ขลุ่ยทิพย์  เขียน  ยิ้มศิริ
  ประติมากรรม (Sculpture)

      เป็นผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการสร้างรูปทรง  3  มิติ มีปริมาตร มีน้ำหนักและกิน


       

เนื้อที่ในอากาศ โดยการใช้วัสดุชนิดต่าง ๆ  วัสดุที่ใช้สร้างสรรค์งานประติมากรรม จะเป็น
ตัวกำหนด วิธีการสร้างผลงาน ความงามของงานประติมากรรม  เกิดจากการแสงและเงา ที่
เกิดขึ้นในผลงานการสร้างงานประติมากรรมทำได้ 4 วิธี  คือ
        1. การปั้น (Casting) เป็นการสร้างรูปทรง 3 มิติ จากวัสดุ ทีเหนียว อ่อนตัว และยึด
จับตัว
กันได้ดี  วัสดุที่นิยมนำมาใช้ปั้น ได้แก่  ดินเหนียว  ดินน้ำมัน ปูน  แป้ง ขี้ผึ้ง
กระดาษ หรือ
ขี้เลื่อยผสมกาว  เป็นต้น
        2. การแกะสลัก (Carving)  เป็นการสร้างรูปทรง 3 มิติ จากวัสดุที่ แข็ง  เปราะ โดยอาศัย
เครื่องมือ วัสดุที่นิยมนำมาแกะ ได้แก่  ไม้  หิน  กระจก  แก้ว  ปูนปลาสเตอร์  เป็นต้น
        3. การหล่อ (Molding) เป็นการสร้างรูปทราง 3 มิติ จากวัสดุที่หลอมตัวได้และกลับแข็ง
ตัวได้   โดยอาศัยแม่พิมพ์  ซึ่งสามารถทำให้เกิดผลงานที่เหมือนกันทุกประการตั้งแต่  2 ชิ้น
ขึ้นไป วัสดุที่นิยมนำมาใช้หล่อ ได้แก่ โลหะ  ปูน  แป้ง  แก้ว  ขี้ผึ้ง  ดิน เรซิ่น พลาสติก ฯลฯ

รำมะนา    (ชิต   เหรียญประชา)

        4. การประกอบขึ้นรูป (Construction)  เป็นการสร้างรูปทรง 3 มิติ โดยนำวัสดุต่าง ๆ
มา
ประกอบเข้าด้วยกัน และยึดติดกันด้วยวัสดุต่าง ๆ
        การเลือกวิธีการสร้างสรรค์งานประติมากรรม ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ต้องการใช้ ประติมากรรม
ไม่ว่าจะสร้างขึ้นโดยวิธีใด จะมีอยู่  3  ลักษณะ คือ แบบนูนต่ำ   แบบนูนสูง   และแบบลอยตัว
ผู้สร้างสรรค์งานประติมากรรม เรียกว่า ประติมากร

ประเภทของงานประติมากรรม
       1.ประติมากรรมแบบนูนต่ำ ( Bas  Relief ) เป็นรูปที่เป็นนูนขึ้นมาจากพื้นหรือมีพื้นหลัง

รองรับ   มองเห็นได้ชัดเจนเพียงด้านเดียว คือด้านหน้า  มีความสูงจากพื้นไม่ถึงครึ่งหนึ่งของรูป

จริง ได้แก่รูปนูนแบบเหรียญ รูปนูนที่ใช้ประดับตกแต่งภาชนะ  หรือประดับตกแต่งอาคารทาง

สถาปัตยกรรม  โบสถ์ วิหารต่างๆ  พระเครื่องบางชนิด

      2.ประติมากรรมแบบนูนสูง  ( High  Relief ) เป็นรูปต่าง ๆ  ในลักษณะเช่นเดียวกับแบบ

นูนต่ำ แต่มีความสูงจากพื้นตั้งแต่ครึ่งหนึ่งของรูปจริงขึ้นไป  ทำให้เห็นลวดลายที่ลึก ชัดเจน และ

และเหมือนจริงมากกว่าแบบนูนต่ำและใช้งานแบบเดียวกับแบบนูนต่ำ

      3.ประติมากรรมแบบลอยตัว ( Round Relief ) เป็นรูปต่าง ๆ   ที่มองเห็นได้รอบด้านหรือ

ตั้งแต่ 4 ด้านขึ้นไป ได้แก่  ภาชนะต่าง ๆ  รูปเคารพต่าง ๆ   พระพุทธรูป   เทวรูป   รูปตามคตินิยม

รูปบุคคลสำคัญ รูปสัตว์  ฯลฯ

       นนทิวรรธน์   จันทนะผะลิน                                            วันเจริญ    จ่าประคัง                                                          ศุภชัย    ศาสตร์สาระ