ศิลปะเรอเนซองส์ (พ.ศ.1940 - 2140)

     คำว่า "เรอเนซองส์" หมายถึง การเกิดใหม่    ซึ่งเป็นการระลึกถึงศิลปะ
กรีกและโรมันในอดีต ซึ่งเคยรุ่งเรืองให้กลับมาอีก   ศิลปะเรอนเนซองส์

ไม่ใช่การลอกเลียนแบบจากอดีต แต่เป็นยุคสมัยแห่งการเน้นความสำคัญ

ของลักษณะเฉพาะบุคคล มีความสนใจลักษณะภายนอกของมนุษย์  และ

ธรรมชาติ เป็นแบบที่มีเหตุผลทางศีลธรรม  ก่อให้เกิดความกระตือรือร้น

ในการค้นหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิทยาการแขนงต่าง  ๆ    ซึ่งอาจ

เรียกได้ว่าเป็น    "ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ"    โดยมีรากฐานมาจากประเทศ

อิตาลี และแผ่ขยายไปยังดินแดนต่าง ๆ ในยุโรป

    
         ในสมัยเรอเนซองส์   วัดยังคงเป็นผู้อุปถัมภ์ที่สำคัญของเหล่าศิลปิน

นอกจากนี้ยังมีพวกขุนนาง พ่อค้าผู้ร่ำรวย     ซึ่งเป็นชนชั้นสูงก็ได้ว่าจ้าง
และอุปถัมภ์เหล่าศิลปินต่าง ๆ ด้วย ตระกูลที่มีชื่อเสียงเหล่านั้น      ได้แก่

ตระกูลวิสคอนตี และสฟอร์ซา ในนครมิลาน   ตระกูลกอนซากาในเมือง

มานตูอา และตระกูลเมดิชีในนครฟลอเรนซ์  การอุปถัมภ์ศิลปินนี้มีผลใน

การกระตุ้นให้ศิลปินใฝ่หาชื่อเสียง และความสำเร็จมาสู่ชีวิตมากขึ้น ผล

งานของศิลปินที่มีทั้ง จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม ทำให้

ชื่อเสียงของศิลปินหลายคน เป็นที่รู้จักทั่วโลกตลอดกาล เช่น ลีโอนาร์โด

ดา  วินชี  มิเกลันเจโล  ราฟาเอล     สถานภาพทางสังคมของศิลปินเป็นที่

ยอมรับกันอย่างสูงในวงสังคม     เกิดสำนักทางศิลปะเพื่อฝึกฝนช่างฝีมือ

และเกิดมีศิลปินระดับอัฉริยะขึ้นมาอย่างมากมาย  และในยุคเรอเนซองส์

นี้เอง ที่มีการพัฒนาการพิมพ์ขึ้นในประเทศเยอรมนี  ราวพุทธศตวรรษที่

20 ทำให้ศิลปะการพิมพ์ได้เริ่มมีการสร้างสรรค์ขึ้นอย่างจริงจัง นับตั้งแต่

นั้นเป็นต้นมา