องค์ประกอบของศิลป์
  เส้น
  สี
  ค่าน้ำหนัก
  รูปร่าง รูปทรง
  พื้นผิว
หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์
  สัดส่วน
  ความสมดุล
  จังหวะลีลา
  การเน้น
  เอกภาพ


   
     ELEMENTS OF ART & PRINCIPLES OF COMPOSITION
 คุณค่าความงามของศิลปะ  ขึ้นอยู่กับการจัดองค์ประกอบของทัศนธาตุ  อย่างเหมาะสม กลมกลืน  สมดุล  ได้สัดส่วน  มีจังหวะลีลา และเป็น เอกภาพ