จิตรกรรม ( Painting)

          เป็นผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการขีดเขียน  การวาด และระบายสี เพื่อให้เกิดภาพ

บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส 1997

เป็นงานศิลปะที่มี  2  มิติ เป็นรูปแบน ไม่มีความลึกหรือนูนหนา แต่สามารถเขียนลวงตาให้
เห็นว่ามีความลึกหรือนูนได้ ความงามของจิตรกรรมเกิดจากการใช้สีในลักษณะต่าง ๆ กัน
            องค์ประกอบสำคัญของงานจิตรกรรม คือ
                1. ผู้สร้างงาน หรือ ผู้วาด เรียกว่า จิตรกรร
                2. วัสดุที่ใช้รองรับการวาด เช่น กระดาษ  ผ้า  ผนัง ฯลฯ
                3.  สี  เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงเนื้อหา เรื่องราวเกี่ยวกับผลงาน
            งานจิตรกรรมเป็นงานศิลปะที่เก่าแก่ดั้งเดิมของมนุษย์  เริ่มตั้งแต่การขีดเขียนบนผนังถ้ำ
บนร่างกาย บนภาชนะเครื่องใช้ต่าง ๆ จนพัฒนามาเป็นภาพวาดที่ใช้ประดับตกแต่งในปัจจุบัน 
การวาดภาพเป็นพื้นฐานของงานศิลปะทุกชนิด ผู้สร้างสรรค์งานจิตรกรรม เรียนว่า  จิตรกร

(Painter)  งานจิตรกรรม แบ่งออกได้ 2 ชนิด คือ   

1. การวาดเส้น (Drawing) เป็นการวาดภาพโดยใช้ปากกา หรือดินสอ ขีดเขียนลงไป

แปลก    กิจเฟื่องฟู  2539

บน
พิ้นผิววัสดุรองรับเพื่อให้เกิดภาพ การวาดเส้น คือ การขีดเขียนให้เป็นเส้นไม่ว่าจะ
เป็นเส้นเล็ก
หรือเส้นใหญ่ ๆ มักมีสีเดียวแต การวาดเส้นไม่ได้จำกัดที่จะต้องมีสีเดียว อาจ
มีสีหลาย ๆ  สีก็ได้
การวาดเส้น จัดเป็นพื้นฐานที่สำคัญของงานศิลปะแทบทุกชนิด 
อย่างน้อย ผู้ฝึกฝนงานศิลปะ
ควรได้มีการฝึผนงานวาดเส้นให้เชี่ยวชาญเสียก่อน ก่อนที่จะ
ไปทำงานด้านอื่น ๆ ต่อไป

      2.  การระบายสี (Painting) เป็นการวาดภาพโดยการใช้พู่กัน หรือแปรง หรือวัสดุอย่างอื่น
มาระบายให้เกิดเป็นภาพ  การระบายสี ต้องใช้ทักษะการควบคุมสีและเครื่องมือมากกว่าการวาด
เส้น ผลงานการระบายสีจะสวยงาม เหมือนจริง และสมบูรณ์แบบมากกว่าการวาดเส้น


                            สุรสิทธิ์       เสาว์คง                                                                                    ชวลิต     นิตยะ

ลักษณะของภาพจิตรกรรม
        งานจิตรกรรม ที่นิยมสร้างสรรค์ ขึ้นมีหลายลักษณะ ดังนี้ คือ
        1. ภาพหุ่นนิ่ง  (Sill life) เป็นภาพวาดเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ หรือ วัสดุต่าง ๆ   ที่ไม่มีการ
เคลื่อนไหว เป็นสิ่งที่อยู่กับที่
        2. ภาพคนทั่วไป  แบ่งได้  2 ชนิด คือ
                2.1 ภาพคน (Figure) เป็นภาพที่แสดงกิริยาท่าทางต่าง ๆ ของมนุษย์  โดยไม่เน้นแสดงความ
                        เหมือนของใบหน้า
                2.2 ภาพคนเหมือน (Potrait) เป็นภาพที่แสดงความเหมือนของใบหน้า ของคน ๆ ใดคนหนึ่ง

                                       ศรีวรรณา   เสาว์คง 2539                                                               ลาวัณย์    อุปอินทร์   2523

        3. ภาพสัตว์ ( Animals Figure)  แสดงกิริยาท่าทางของสัตว์ทั้งหลาย ในลักษณะต่าง ๆ
        4. ภาพทิวทัศน์ (Landscape) เป็นภาพที่แสดงความงาม หรือความประทับใจในความงาม ของ
ธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม ของศิลปินผู้วาด  ภาพทิวทัศน์ยังแบ่งเป็นลักษณะต่าง ๆ ได้อีก คือ
                4.1 ภาพทิวทัศน์ผืนน้ำ หรือ ทะเล (Seascape )
                4.2 ภาพทิวทัศน์พื้นดิน (Landscape)
                4.3  ภาพทิวทัศน์ของชุมชนหรือเมือง (Cityscape)

                                 สงัด     ปุยอ๊อก                                                       ชวลิต นิตยะ                                                          ชวลิต    นิตยะ
        5. ภาพประกอบเรื่อง (Illustration) เป็นภาพที่เขียนขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราว หรือถ่ายทอดเหตุการณ์
ต่าง ๆ ให้ผู้อื่นได้รับรู้ โดยอาจเป็นทั้งภาพประกอบเรื่องในหนังสือ พระคัมภีร์ หรือภาพเขียนบนฝาผนัง
อาคาร  สถาปัตยกรรมต่าง ๆ และรวมถึงภาพโฆษณาต่าง ๆ ด้วย

                         สนิท       ดิษฐพันธุ์                               ประสงค์    ปัทมานุช                                               วิสุทธิ์     คงวุธ          
        6. ภาพองค์ประกอบ (Composition) เป็นภาพที่แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของศิลปะ และ
ลักษณะในการจัดองค์ประกอบ เพื่อให้เกิดความรู้สึกต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้สร้าง โดยที่อาจไม่เน้น
แสดงเนื้อหาเรื่องราวของภาพ หรือ แสดงเรื่องราวที่มาจากความประทับใจ โดยไม่ยึดติดกับความเป็นจริง
ตามธรรมชาติ านชนิดนี้ ปรากฏมากในงานจิตรกรรมสมัยใหม่
        7. ภาพลวดลายตกแต่ง (Decorative painting) เป็นภาพวาดลวดลายประกอบเพื่อตกแต่งสิ่งต่าง ๆ ให้
เกิดความสวยงามมากขึ้น เช่น การวาดลวดลายประดับอาคาร  สิ่งของเครื่องใช้  ลวดลายสัก  ฯลฯ