ศิลปะสมัยใหม่
     ศิลปะสมัยใหม่ ตั้งแต่ กลาง พ.ศ.2300 เป็นต้นมาเป็นงานที่มีลักษณะเป็นสากล
และเป็นแบบอย่างของแต่ละคน มากว่าที่จะเป็นแบบอย่างศิลปะแห่งแคว้น ซึ่งเป็น

แบบที่มีความแตกต่างกันจนยากที่จะกล่าวอย่างผิวเผินได้    วัสดุและเทคนิคใหม่ ๆ

รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์อย่างรวดเร็ว     พร้อมทั้งผลผลิตของเครื่องจักรกล

ได้สะท้อนไปสู่งานศิลปะทำให้รูปแบบของศิลปะมีความหลายหลายมากยิ่งขึ้น ใน

ขณะเดียวกัน ความรู้ทางด้านจิตวิทยาและวิชาฟิสิกส์ได้จัดแจงรูปแบบความคิดของ

ศิลปินที่มีต่อมนุษย์ และโลกทางกายภาพขึ้นใหม่ อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ต่าง ๆ

เหล่านี้ไม่สามารถที่จะอธิบายให้เข้าใจอย่างง่าย ๆ ได้ แม้ว่าแนวโน้มศิลปะหลาย ๆ

แบบในสมัยพุทธศตวรรษที่ 25จะได้พยายามลดคุณค่าแบบอย่างศิลปะส่วนตนไป

บ้าง แต่แนวโน้มที่แพร่หลายไปนี้ก็เน้นหนักที่ความคิดริเริ่มเป็นสำคัญ        ลักษณะ

สำคัญของงานศิลปะสมัยใหม่   จึงเป็นปฏิกิริยาที่ศิลปินแต่ละคนแสดงออกต่อโลก

รอบตัว  การค้นหาอาณาจักรความฝันเฟื่องของแต่ละคน      การสร้างโลกทัศน์ใหม่

ของตัวเองจากวัสดุ และเทคนิควิธีการที่แปลกใหม่ ไปจากเดิม   เหล่านี้เป็นลักษณะ

สำคัญของงานจิตรกรรม  ประติมากรรมแห่งพุทธศตวรรษที่ 25แต่ในขณะเดียวกัน

ก็ยังมีความสนใจในศิลปะวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม      และได้รับอิทธิพลจากศิลปะใน

แบบดั้งเดิมอีกด้วย

     สรุปแล้ว งานศิลปะสมัยใหม่ เป็นรูปแบบเฉพาะของศิลปินแต่ละคน   เน้นความ

เป็นตัวของตัวเองของศิลปินแต่ละกลุ่มซึ่งมีมากมายหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มก็มีแนวคิด

 เทคนิค  วิธีการที่แตกต่างกันออกไปอย่างหลากหลาย      บ้างก็สะท้อนสภาพสังคม

บ้างก็แสดงมุมมองบางอย่างที่แตกต่างออกไป     บ้างก็แสดงภาวะทางจิตของศิลปิน

และกลุ่มชน บ้างก็แสดงความประทับใจในความงามตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งได้มีการนำเอาวัสดุอุปกรณ์แบบใหม่ ๆรวมถึงเครื่องจักรกลเข้ามาใช้ในการสร้าง

สรรค์งานมากขึ้น การบริโภค หรือการสนับสนุนงานศิลปะ  ไม่จำกัดอยู่ที่ชนชั้นสูง

ขุนนาง หรือผู้ร่ำรวยเท่านั้น แต่ยังตอบสนองต่อประชาชนทั่วไปอีกด้วย ไม่เพียงแต่

รูปแบบที่หลากหลายทางศิลปะเท่านั้นที่เกิดขึ้น รูปแบบศิลปะสมัยดั้งเดิมก็ยังได้รับ

ความนิยม และสืบทอดต่อกันมาจนถึงสมัยปัจจุบันด้วย