ความเป็นมาของศิลปะและการสร้างสรรค์
 
  มนุษย์มีความปรารถนาในสิ่งต่าง ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด  มีความต้องการที่จะได้รับความสุขทางกาย สบายทางใจ
มักไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่มีอยู่     ชอบแสวงหาสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ  เมื่อพิจารณาย้อนหลังไปยังอดีตกาล
มนุษย์มีความเป็นอยู่อย่างง่าย ๆ และสร้างสิ่งต่าง ๆ  ขึ้นมาเพื่อใช้สอยด้วยความจำเป็น   
ต่อมา มนุษย์ได้ใช้สติปัญญาที่มีอยู่เหนือสัตว์ทั้งปวงสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐาน

ในการดำรงชีพ   การต่อสู้กับสิ่งต่าง ๆ เพื่อความอยู่รอด และความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต   
จนเกิด
เป็นสิ่งต่าง ๆ ที่เราสัมผัสได้ในสมัยปัจจุบัน
      
        จุดเริ่มต้นของศิลปะ คือ การที่มนุษย์ต้องประดิษฐ์และสร้างสรรค์สิ่งอำนวยความสะดวก    และเพื่อ

  ความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย สำหรับการดำรงชีพและความอยู่รอด ได้แก่ ที่พักอาศัยอย่างง่าย ๆ   อาวุธที่สร้าง

 ขึ้นอย่างหยาบ ๆ  สร้างภาชนะที่ทำจากเครื่องปั้นดินเผาอย่างง่าย ๆ  ล้วนเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์

 เพื่อแก้ปัญหา และตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในการดำรงชีวิต  ซึ่งเป็นไปในลักษณะที่แตกต่าง

 จากธรรมชาติ  ในระยะต่อมา เมื่อมนุษย์ได้สัมผัสกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ    ซึ่งบางเหตุการณ์เป็นสิ่งที่

  เหนือคำอธิบายได้ในยุคนั้น  ด้วยความเกรงกลัวในอิทธิฤทธิ์อำนาจของสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ จึงได้เกิด

  พิธีกรรมต่าง ๆ  พัฒนามาเป็นลัทธิ ความเชื่อ จนกลายเป็นศาสนาในปัจจุบัน  ศิลปะจึงได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้น

เพื่อประกอบในพิธีกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ด้วย  การสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นรากฐานและแรงบันดาล
ใจให้มนุษย์ในสมัยต่อ ๆ มา  สร้างงานที่มีลักษณะแปลก แตกต่าง  และพัฒนาให้เกิด ผลงานที่ดีขึ้นต่อไป
  การสร้างสรรค์  

        การสร้างสรรค์ เป็นสิ่งที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ เป็นการดำเนินการในลักษณะต่าง ๆเพื่อให้
 เกิดสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน    สิ่งที่มีชีวิตเท่านั้นที่จะมีความคิดอย่างสร้างสรรค์ได้ ความคิด
 สร้างสรรค์เป็นความคิดระดับสูง เป็นความสามารถทางสติปัญญาแบบหนึ่ง  ที่จะคิดได้หลายทิศทาง
 หลากหลายรูปแบบโดยไม่มีขอบเขต นำไปสู่กระบวนการคิดเพื่อสร้างสิ่งแปลกใหม่ หรือเพื่อการพัฒนา
 ของเดิมให้ดีขึ้นทำให้เกิดผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตน เป็นตัวของตัวเอง อาจกล่าวได้ว่า มนุษย์เป็นสิ่งมี
 ชีวิตเพียงชนิดเดียวในโลก ที่มีความคิดสร้างสรรค์  เนื่องจากตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมา มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่
 สามารถสร้างสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบในการดำรงชีวิต และสามารถพัฒนาสิ่งต่าง ๆให้ดีขึ้นกว่า
 เดิม รวมถึงมีความสามารถในการพัฒนาตน พัฒนาสังคม พัฒนาประเทศ  และรวมถึงพัฒนาโลกที่เราอยู่
 ให้มีลักษณะที่เหมาะสมกับมนุษย์มากที่สุด  ในขณะที่สัตว์ชนิดต่าง ๆ   ที่มีวิวัฒนาการมาเช่นเดียวกับเรา
 ยังคงมีชีวิตความเป็นอยู่แบบเดิมอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลง

        มากกว่าครึ่งหนึ่งของการพบที่ยิ่งใหญ่ของโลกได้ถูกกระทำขึ้นมาโดยผ่าน "การค้นพบโดยบังเอิญ"
 หรือการค้นพบบางสิ่งขณะที่กำลังค้นหาบางสิ่งอยู่  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์จะทำให้
 เกิดการเปลี่ยนแปลง การสร้างสรรค์อาจไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ถึงขนาดการพัฒนาบางสิ่งขึ้นมาให้กับโลก
 แต่มีอาจเกี่ยวข้องกับพัฒนาการบางอย่างให้ใหม่ขึ้นมา อาจเป็นสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อตัวของเราเอง เมื่อ
 เราเปลี่ยนแปลงตัวเราเอง เราจะพบว่าโลกก็จะเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับเรา   และในวิถีแห่งการเปลี่ยน
 แปลงที่เราได้มีประสบการณ์กับโลก  ความคิดสร้างสรรค์จึงมีความหมายที่ค่อนข้างกว้างและสามารถนำ
 ไปใช้ประโยชน์กับการผลิต การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ    กระบวนการวิธีการที่คิดค้นขึ้นมาใหม่
 เราคาดหวังว่า     ความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้การดำเนินชีวิตและสังคมของเราดีขึ้น   เราจะมีความสุข
 มากขึ้น โดยผ่านกระบวนการที่ได้ปรับปรุงขึ้นมาใหม่นี้ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ

    จุดม่งหมายของการสร้างสรรค์
        งานศิลปะโดยเฉพาะงานศิลปะสมัยปัจจุบัน ศิลปจะสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบที่หลาก
 หลายมากขึ้นทำให้มีขอบข่ายกว้างขวางมาก  แต่ไม่ว่าจะเป็นไปในลักษณะใดก็ตาม  งานศิลปทุก
 ประเภท จะให้คุณค่าที่ตอบสนองต่อมนุษย์ ในด้านที่เป็นผลงานการแสดงออกของอารมณ์  ความ
 รู้สึกและความคิด  เป็นการสื่อถึงเรื่องราวที่สำคัญ หรือเหตุการณ์ที่ประทับใจ  เป็นการตอบสนอง
 ต่อความพึงพอใจ ทั้งทางด้านจิตใจและความสะดวกสบายด้านประโยชน์ใช้สอยของศิลปวัตถุ

    องค์ประกอบของการสร้างสรรค์งานศิลปะ
           การสร้างสรรค์จะประสบความสำเร็จเป็นผลงานได้  นอกจากต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์
 เป็นตัวกำหนดแนวทางและรูปแบบแล้ว ยังต้องอาศัยสามารถที่ยอดเยี่ยมของศิลปิน ซึ่งเป็นความ
 สามารถเฉพาะตน เป็นความชำนาญที่เกิดจากการฝึกฝนและความพยายามอันน่าทึ่ง เพราะฝีมืออัน
 เยี่ยมยอดจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีความงามอันเยี่ยมยอดได้  นอกจากนี้ยังต้องอาศัยวัสดุ
 อุปกรณ์ต่าง ๆ มาใช้ในการสร้างสรรค์ด้วยเช่นกัน วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ แบ่งออกเป็น
 วัตถุดิบที่ใช้เป็นสื่อในการแสดงออก  และเครื่องมือที่ใช้สร้างสรรค์ให้เกิดผลงาน ตามความชำนาญ
 ของศิลปินแต่ละคน  แนวทางในการสร้างสรรค์งานศิลปะของศิลปินแต่ละคน อาจมีที่มาจากแนว
 ทางที่ต่างกัน  บางคนได้รับแรงบันดาลใจจากความงาม  ความคิด  ความรู้สึก  ความประทับใจ   แต่
 บางคนอาจสร้างสรรค์งานศิลปเพื่อแสดงออกถึงฝีมืออันเยี่ยมยอดของตนเอง เพื่อประกาศความเป็น

 เลิศอย่างไม่มีที่เปรียบปานโดยไม่เน้นที่เนื้อหาของงาน   และบางคนอาจสร้างสรรค์งานศิลปจาก
  การ
ใช้วัสดุที่สนใจ  โดยไม่เน้นรูปแบบและแนวคิดใด ๆ เลยก็ได้