คนที่กำลังออนไลน์

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจากห้องสมุดแผนกมัธยมปลาย -

ข่าวประกาศจาก...ห้องสมุดแผนก ม. ปลาย

 

ยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

ห้องสมุด ม.ปลาย จะเปิดให้บริการ

ตั้งแต่เวลา 7.30 น. - 17.00 น. ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้

ยกเว้น วันพฤหัสบดี ที่จะเปิดถึง 16.30 น.

(และจะทำการสำรวจความต้องการการเปิดล่วงเวลาต่อไปค่ะ)

 

 เปลี่ยนแปลงเวลาเปิด-ปิด ห้องสมุด Powers' Hall -

เปลี่ยนแปลงเวลาการเปิด-ปิด ห้องสมุดPowers' Hall

และเวลาบริการยืม-คืน

เปิด 7.30-17.30 น.

บริการยืม 12.00-12.30
และ 16.00-17.15 น.

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
Get This? Newsflash Scroller PRO for Mambo 4.5.1, © 2004 webraydian.com

ห้องสมุดแผนกมัธยมปลาย

 

ประวัติห้องสมุดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

ห้องสมุดโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเริ่มมีตั้งแต่สมัยพ่อครู ดร.วิลเลียม

แฮรีส และได้ถูกย้ายสถานที่ ทำให้เอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ สูญหายไป ในสมัย

ดร.จำรูญ  ไชยลังการณ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

มีห้องสมุดสองแห่ง คือ บริเวณชั้น 2 ของอาคารร่มเกล้า  มีบรรณารักษ์ดำเนินการ

ห้องสมุด กับห้องสมุดป่าน ตึกสีเทา (นักเรียนระดับมัธยมศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ

เอง) ไว้บริการสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา  ต่อมาทาง ส.น.ป. ได้สร้างหอสมุด

มาลามาศเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่านบรมครู อาจารย์หมวก  ไชยลังการณ์  หนังสือ

จากห้องสมุดทั้งสองแห่งจึงถูกย้ายมายังหอสมุดมาลามาศในปี พ.ศ.2536

พ.ศ.2539-2540

เมื่อนักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.6  ได้ย้ายอาคารเรียนมาเรียนที่อาคาร

เพชรรัตน-สุวัทนา  การใช้บริการจากหอสมุดมาลามาศจึงไม่สะดวกเท่าที่ควรเนื่อง

จากระยะทางไกล ประกอบกับมีเวลาน้อย ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงได้จัดห้องอ่านเพื่อ

เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลสำหรับนักเรียน  โดยได้รับหนังสือบริจาค หนังสือคู่มือ

เตรียมสอบ แบบฝึกหัด จากหมวดวิชาคณิตศาสตร์  หมวดวิชาวิทยาศาสตร์เป็น

หลัก และหมวดวิชาอื่น ๆ รวมทั้งศิษย์เก่าให้การสนับสนุน  นอกจาการบริการการ

อ่านแล้วยังมีบริการยืม-คืนหนังสือ ณ อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา  ห้องอ่านมีขนาด 2

ห้องเรียน

 


พ.ศ.2541-2541

ต่อมาทางโรงเรียนได้ดำเนินการขยายห้องเรียน ดังนั้น จึงได้มีการย้ายสถานที่

ห้องอ่านจากอาคารเพชรรัตน-สุวัทนา โดยจัดสร้างห้องอ่านใหม่เป็นเอกเทศ

ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว ณ บริเวณด้านหลังโรงยิมเนเซียมของโรงเรียน โดยมี

ขนาด 3 ห้องเรียน  ลักษณะการดำเนินงาน ทางโรงเรียนได้มอบให้ทางบรรณารักษ์

หอสมุดมาลามาศ  ดำเนินการจัดซื้อจัดหาหนังสือ-วารสารเข้าห้องอ่านแผนก

มัธยมและให้เลขทะเบียนหนังสือก่อนส่งเข้าห้องอ่านแผนกมัธยมศึกษา

พ.ศ.2543

เนื่องจากแหล่งค้นคว้าข้อมูลนอกจากเอกสารสิ่งพิมพ์แล้ว การให้บริการทาง

Internet สำหรับครูและนักเรียนเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเรียนการสอนในปัจจุบัน ดังนั้น

จึงได้มีการปรับห้องอ่านเพื่อเป็นห้องสมุดและแยกการดำเนินงานเป็นเอกเทศจาก

การดำเนินงานแต่เดิม มีบรรณารักษ์ห้องสมุด  นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกันระหว่าง

หอสมุดมาลามาศกับห้องสมุดแผนกมัธยม ในการบริการยืม-คืนเอกสารสิ่งพิมพ์

เฉพาะนักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.6 สามารถใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนได้ทั้งสองแห่ง

พ.ศ.2544-2545

ทางโรงเรียนได้เพิ่มบุคลากรสำหรับทำหน้าที่ช่วยงานบรรณารักษ์เพิ่มอีก 1 คน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเพื่อรองรับมาตรฐานการศึกษา ใน

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตัวบ่งชี้ที่ 2 สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบ

ตัว ใช้ห้องสมุดแหล่งความรู้และสื่อต่าง ๆ ได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

พ.ศ.2546

ห้องสมุดได้ย้ายเข้าไปอยู่ในโรงยิมเนเซียมชั่วคราว เนื่องจากได้รื้ออาคารเดิม

เพื่อสร้างอาคารใหม่

พ.ศ.2547 – 2552

ห้องสมุดได้ย้ายมายังตึก ดี. จี. คอลลินส์ ชั้น 1 ของอาคาร  มี ห้อง

E-classroom ให้บริการเพื่อการเรียนการสอน และบริการ Internet  มีครูฝ่ายโสตฯ

คอยให้บริการ  ส่วนห้องสมุดมีขนาด 3 ห้องเรียน  พ.ศ.2551 เจ้าหน้าที่ช่วยงาน

ห้องสมุดได้ย้ายออกไป บุคลากรของห้องสมุดจึงมีบรรณารักษ์ 1 คน และครูฝ่าย

โสตฯ 1 คน  และได้ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรมห้องสมุดไว้บริการในด้านต่าง

ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552

พ.ศ.2553-ปัจจุบัน

ห้องสมุด ม.ปลาย ณ ตึก ดี. จี. คอลลินส์ ชั้น 1  ปี พ.ศ.2553 ได้ขยายขนาด

ห้องสมุดเป็น 4 ห้องเรียน โดยห้อง E-classroom ได้ย้ายออกไป และ พ.ศ. 2554

มีบุคลากรเป็นบรรณารักษ์จำนวน  2 คน

 


วัตถุประสงค์ของห้องสมุดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 


1. เพื่อเป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ทั้งจากเอกสารสิ่ง

พิมพ์และเทคโนโลยี

2. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของครูและนักเรียน

3. เพื่อให้การสนับสนุนเครือข่ายห้องสมุดภายในโรงเรียน

 

 

 

 

เวลาเปิดให้บริการ 


วันจันทร์- พุธ และศุกร์ 7.30 น. – 18.00 น.

เฉพาะวันพฤหัสบดี 7.30 น. – 16.30 น.

(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

มารยาทในการใช้ห้องสมุด 


 • วางรองเท้าไว้ที่ชั้นวางรองเท้า  ไม่วางเกะกะหน้าห้องสมุด

 • วางกระเป๋าและสิ่งของไว้ที่ชั้นหน้าห้องสมุด

 • คีย์เลขประจำตัวนักเรียนที่เครื่องบันทึกสถิติทุกครั้งที่เข้าใช้ เช้า-กลางวัน-เย็น
 • ไม่พูดคุย ส่งเสียงดัง

 • ไม่นำขนม เครื่องดื่มเข้าห้องสมุด

 • ไม่ทำความสกปรกในห้องสมุด

 • เก็บหนังสือ-วารสารหลังอ่านจบไว้ที่เดิม

 • เลื่อนเก้าอี้ชิดโต๊ะเมื่อเลิกใช้

 • ปิดคอมพิวเตอร์หลังเลิกใช้


งานบริการห้องสมุด 


ช่วงซัมเมอร์ – เดือนพฤษภาคม นักเรียนต้องทำบัตรสมาชิกห้องสมุด  โดย

  • นำรูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง 1 รูปมาสมัคร

มิถุนายน – กุมภาพันธ์ ใช้บัตรนักเรียนปัจจุบัน

 

บริการยืม-คืนหนังสือ


ยืมได้คนละ 3 เล่ม/ 7 วัน  ยืมติดต่อกันได้ 3 ครั้ง


 • บริการจองหนังสือ
 • บริการอินเทอร์เน็ต

 

การจัดหมวดหมู่หนังสือ 


เป็นแบบทศนิยมของดิวอี้  โดยแบ่งเป็น 10 หมวด

 

แนะนำการจัดชั้นหนังสือ

หนังสืออ้างอิง  หมวด 000-9000  จะมีอักษร อ/ R  เหนือเลขเรียกหนังสือ

หนังสืออ่านทั่วไป หมวด 000-900

 

หนังสือที่ไม่มีเลขเรียกหนังสือคือหนังสือในหมวด 800 ภาษาและวรรณคดี

เฉพาะหนังสือประเภทนวนิยาย   เรื่องสั้น   วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน  จะ

เรียงตามตัวอักษรของชื่อหนังสือ เช่น      น มาจากคำว่า นวนิยาย Fic

ร มาจากคำว่า เรื่องสั้น S

ย มาจากคำว่าวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน J


หนังสือรอลงทะเบียน ไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด

 

หนังสือที่แยกบริการต่างหาก

 • Textbook

 • หนังสือคู่มือเตรียมสอบ  ได้แก่

- หนังสือข้อสอบสังคมศึกษา   ข้อสอบวัดความถนัด   โควตา

- Admission  O-net  A-net  Pat  Gat

- คณิตศาสตร์  ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา  เรียงตามระดับชั้น

 • มุมหนังสือพิมพ์

 • มุมวารสาร   วารสารฉบับปัจจุบันจะอยู่ในปกพลาสติก   วารสารฉบับย้อนหลังจะอยู่ในตู้หนังสือ
 • มุมศาสนกิจ
 • Textbooks
 • มุมหนังสือทั่วไปภาษาต่างประเทศ (General Books)
 • มุมอาเซียน
 • มุม PRC
 • มุมครู
 • มุมหนังสือที่ระลึก