุดของโลก จากพระคำภีร์ไบเบิ้ล
ลัชชานนท์โฮมเพจ
นำเสนอคำสอน และหลักความเชื่อตามหลักคริสตศาสนา มีบทความ บทกลอน และกระดานข่าวเกี่ยวกับศริสตชน
ศาสนาคริสต์
เว็บไซต์ที่ให้ความรู้กี่ยวกับพระธรรมคำสอนตามหลักคริสตศาสนา มีบทความ คำอธิฐาน รวมเพลงนมัสการ และบอกประวัติความเป็นมาของเพลง
ศูนย์ข้อมูลเพื่อคริสตจักรในประเทศไทย
แหล่งรวบรวมข้อมูลที่สำคัญ และจำเป็นต่องาน และพันธกิจของคริสตจักรในประเทศไทย
สมชัยโฮมเพจ
เว็บไซต์ที่รวมคำพยานและบทความเกี่ยวกับคริสเตียนให้อ่าน
สายประคำศักดิ์สิทธิ์
บอกประวัติความเป็นมาของสายประคำ สอนวิธีสวดสายประคำ มีรูปภาพของพระแม่มารี
สารัตถะ
รวม คำสอนในศาสนาคริสตร์ คาทอลิก แบบสั้น เหมาะแก่การเรียนรู้ รวมบทความทาง ปรัชญา บทความที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ พระคัมภีร์ ไบเบิ้ล ทั้งพระธรรมใหม่ และ พระธรรมเก่า
สิทธิชนยุคสุดท้ายแห่งไซอัน
นำเสนอหลักธรรมพระกิตติคุณ ข่าวสารของศาสนาจักร ประวัติความเป็นมา กิจกรรมต่างๆ รวมเพลง และบทความเกี่ยวกับคริสตศาสนา
สืบศิริ คริสตชนคาทอลิก
เว็บไซต์ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับคาทอลิก รวบรวมบทสวดและคำภาวนาต่าง ๆ รายงานข่าวสารพระเจ้า
องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง
ประกาศ และรายงานข่าวสารเกี่ยวกับพระคริสตร์ รวมเพลงคริสเตียน แนะนำร้านหนังสือ เรียนพระคำภีร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักคำสอน แจ้งรายการวิทยุของคริสตเตียน ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์
มีบริการสายเพื่อชีวิต ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์อัตโนมัติ แนะนำรายการคริสเตียน จากวิทยุคลื่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ มีเพลงคริสเตียนให้เลือกฟังด้วยโปรแกรม Real Player สมัครบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ และแนะนำร้านหนังสือคริสเตียน
องค์การเยาวชนไทยเพื่อพระคริสต์
ให้รายละเอียดเกี่ยวกับองค์การ รายงานข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆขององค์การ
อลังการดอทคอม
บอกประวัติตวามเป็นมาของวันคริสต์มาส, ต้นคริสต์มาส และซานตาครอส
อิสระดอทคอม
ชุมทางคาทอลิกไทย สาระ บทความ ข่าวสารเกี่ยวกับพระศาสนจักรคาทอลิกไทย พร้อมกระดานสนทนาเรื่องราวของศาสนา
อุดมสาร.คอม
เว็บของน.ส.พ.อุดมสาร มีข้อมูลความเคลื่อนไหวของนิกายโรมันคาทอลิก ฟรีอีเมล์ และลิงค์เว็บที่เกี่ยวข้อง
โฮมเพจคริสเตียนของฉัน
ให้ความรู้เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา ประวัติของพระเยซู รวมบทความ กระดานอธิษฐานเผื่อ คำพยานชีวิตของคริสเตียน