อุตสาหกรรมศิลป์ Industrial Art

  เป็นงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเพื่อการผลิต ผลิตภัณฑ์ (Product)
สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้สวยงามและเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น
ด้วยวิธีการในระบบอุตสาหกรรม ซึ่งมีการทำงานเป็นระบบ      เป็นขั้นตอน 
มีมาตรฐาน   มีการใช้เครื่องจักรกลเข้าช่วย ทำให้ต้นทุนต่ำ   ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
ได้แก่
  เครื่องยนต์    เครื่องจักรกล    เครื่องใช้ไฟฟ้า     เครื่องอิเลคโทรนิค 
เฟอร์นิเจอร์    สุขภัณฑ์   ครุภัณฑ์    เสื้อผ้า    เครื่องประดับ  เครื่องแต่งกาย
เครื่องอุปโภค บริโภคต่าง ๆ  ตลอดจนถึงภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ด้วย    
ผู้สร้างสรรค์งาน เรียกว่า นักออกแบบ (Designer)