Home การบ้านประจำวัน
การบ้านประจำวันนักเรียน ม.1 PDF Print E-mail
Monday, 14 May 2012 12:41

วันที่                                                                                                   วิชา                                   กำหนดส่ง

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
ห้อง ม.1/6
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 63                                                                 วิทยาศาสตร์(เสริม)                             วันที่สอบ

ห้อง ม.1/7
1 สอบ                                                                                         ภาษาไทย(หลัก)                             28 ก.พ. 57
2 สอบ เรื่องแรง                                                                           วิทยาศาสตร์(หลัก)                           28 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/11
1 คัดลายมือ และทำบันทึกการอ่าน                                                         ภาษาไทย                                  ก่อน 7 มี.ค.
2 ทำแบบฝึกหัด                                                                          ภาษาอังกฤษ(หลัก)                           28 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/12
1 สอบ Photoshop                                                                        คอมพิวเตอร์                                   4 มี.ค. 57
2 ทำแบบฝึกหัด                                                                          ภาษาอังกฤษ(หลัก)                            28 ก.พ. 57


วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
ห้องม.1/3
1 ทำหน้า 92                                                                                ภาษาอังกฤษ(หลัก)                         28 ก.พ. 57
2 สอบ 4 เรื่องในวิวิธภาษา                                                                ภาษาไทย(หลัก)                            28 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/7
1 สรุปเนื้อหา                                                                                วิทยาศาสตร์(เสริม)                           28 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/12
1 เขียน เรื่อง My plan for summer                                               ภาษาอังกฤษ(หลัก)                      27-29 ก.พ. 57
2 เขียน e-mail ถึงเพื่อน                                                                ภาษาอังกฤษ(หลัก)                     27-29 ก.พ. 57
3 ส่งรายงาน การเย็บผ้า และรายรับรายจ่าย                                              งานบ้าน                                   27 ก.พ. 57
4 ทำงานคู่อันดับกับกราฟ                                                              คณิตศาสตร์ (หลัก)                      27-29 ก.พ. 57
5 ทำงาน (กลุ่ม) การประยุกต์ใช้สารสนเทศ                                           คอมพิวเตอร์                                27 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/13
1 ทำแบบฝึกหัด ไตรยางค์ 10 ข้อ                                                    ภาษาไทย(หลัก)                              26 ก.พ. 57
2 ทำใบงาน และแบบฝึกหัดในหนังสือ                                                   สุขศึกษา                                   27 ก.พ. 57
3 ส่งรายงาน                                                                                    งานบ้าน                                    27 ก.พ. 57
4 ทำแบบฝึกหัด ไอโซเมตริก                                                        คณิตศาสตร์ (หลัก)                            26 ก.พ. 57
5 ตรวจแบบฝึกหัด                                                                      คณิตศาสตร์ (หลัก)                            27 ก.พ. 57
6 เขียน e-mail ถึงเพื่อน                                                              ภาษาอังกฤษ(หลัก)                           27 ก.พ. 57


วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ห้อง ม.1/3

-------------------------------------- ไม่มีการบ้าน ------------------------------


ห้อง ม.1/7
1 ทำใบงาน สอบเรื่อง ประวัติศาสตร์                                                   สังคมศึกษา(หลัก)                           26 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/12
1 เขียนตัวอักษรอังกฤษ ในกระดาษกราฟ                                           คณิตศาสตร์ (หลัก)                          28 ก.พ. 57
2 เขียน e-mail ถึงเพื่อน                                                                 ภาษาอังกฤษ(หลัก)                          28 ก.พ. 57
3 เขียน plan summer                                                                   ภาษาอังกฤษ(หลัก)                          28 ก.พ. 57
4 ทำแบบฝึกหัดเล่มใหญ่และเล่มเล็ก                                                        สุขศึกษา                                  26 ก.พ. 57
5 ทำแบบฝึกหัด การกระจัด ความเร็ว ในสมุด                                        วิทยาศาสตร์(หลัก)                          27 ก.พ. 57
6 สอบ เรื่อง Sequence                                                                   คณิตศาสตร์(เสริม)                          28 ก.พ. 57
7 ทำแบบฝึกหัดหน้า 161-172                                                         คณิตศาสตร์(เสริม)                           28 ก.พ. 57


วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557


ห้อง ม.1/3
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า136(ข้อ1,5,7)และหน้า137(ข้อ2,5,6)                   ภาษาอังกฤษ(หลัก)                         26 ก.พ. 57
2 เขียนเรียนความ Summer plan                                                      ภาษาอังกฤษ(หลัก)                         26 ก.พ. 57
3 สอบ วิวิธภาษา 4 เรื่อง                                                                   ภาษาไทย(หลัก)                            28 ก.พ. 57
4 ทำใบงาน                                                                                  สังคมศึกษา(หลัก)                            25 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/7
1 สอบ วิวิธภาษา 4 เรื่อง                                                                  ภาษาไทย(หลัก)                              28 ก.พ. 57
2 ฝึกหาแรงลัพธ์                                                                          วิทยาศาสตร์(หลัก)

ห้อง ม.1/8
1 ทำใบงาน                                                                                 สังคมศึกษา(หลัก)                             25 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/11
1 ทำใบงาน GMO                                                                         วิทยาศาสตร์(หลัก)                            25 ก.พ. 57
2 แก้งาน Essay                                                                           ภาษาอังกฤษ(หลัก)                           25 ก.พ. 57
3 Quiz                                                                                       วิทยาศาสตร์(เสริม)                            25 ก.พ. 57
4 เย็บผ้า                                                                                         งานบ้าน                                         ก่อนสอบ


วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557


ห้อง ม.1/2
1 สร้างรูปภาพด้วยกราฟ                                                                  คณิตศาสตร์ (หลัก)

ห้อง ม.1/3
1 ทำสมุดเล่มเล็ก (นิทานล้านนา)                                                       ภาษาไทย(ล้านนา)                            26 ก.พ. 57
2 ทำแบบฝึกหัดหน้า 88, 98, 137 (ข้อ1)                                          ภาษาอังกฤษ(หลัก)                           24 ก.พ. 57
3 ทำแบบฝึกหัดหน้า 180-189 / หนังสือหน้า 65-79                                 สุขศึกษา                                  26 ก.พ. 57
4 ทำใบงาน เรื่องงานช่าง                                                                      งานบ้าน                                    26 ก.พ. 57
5 ทำใบงานสร้างรูปภาพ และกราฟ                                                   คณิตศาสตร์ (หลัก)                            25 ก.พ. 57
6 สอบ เรื่องคู่อันดับและกราฟ                                                          คณิตศาสตร์ (หลัก)                           25 ก.พ. 57
7 สอบ เรื่องเรขาคณิต                                                                    คณิตศาสตร์ (หลัก)                           26 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/7
1 ทำใบงาน เรื่องอาชีพ                                                                        ภาษาจีน                                    26 ก.พ. 57
2 ทำใบงาน                                                                                     สังคมศึกษา                                  25 ก.พ. 57
3 ทำใบงาน (ผู้หญิง)                                                                           เกษตร                                       26 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/11
1 ทำแบบฝึกหัด และทำชิ้นงาน 2 ชิ้น                                              คณิตศาสตร์ (หลัก)                             24 ก.พ. 57
2 ทำแบบฝึกหัด และใบงาน                                                                 สุขศึกษา                                     26 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/12
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 161-172                                                     คณิตศาสตร์ (หลัก)                              24 ก.พ. 57
2 ทำใบงาน เรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้                                   สังคมศึกษา(ประวัติศาสตร์)                         24 ก.พ. 57
3 สอบ เรื่องคู่อันดับและทศนิยม                                                    คณิตศาสตร์ (หลัก)                              26 ก.พ. 57
4 สอบ เรื่องรูปเลขาคณิตสามมิติ                                                    คณิตศาสตร์ (หลัก)                             28 ก.พ. 57


วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ห้อง ม.1/2
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 136-137                                                        ภาษาอังกฤษ(หลัก)


ห้องม.1/3
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 71-83                                                            คณิตศาสตร์(เสริม)                            25 ก.พ. 57
2 ทำแบบฝึกหัดหน้า 53                                                                 วิทยาศาสตร์(เสริม)                            25 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/7
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 180-189 และเล่มเล็กหน้า 65-79                              สุขศึกษา                                   27 ก.พ. 57
2 ทำใบงาน เรื่องสารเสพติด                                                                   สุขศึกษา                                   27 ก.พ. 57
3 เขียน เรื่องMy plan for summer                                                 ภาษาอังกฤษ(หลัก)                            24 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/8
1 ทำแบบฝึกหัดในสมุด                                                                  วิทยาศาสตร์(หลัก)                             19 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/12
1 เขียนเนื้อเรื่องและสรุป เรื่อง My future goal                                    ภาษาอังกฤษ                                  19 ก.พ. 57
2 ทำแบบฝึกหัดหน้า 156-160                                                      คณิตศาสตร์ (หลัก)                              19 ก.พ. 57
3 สอบร้องเพลงเป็นกลุ่ม                                                                       ดนตรี                                        19 ก.พ. 57


วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ห้อง ม.1/2
1 ทำแบบฝึกหัดถึงหน้า 178                                                             คณิตศาสตร์(หลัก)


ห้อง ม.1/3
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 124 ข้อ 5 และหน้า 90 ข้อ 3-4                           ภาษาอังกฤษ(หลัก)                          19 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/7
1 คัดลายมือ                                                                                       ภาษาไทย                                 28 ก.พ. 57
2 ทำแบบฝึกหัดหน้า 193-198                                                        คณิตศาสตร์ (หลัก)                          18 ก.พ. 57
3 สอบ เรื่องแรง                                                                            วิทยาศาสตร์(หลัก)                           24 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/8
1 ทำแบบฝึกหัดในสมุด                                                                  วิทยาศาสตร์(หลัก)                           18 ก.พ. 57
2 ทำแบบฝึกหัดในใบความรู้                                                             ภาษาไทย(หลัก)                             24 ก.พ. 57
3 สอบ เรื่องLittle match girl                                                       ภาษาอังกฤษ(หลัก)                           19 ก.พ. 57
4 ทำใบงาน                                                                                      สังคมศึกษา                                18 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/12
1 สอบทุกเรื่อง                                                                           สังคม(ประวัติศาสตร์)                           18 ก.พ. 57
2 สอบทุกเรื่อง                                                                            วิทยาศาสตร์(เสริม)                            24 ก.พ. 57
3 เขียนศัพท์ลงในสมุด                                                                  วิทยาศาสตร์(เสริม)                            18 ก.พ. 57
4 สอบทุกเรื่อง                                                                                สังคมศึกษา                                  24 ก.พ. 57
5 ตอบคำถาม 23ข้อลงในสมุด                                                           สังคมศึกษา                                  18 ก.พ. 57
6 ทำแบบฝึกหัด Little match girl                                                ภาษาอังกฤษ(หลัก)                            18 ก.พ. 57
7 เขียนคำนำ เรื่อง My future goal                                                  ภาษาอังกฤษ                                 18 ก.พ. 57
8 นำเสนองาน PBL                                                                        ภาษาอังกฤษ                                  24 ก.พ. 57
9 สอบทุกเรื่อง                                                                           คณิตศาสตร์(เสริม)                             18 ก.พ. 57
10 ทำแบบฝึกหัดหน้า 72-77                                                       คณิตศาสตร์(เสริม)                             18 ก.พ. 57
11 ทำแบบฝึกหัดหน้า 156-160                                                   คณิตศาสตร์ (หลัก)                            19 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/13
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 158-183                                                    คณิตศาสตร์ (หลัก)                             18 ก.พ. 57
2 ทำใบงาน                                                                                     ดนตรี                                        24 ก.พ. 57
3 เขียน เรื่อง My plan                                                                  ภาษาอังกฤษ                                  18 ก.พ. 57
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ห้อง ม.1/3
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 89 ข้อ 6 และหน้า 124 ข้อ 4                               ภาษาอังกฤษ(หลัก)                          17 ก.พ. 57


วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ห้อง ม.1/2
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 53                                                                 วิทยาศาสตร์(เสริม)                           13 ก.พ. 57
2 ทำแบบฝึกหัดถึงหน้า 172                                                            คณิตศาสตร์(หลัก)

ห้อง ม.1/3
1 ทำใบงาน                                                                                         สุขศึกษา                                 19 ก.พ. 57
2 ทำแบบฝึกหัดหน้า 124 ข้อ 1, 3                                                   ภาษาอังกฤษ(หลัก)                          17 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/4
1 ทำแบบฝึกหัดจนหมดเล่ม                                                             คณิตศาสตร์(เสริม)                           19 ก.พ. 57
2 ทำใบงาน                                                                                       สังคมศึกษา                               13 ก.พ. 57
3 ทำงานในสมุด                                                                            วิทยาศาสตร์(หลัก)                           19 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/7
1 ทำใบงาน GMO                                                                          วิทยาศาสตร์(หลัก)                           17 ก.พ. 57
2 ทำแบบฝึกหัดหน้า 53                                                                 วิทยาศาสตร์(เสริม)                           17 ก.พ. 57
3 สอบ เรื่องการสืบพันธุ์ของพืช                                                        วิทยาศาสตร์(หลัก)                          17 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/8
1 ทำแบบฝึกหัด                                                                            วิทยาศาสตร์(เสริม)                           17 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/12
1 สอบ                                                                                         ภาษาไทย(ล้านนา)                           13 ก.พ. 57
2 สอบการตีแบดมินตัน                                                                         พละศึกษา                                 19 ก.พ. 57
3 ทำแบบฝึกหัดหน้า 141-155                                                        คณิตศาสตร์ (หลัก)                           17 ก.พ. 57
4 สอบ เรื่องการสืบพันธุ์ของพืช                                                         วิทยาศาสตร์(หลัก)                          13 ก.พ. 57


วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ห้อง ม.1/2
1 ทำแบบฝึกหัดจนจบ                                                                     คณิตศาสตร์(เสริม)                                              
2 ทำแบบฝึกหัด เรื่อง going to                                                       ภาษาอังกฤษ(หลัก)


ห้อง ม.1/3
1 ทำแบบฝึกหัดถึงหน้า 64                                                              คณิตศาสตร์(เสริม)                           13 ก.พ. 57
2 ทำแบบฝึกหัดหน้า 151-153                                                        คณิตศาสตร์ (หลัก)                           12 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/4
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 152-160                                                       คณิตศาสตร์ (หลัก)                            14 ก.พ. 57
2 ทำแบบฝึกหัดหน้า 89, 124                                                        ภาษาอังกฤษ(หลัก)                            17 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/7
1 ทำ Mind map ศิลปะไทย                                                                     ศิลปะ                                    18 ก.พ. 57
2 สอบ Listening                                                                       ภาษาอังกฤษ(เสริม)                            18 ก.พ. 57
3 ทำใบงาน Review                                                                   ภาษาอังกฤษ(เสริม)                             18 ก.พ. 57
4 สอบแบดมินตัน                                                                              พละศึกษา                                   18 ก.พ. 57
5 ทำงาน Giving advice                                                              ภาษาอังกฤษ(หลัก)                             19 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/12
1 สอบ เรื่องดอก                                                                         วิทยาศาสตร์(หลัก)                              13 ก.พ. 57
2 สอบ เรื่องในวิวิธภาษา                                                                ภาษาไทย (หลัก)                               17 ก.พ. 57
3 หาบทความ เรื่องสิ่งเสพติด                                                               สุขศึกษา                                     18 ก.พ. 57
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ห้อง ม.1/2
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 140-150                                                        คณิตศาสตร์ (หลัก)                              
2 ตอบคำถามท้ายบทที่ 2, 3 และทำใบงาน                                                  ดนตรี

ห้อง ม.1/3
1 ทำ Mind map หน้า 90 (งานกลุ่ม)                                               ภาษาอังกฤษ(หลัก)                            11 ก.พ. 57
2 ทำแบบฝึกหัดหน้า 140-150                                                       คณิตศาสตร์ (หลัก)                            11 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/7
1 ทำแบบฝึกหัด เรื่อง The future                                                  ภาษาอังกฤษ(เสริม)                            11 ก.พ. 57
2 ทำสมุดเล่มเล็ก                                                                          วิทยาศาสตร์(หลัก)                            12 ก.พ. 57
3 ทำใบงาน เรื่องมรดกโลก                                                             สังคมศึกษา(หลัก)                             11 ก.พ. 57
4 ทำแบบฝึกหัดหน้า 176-185                                                       คณิตศาสตร์ (หลัก)                            11 ก.พ. 57
5 ทำใบงาน เรื่องดอกไม้                                                                วิทยาศาสตร์(หลัก)                             11 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/12
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 94                                                                วิทยาศาสตร์(เสริม)                             11 ก.พ. 57
2 ทำใบงาน short, long term                                                          ภาษาอังกฤษ                                 11 ก.พ. 57
3 ท่องศัพท์ 10คำ ในสมุด                                                                  ภาษาไทย                                    11 ก.พ. 57
4 สอบ                                                                                       ภาษาไทย(ล้านนา)                             13 ก.พ. 57
5 ทำแบบฝึกหัดบทที่ 3 หน้า 64                                                     คณิตศาสตร์(เสริม)                             11 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/13
1 ซ้อมบทงาน Parents’ day และสอบพูด                                                                                              11 ก.พ. 57


วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ห้อง ม.1/3
1 ทำในหนังสือหน้า 155-160 และในแบบฝึกหัดหน้า 55-63                        สุขศึกษา


ห้อง ม.1/6
1 ทำแบบฝึกหัด                                                                             วิทยาศาสตร์(เสริม)                          12 ก.พ. 57
2 ตอบคำถามในสมุดหน้า 160                                                           สังคม (ภูมิศาสตร์)                          10 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/7
1 ทำใบงาน                                                                                           ดนตรี                                    20 ก.พ. 57
2 ท่องบทสวดมนต์                                                                              สังคมศึกษา                                13 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/12
1 สอบ เรื่องดอก                                                                            วิทยาศาสตร์(หลัก)                          11 ก.พ. 57
2 เย็บผ้า                                                                                            งานบ้าน                                   20 ก.พ. 57
3 เตรียมนำเสนอ                                                                                คอมพิวเตอร์                               20 ก.พ. 57
4 สอบย่อย เรื่องสมการ                                                                  คณิตศาสตร์ (หลัก)                            7 ก.พ. 57
5 ทำโปสเตอร์ How to solve energy problem                                วิทยาศาสตร์(เสริม)                            7 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/13
1 สอบ เรื่องดอก                                                                          วิทยาศาสตร์(หลัก)                           17 ก.พ. 57


วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557


ห้อง ม.1/2
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 44                                                                  วิทยาศาสตร์(เสริม)

ห้อง ม.1/7
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 166-170                                                        คณิตศาสตร์ (หลัก)                            6 ก.พ. 57
2 ทำแบบฝึกหัดหน้า 44, 48(ข้อ 1-6)                                               วิทยาศาสตร์(เสริม)                            6 ก.พ. 57
3 ทำใบงาน เรื่องข่าว                                                                          สังคมศึกษา                                  6 ก.พ. 57
4 สอบ เรื่องอาเซียน                                                                             ภาษาจีน                                  12 ก.พ. 57
5 สอบ เรื่องการสืบพันธุ์                                                                  วิทยาศาสตร์(หลัก)                           12 ก.พ. 57
6 สอบ                                                                                        คณิตศาสตร์(เสริม)                           11 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/8
1 ทำแบบฝึกหัดถึงหน้า 165                                                           คณิตศาสตร์ (หลัก)                               6 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/11
1 สอบร้องเพลงเป็นกลุ่ม และทำใบงาน                                                      ดนตรี                                      12 ก.พ. 57
2 สอบการตีลูกโฟร์แฮนด์                                                                     พละศึกษา                                   12 ก.พ. 57
3 สอบย่อย เรื่องสมการ                                                                 คณิตศาสตร์ (หลัก)                               7 ก.พ. 57
4 เขียน เรื่อง Malala                                                                         ภาษาอังกฤษ                                   6 ก.พ. 57
5 ทำแบบฝึกหัด เรื่องเศรษฐกิจ                                                             สังคมศึกษา                                  11 ก.พ. 57
6 ส่งหนังสือ โจทย์ปัญหา                                                              คณิตศาสตร์ (หลัก)                               7 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/13
1 Malala’ speech                                                                            ภาษาอังกฤษ                                  6 ก.พ. 57
2 ทำอาหารร่วมกับครอบครัว                                                                  งานบ้าน                                    19 ก.พ. 57
3 เนาผ้า                                                                                            งานบ้าน                                    12 ก.พ. 57
4 ทำแบบฝึกหัดลงในสมุด                                                                  สังคมศึกษา


วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557


ห้อง ม.1/2
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 58-61                                                             คณิตศาสตร์(เสริม)

ห้อง ม.1/3
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 158-161                                                         คณิตศาสตร์(เสริม)                           6 ก.พ. 57
2 ทำสมุดเล่มเล็ก 2 เรื่อง                                                                 วิทยาศาสตร์(หลัก)                           5 ก.พ. 57
3 สอบย่อย เรื่องสมการ                                                                  คณิตศาสตร์ (หลัก)                           5 ก.พ. 57
4 ทำแบบฝึกหัดหน้า 160 ข้อ 1-9 ลงสมุด                                          สังคมศึกษา(หลัก)                            5 ก.พ. 57
5 ทำ Power point เรื่องผลกระทบของเทคโนโลยี                                  คอมพิวเตอร์                               11 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/7
1 สอบเรื่องประวัติศิลปะไทย                                                                    ศิลปะ                                   11 ก.พ. 57
2 ทำงาน เรื่อง Hope & Dreams                                                     ภาษาอังกฤษ(เสริม)                          7 ก.พ. 57
3 ทำงาน เรื่องอาณาจักรโบราณใน AEC                                            สังคม(ประวัติศาสตร์)                         6 ก.พ. 57
4 นำหนังสือ Little match girl มา                                                  ภาษาอังกฤษ(หลัก)                           6 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/8
1 ทำใบงาน                                                                                        ดนตรี                                    11 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/12
1 ทำงาน เขียนประโยค เรื่อง Malala                                                  ภาษาอังกฤษ                                  6 ก.พ. 57
2 สอบ เรื่องดอก                                                                        วิทยาศาสตร์(หลัก)                             11 ก.พ. 57
3 ทำแบบฝึกหัดหน้า 62                                                              คณิตศาสตร์(เสริม)                               7 ก.พ. 57


วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557


ห้อง ม.1/3
1 ทำบันทึกการอ่าน                                                                         ภาษาไทย(หลัก)                             ภายในเดือนนี้
2 สอบเก็บคะแนน                                                                          วิทยาศาสตร์(หลัก)                            7 ก.พ. 57
3 แต่งบทสนทนา                                                                          ภาษาอังกฤษ(หลัก)                            5 ก.พ. 57
4 ทำแบบฝึกหัดหน้า 43, 61 และเขียนเนื้อเพลงพร้อมคอร์ด                            ดนตรี                                  10 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/4
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 138-139                                                        คณิตศาสตร์ (หลัก)                           4 ก.พ. 57
2 ทำใบงาน                                                                                       สังคมศึกษา                                4 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/7
1 ทำงานกลุ่ม                                                                                    คอมพิวเตอร์                              10 ก.พ. 57
2 ทำใบงาน British food                                                               ภาษาอังกฤษ(หลัก)                          4 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/8
1 ทำสมุดเล่มเล็ก                                                                           วิทยาศาสตร์(เสริม)                           5 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/12
1 ทำโปสเตอร์ How to save energy problem                                 วิทยาศาสตร์(เสริม)                            7 ก.พ. 57
2 ทำสมุดเล่มเล็กสรุปเรื่องในวิวิธภาษา                                                ภาษาไทย (หลัก)                              4 ก.พ. 57
3 ทำใบงาน เรื่องข่าว                                                                     สังคมศึกษา(หลัก)                              4 ก.พ. 57
4 สอบเรื่องศิลปะไทย                                                                            ศิลปะ                                     10 ก.พ. 57


วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557


ห้อง ม.1/2
1 ทำสมุดเล่มเล็ก สรุป 1 เรื่อง                                                          ภาษาไทย (หลัก)                              5 ก.พ. 57
บ.ก.ที่รัก , คิดต่างกันฯ , คำเพราะเสนาะทำนอง                                               
2 ทำแบบฝึกหัดทบทวนความเข้าใจหน้า 70 ลงสมุด                             วิทยาศาสตร์(หลัก)

ห้องม.1/3
1 เขียนจดหมายจองโต๊ะอาหาร                                                        ภาษาอังกฤษ(หลัก)                            3 ก.พ. 57
2 ทำแบบฝึกหัดลงในสมุด                                                               สังคมศึกษา(หลัก)                             3 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/6
1 (กลุ่ม) ทำงานเรื่องการปฐมพยาบาล                                                     สุขศึกษา                                    7 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/7
----------------------------------------------------- ไม่มีการบ้าน ------------------------------------------------

ห้อง ม.1/12
1 สอบวิวิธภาษา 4 เรื่อง                                                                       ภาษาไทย                                    3 ก.พ. 57
2 เตรียมนำเสนองาน                                                                     วิทยาศาสตร์(เสริม)                             3 ก.พ. 57
3 (กลุ่ม) ทำรายงาน เรื่องนิทานพื้นบ้าน                                             ภาษาไทย(ล้านนา)                              7 ก.พ. 57
4 ทำแบบฝึกหัดหน้า 58-60                                                           คณิตศาสตร์(เสริม)                              7 ก.พ. 57
5 ทำงานตามตัวอย่างในใบงาน                                                              ภาษาจีน                                      7 ก.พ. 57


วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557


ห้อง ม.1/2
1 อ่านเรื่อง British food หน้า 80                                                    ภาษาอังกฤษ(หลัก)                          31 ม.ค. 57 
และหาข้อมูล อาหารอังกฤษและไทย  ส่วนประกอบ และสารอาหาร

ห้อง ม.1/3
1 หาการแต่งกายของชาติอาเซียน                                                           ภาษาจีน                                    6 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/5
1 เตรียมกลอน                                                                                   ภาษาไทย
2 ทำเรื่องข่ายงาน                                                                         คณิตศาสตร์ (หลัก)                             3 ก.พ. 57
3 อ่านเรื่อง British food หน้า 80                                                   ภาษาอังกฤษ(หลัก)                             3 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/7
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 159-165                                                       คณิตศาสตร์ (หลัก)                           31 ม.ค. 57
2 ทำแบบฝึกหัดหน้า 155-160 และเล่มเล็กหน้า 55-63                             สุขศึกษา                                    6 ก.พ. 57
3 (กลุ่ม) ทำงานเรื่องการปฐมพยาบาล                                                     สุขศึกษา                                    6 ก.พ. 57
4 ตอบคำถามท้ายบท 2 และ3                                                                  ดนตรี                                      6 ก.พ. 57
5 นำดอกไม้มา                                                                            วิทยาศาสตร์(หลัก)                              7 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/8
1 ทำใบงาน                                                                                วิทยาศาสตร์(หลัก)                             4 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/11
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 130-136                                                      คณิตศาสตร์ (หลัก)                            3 ก.พ. 57
2 ทำใบงานอาเซียน                                                                         สังคม (หลัก)                               31 ม.ค. 57
3 นำดอกไม้มา                                                                            วิทยาศาสตร์(หลัก)                           31 ม.ค. 57

ห้อง ม.1/12
1 ทำใบงาน เรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้                                         สังคมศึกษา(หลัก)                              6 ก.พ. 57
2 ทำสมุดเล่มเล็ก เรื่องการสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศ และ
เรื่องการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช                                                วิทยาศาสตร์(หลัก)                             4 ก.พ. 57
3 เขียนสมุดบันทึกความดี และให้ผู้ปกครองเขียนใบประเมิน                                                                      31 ม.ค. 57


วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557

ห้อง ม.1/3

1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 130-132                                                       คณิตศาสตร์ (หลัก)                            31 ม.ค. 57
2 หาโฆษณาร้านอาหารเป็นภาษาอังกฤษ                                           ภาษาอังกฤษ(หลัก)                            31 ม.ค. 57

ห้อง ม.1/7
1 ออกแบบใบงานอาเซียน                                                                     ภาษาจีน                                     5 ก.พ. 57
2 ทำแบบฝึกหัดหน้า 34-35                                                          วิทยาศาสตร์(เสริม)                              30 ม.ค. 57
3 ทำงาน เรื่องวัฒนธรรมกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                   สังคม(หน้าที่พลเมือง)                            30 ม.ค. 57
4 ทำใบงานสำนวนสุภาษิตล้านนา                                                     ภาษาไทย (เสริม)                                 5 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/8
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 73-74                                                          คณิตศาสตร์(เสริม)                              30 ม.ค. 57

ห้อง ม.1/12
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 128-132                                                      คณิตศาสตร์ (หลัก)                             31 ม.ค. 57
2 นำเสนองาน                                                                                   งานบ้าน                                      30 ม.ค. 57

ห้อง ม.1/13
1 ทำแบบฝึกหัดลงในสมุด                                                           สังคม(เศรษฐศาสตร์)                             31 ม.ค. 57
2 ทำงานการแต่งกายของอาเซียนในกระดาษ                                           ภาษาจีน                                      5 ก.พ. 57
3 นำเสนองาน                                                                                   งานบ้าน                                     30 ม.ค. 57
4 ท่องบทงานวัน Parents’ day                                                        
5 ทำแบบฝึกหัดหน้า 132                                                            คณิตศาสตร์ (หลัก)                             30 ม.ค. 57


วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557

ห้อง ม.1/3

1 ทำแบบฝึกหัดถึงหน้า 128                                                           คณิตศาสตร์ (หลัก)                           29 ม.ค. 57
2 ส่งสมุด                                                                                    ภาษาอังกฤษ(เสริม)                          30 ม.ค. 57 
3 ทำแบบฝึกหัดทบทวน                                                                       สังคมศึกษา                                29 ม.ค. 57

ห้อง ม.1/7
1 ทำใบงาน เรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้                                           สังคมศึกษา(หลัก)                           29 ม.ค. 57
2 เขียนเรื่อง My dream home                                                       ภาษาอังกฤษ(เสริม)                          31 ม.ค. 57 
3 ทำงานยุววิจัยลงในกระดาษ A3                                                     คณิตศาสตร์ (หลัก)                          29 ม.ค. 57

ห้อง ม.1/8
1 ทำสมุดเล่มเล็ก                                                                          วิทยาศาสตร์(หลัก)                             6 ก.พ. 57
2 ทำสมุดเล่มเล็ก                                                                            ภาษาไทย(หลัก)                              3 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/12
1 ทำใบงาน เรื่อง วัฒนธรรม                                                                สังคมศึกษา                                29 ม.ค. 57
2 ทำแบบฝึกหัดลงในสมุด                                                                  สังคมศึกษา                                29 ม.ค. 57
3 ทำแบบฝึกหัดหน้า 52-54                                                           คณิตศาสตร์(เสริม)                           31 ม.ค. 57


วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557

ห้อง ม.1/3

1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 80 ข้อ 3 ในสมุด และข้อ 4 ในหนังสือ                   ภาษาอังกฤษ(หลัก)                          29 ม.ค. 57 
2 ทำสมุดเล่มเล็ก เรื่องการสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศ และ
เรื่องการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช                                                  วิทยาศาสตร์(หลัก)                             5 ก.พ. 57

ห้อง ม.1/5
1 ทำแบบฝึกหัดโจทย์ปัญหา                                                            คณิตศาสตร์(หลัก)                            28 ม.ค. 57
2 ตอบคำถาม 5 ข้อ                                                                       วิทยาศาสตร์(หลัก)                            28 ม.ค. 57

ห้อง ม.1/6
1 ทำงาน เรื่องออกแบบชุดของประเทศในอาเซียน                                      ภาษาจีน                                   31 ม.ค. 57

ห้อง ม.1/7
1 ทำงานยุววิจัย 3 แผ่น                                                                  คณิตศาสตร์(หลัก)                            28 ม.ค. 57

ห้อง ม.1/8
1 ทำแบบร่างนำเสนอโครงงานยุววิจัย                                                คณิตศาสตร์(หลัก)                            28 ม.ค. 57

ห้อง ม.1/11
1 แก้ไขบทงานวัน Parents’ day                                                                                                          28 ม.ค. 57
2 ทำแบบฝึกหัดหน้า 117-119, 121-123                                        คณิตศาสตร์ (หลัก)                           28 ม.ค. 57

ห้อง ม.1/13
1 ทำใบงาน                                                                                 สังคม(ประวัติศาสตร์)                         30 ม.ค. 57
2 ทำใบงาน เรื่องส่วนประกอบของดอก                                                   วิทยาศาสตร์                               28 ม.ค. 57
3 ทำใบงาน เรื่อง วัฒนธรรม                                                                  สังคมศึกษา                               28 ม.ค. 57


วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557
ห้อง ม.1/12
1 ทำใบงาน เรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้                                          สังคม(ประวัติศาสตร์)                          30 ม.ค. 57
2 ทำใบงาน เรื่องส่วนประกอบของดอก                                                   วิทยาศาสตร์                                27 ม.ค. 57
3 ทำแบบฝึกหัดหน้า 128 และตัวอย่าง                                                   คณิตศาสตร์                                27 ม.ค. 57วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557
ห้อง ม.1/3
1 ทำ Mind map เรื่องอาหารหน้า 82                                               ภาษาอังกฤษ (หลัก)                             27 ม.ค. 57
และคิดเมนูอาหารไทยที่มีประโยชน์มา 3 ชนิด  
2 เขียน E-mail ส่งหาเพื่อนและครู                                                    ภาษาอังกฤษ (หลัก)

ห้อง ม.1/4

1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 50-54                                                           คณิตศาสตร์ (เสริม)                              29 ม.ค. 57

ห้อง ม.1/7
---------------------------------- ไม่มีการบ้าน --------------------------------

ห้อง ม.1/8
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 46, 48                                                          วิทยาศาสตร์ (เสริม)                             27 ม.ค. 57
2 สอบ เรื่องศิลปะสากล                                                                          ศิลปะ                                       29 ม.ค. 57

ห้อง ม.1/12
1 เตรียมงานนำเสนอ                                                                          ภาษาอังกฤษ                               23 ม.ค. 57


วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557

ห้อง ม.1/3

1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 38 ข้อ 5                                                           วิทยาศาสตร์(เสริม)                         24 ม.ค. 57
2 ทำใบงาน                                                                                       สังคมศึกษา                               22 ม.ค. 57
3 ทำแบบฝึกหัดถึงหน้า 128                                                             คณิตศาสตร์ (หลัก)                         22 ม.ค. 57

ห้อง ม.1/5
1 ทำสมุดเล่มเล็ก เรื่องการตอบสนองต่อสิ่งเร้า                                          วิทยาศาสตร์                                3 ก.พ. 57
2 เขียนจองโต๊ะร้านอาหาร                                                               ภาษาอังกฤษ(หลัก)                          24 ม.ค. 57 
3 ทำใบงาน เรื่องภัยธรรมชาติ                                                               สังคมศึกษา                                22 ม.ค. 57

ห้อง ม.1/6
1 ทำใบงาน เรื่องภัยธรรมชาติ                                                               สังคมศึกษา                               22 ม.ค. 57
2 ทำแบบฝึกหัดหน้า 117-119, 121-123                                       คณิตศาสตร์ (หลัก)                            22 ม.ค. 57

ห้อง ม.1/7
1 เขียน Formal letter                                                                 ภาษาอังกฤษ(หลัก)                           27 ม.ค. 57 
2 สอบเขียนจดหมาย                                                                     ภาษาไทย(หลัก)                              21 ม.ค. 57 
3 ทำใบงาน เรื่องการเติบโตและการสืบพันธุ์ของพืช                            วิทยาศาสตร์ (หลัก)                           27 ม.ค. 57 
4 ทำใบงาน เรื่องภัยธรรมชาติ                                                              สังคมศึกษา                                22 ม.ค. 57
5 ทำใบงาน เรื่อง Dream homes                                                   ภาษาอังกฤษ(เสริม)                           28 ม.ค. 57

ห้อง ม.1/8
1 ทำแบบฝึกหัดในสมุด                                                                    สังคมศึกษา                                  22 ม.ค. 57
2 ทำรายงาน เรื่องการปฐมพยาบาล                                                      สุขศึกษา                                    28 ม.ค. 57 
3 ทำแบบฝึกหัดในสมุด                                                                      ภาษาไทย                                  22 ม.ค. 57
4 ทำรายงาน เรื่องอาเซียน                                                                  ภาษาจีน                                    28 ม.ค. 57

ห้อง ม.1/11
1 ทำใบงาน เรื่องภัยธรรมชาติ                                                           สังคมศึกษา                                  23 ม.ค. 57
2 ทำแบบฝึกหัดหน้า 47                                                              คณิตศาสตร์(เสริม)                             22 ม.ค. 57
3 ทำบันทึกการอ่านให้ครบ 10 เรื่อง                                                    ภาษาไทย
4 เขียน Formal letter เรื่องร้านอาหาร                                          ภาษาอังกฤษ(หลัก)                       23-26 ม.ค. 57

ห้อง ม.1/12
1 เขียน Formal letter                                                               ภาษาอังกฤษ(หลัก)                            27 ม.ค. 57 
2 ทำ logo ร้านอาหาร และนำเสนอ                                               ภาษาอังกฤษ(หลัก)                            24 ม.ค. 57 
3 เปรียบเทียบ British & Thai food                                             ภาษาอังกฤษ(หลัก)                           27 ม.ค. 57
4  ทำรายงาน เรื่องการปฐมพยาบาล                                                    สุขศึกษา                                   28 ม.ค. 57 
5 ทำแบบฝึกหัดหน้า 47                                                             คณิตศาสตร์(เสริม)                            24 ม.ค. 57
6 ทำใบงาน เรื่องภัยธรรมชาติ                                                          สังคมศึกษา                                  22 ม.ค. 57

ห้อง ม.1/13
1 เขียน Formal letter                                                              ภาษาอังกฤษ(หลัก)                            27 ม.ค. 57 
2 ทำ logo ร้านอาหาร                                                               ภาษาอังกฤษ(หลัก)                            22 ม.ค. 57 
3 ทำใบงาน เรื่องภัยธรรมชาติ                                                         สังคมศึกษา                                   27 ม.ค. 57
4 ทำ Power point                                                                 วิทยาศาสตร์(เสริม)                        24-28 ม.ค. 57
5 ทำแบบฝึกหัด เรื่อง Network                                                  คณิตศาสตร์(เสริม)                             23 ม.ค. 57
6 ทำใบงาน                                                                              ภาษาไทย(เสริม)                               23 ม.ค. 57
7 สอบ เรื่องยุคสมัยของศิลปะ                                                            ศิลปะ                                       28 ม.ค. 57


วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557
ห้อง ม.1/3
1 ทำใบงาน เรื่องภัยธรรมชาติมหันตภัยใกล้ตัว                                           สังคมศึกษา                               21 ม.ค. 57

ห้อง ม.1/5

1 ทำ Power point                                                                             สังคมศึกษา                              23 ม.ค. 57
2 ทำใบงาน เรื่องวันตรุษจีน                                                                      ภาษาจีน                                 21 ม.ค. 57

ห้อง ม.1/6
1 แต่งบทสนทนาตามแบบในหนังสือ                                                  ภาษาอังกฤษ(หลัก)                          21 ม.ค. 57

ห้อง ม.1/8
1 แต่งบทสนทนาตามแบบในหนังสือหน้า104                                      ภาษาอังกฤษ(หลัก)                          23 ม.ค. 57 
2 ทำ Mind map เรื่องการเกิดคลื่น หน้า42                                         วิทยาศาสตร์(เสริม)                           22 ม.ค. 57
3 ทำใบงาน                                                                                       สังคมศึกษา                                21 ม.ค. 57

ห้อง ม.1/11
1 ทำ Power point                                                                        วิทยาศาสตร์(เสริม)                          21 ม.ค. 57
2 ทำงาน Food/ Dishes                                                                     ภาษาอังกฤษ                               22 ม.ค. 57 
3 ทำแบบฝึกหัดหน้า 106-107                                                         คณิตศาสตร์ (หลัก)                          21 ม.ค. 57

ห้อง ม.1/12
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 116-119                                                         คณิตศาสตร์ (หลัก)                          22 ม.ค. 57
2 ทำงานกลุ่ม                                                                                วิทยาศาสตร์(เสริม)                          27 ม.ค. 57
3 ทำใบงาน เรื่องภัยธรรมชาติ                                                               สังคมศึกษา                                21 ม.ค. 57
4 สอบ เรื่องประวัติศาสตร์ศิลป์สากล                                                         ทัศนศิลป์                                 27 ม.ค. 57
5 ท่องบทงาน Parents’ day และส่งสคริป PBL                                                                                      21 ม.ค. 57 
6 ทำงานกลุ่ม เรื่อง Restaurant                                                     ภาษาอังกฤษ(หลัก)                           21 ม.ค. 57 
7 Compare British food and Thai food                                       ภาษาอังกฤษ(หลัก)                           27 ม.ค. 57


วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557

ห้อง ม.1/2
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 105-128                                                         คณิตศาสตร์ (หลัก)

ห้อง ม.1/3
1 เขียนบันทึกสิ่งที่ทำวันเสาร์-อาทิตย์                                                 ภาษาอังกฤษ (หลัก)                         20 ม.ค. 57
2 ทำใบงาน เรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้                                                สังคมศึกษา                                20 ม.ค. 57
3 ทำแบบฝึกหัดหน้า 105-128                                                         คณิตศาสตร์ (หลัก)                          20 ม.ค. 57

ห้อง ม.1/5
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 96-128                                                          คณิตศาสตร์ (หลัก)                          20 ม.ค. 57
2 ทำ Mind map                                                                              สังคมศึกษา                                 20 ม.ค. 57
3 เขียนจดหมาย                                                                           ภาษาอังกฤษ (หลัก)                          20 ม.ค. 57
4 ทำใบงาน เรื่องวันสงกรานต์                                                                ภาษาจีน

ห้อง ม.1/7
1 ทำใบงาน เรื่องอาเซียน                                                                   สังคมศึกษา                                 20 ม.ค. 57
2 ทำรายงาน เรื่องภัยพิบัติ                                                                 สังคมศึกษา                                  26 ม.ค. 57
3 ทำแบบฝึกหัดหน้า 66-74                                                           คณิตศาสตร์ (เสริม)

ห้อง ม.1/8
1 รายงานปากเปล่า                                                                            งานบ้าน                                    14 ก.พ. 57
2 เขียนจดหมายจองโต๊ะอาหาร                                                    ภาษาอังกฤษ (หลัก)                             21 ม.ค. 57
3 ทำแบบฝึกหัดในสมุด                                                               ภาษาอังกฤษ(เสริม)                            23 ม.ค. 57

ห้อง ม.1/12
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 108-115                                                    คณิตศาสตร์ (หลัก)                             20 ม.ค. 57
2 ทำงานกลุ่ม                                                                          วิทยาศาสตร์ (เสริม)                              20 ม.ค. 57
3 ทำงานกลุ่ม เรื่องอาหาร และPBL                                              ภาษาอังกฤษ (หลัก)                             20 ม.ค. 57
4 ทำงานกลุ่ม เรื่องนิทานพื้นบ้าน                                                 ภาษาไทย(ล้านนา)                                 1 ก.พ. 57
5 ทำแบบฝึกหัดหน้า 43-44                                                       คณิตศาสตร์ (เสริม)                              21 ม.ค. 57
6 ทำใบงาน เรื่องวันสงกรานต์ และตรุษจีน                                           ภาษาจีน                                       23 ม.ค. 57            
7 ทำใบงานแบบทดสอบวันตรุษจีน                                                     ภาษาจีน                                       20 ม.ค. 57
8 สอบพูดบทสนทนาวันตรุษจีน                                                         ภาษาจีน                                    20-23 ม.ค. 57


วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557
ห้อง ม.1/2
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 96-104                                                         คณิตศาสตร์ (หลัก)                              
2 ทำแบบฝึกหัดหน้า 35                                                                วิทยาศาสตร์(เสริม)

ห้อง ม.1/8

1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 34-35, 38-39                                               วิทยาศาสตร์(เสริม)                              20 ม.ค. 57

ห้อง ม.1/11
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 99-101, 103-104                                         คณิตศาสตร์ (หลัก)                             17 ม.ค. 57 
2 (กลุ่ม) ทำงาน เรื่อง Restaurant                                                ภาษาอังกฤษ(หลัก)                              20 ม.ค. 57 
3 ทำใบงาน                                                                                       สุขศึกษา                                    17 ม.ค. 57

ห้อง ม.1/12
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 103-107                                                      คณิตศาสตร์ (หลัก)                              17 ม.ค. 57 
2 ทำงานกลุ่ม                                                                                  ภาษาอังกฤษ                                 17 ม.ค. 57 
3 สรุป เรื่องสุโขทัย ลงสมุด                                                          สังคม(ประวัติศาสตร์)                             17 ม.ค. 57

ห้อง ม.1/13
1 ทำแบบฝึกหัด                                                                         คณิตศาสตร์ (หลัก)                               17 ม.ค. 57 
2 ทำงานกลุ่ม                                                                                ภาษาอังกฤษ                                    17 ม.ค. 57 
3 นำกระดาษรายงานและซองจดหมายมา                                             ภาษาไทย                                       20 ม.ค. 57
4 สอบอ่าน เรื่องวันตรุษจีน                                                                 ภาษาจีน                                        22 ม.ค. 57
5 แต่งเรื่องวันสงกรานต์                                                                     ภาษาจีน                                       22 ม.ค. 57
6 ทำรายงาน เรื่องการประกอบอาหาร                                                   งานบ้าน                                        22 ม.ค. 57


วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557

ห้อง ม.1/2

1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 40-44                                                             คณิตศาสตร์ (เสริม)                         16 ม.ค. 57

ห้อง ม.1/3
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 40-42                                                            คณิตศาสตร์ (เสริม)                          21 ม.ค. 57
2 นำดอกมะละกอ กล้วยไม้ กุหลาบมาอย่างละ 1                                  วิทยาศาสตร์ (หลัก)                         20 ม.ค. 57
3 นำหนังสือวิวิธภาษามา                                                                        ภาษาไทย                                17 ม.ค. 57
4 แต่งประโยค Celebrities 5 ประโยคลงในสมุด                                ภาษาอังกฤษ (เสริม)                          21 ม.ค. 57
5 ทำแบบฝึกหัดในสมุด 1 ข้อ                                                               สังคมศึกษา                                15 ม.ค. 57

ห้อง ม.1/7
1 นำหนังสือนอกเวลามา                                                                ภาษาอังกฤษ (หลัก)                          15 ม.ค. 57
2 ทำแบบฝึกหัดหน้า 64-65                                                          คณิตศาสตร์ (เสริม)                            15 ม.ค. 57
3 ทำแบบฝึกหัดหน้า 117-119                                                      คณิตศาสตร์ (หลัก)                            15 ม.ค. 57
4 ทำใบงาน                                                                                        แนะแนว                                   16 ม.ค. 57

ห้อง ม.1/12
1 ทำใบงาน เรื่อง Sense                                                              ภาษาอังกฤษ (หลัก)                             15 ม.ค. 57
2 นำใบมีดโกนและดอกไม้มา                                                         วิทยาศาสตร์ (หลัก)                              21 ม.ค. 57            
3 ทำสมุดเล่มเล็ก เรื่องการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ                          วิทยาศาสตร์ (หลัก)                                 4 ก.พ. 57
4 เขียนบท Community service                                                   ภาษาอังกฤษ (หลัก)                             15 ม.ค. 57            
5 ทำแบบฝึกหัดหน้า 41-42                                                          คณิตศาสตร์ (เสริม)                              17 ม.ค. 57            
6 ทำบัญชีรายรับรายจ่าย                                                                   งานบ้าน                                        15 ม.ค. 57            
7 คัดลายมือให้จบเล่ม                                                                     ภาษาไทย                                       17 ม.ค. 57


วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557
ห้อง ม.1/3
1 ทำแผ่นพับการจัดโต๊ะหมู่บูชา                                                         สังคมศึกษา(หลัก)                           20 ม.ค. 57
2 นำข้อมูลบุคคลสำคัญมา และสอบกิริยา3ช่อง                                    ภาษาอังกฤษ(หลัก)                          15 ม.ค. 57  
3 หาความหมายของการปฏิสนธิซ้อน                                                 วิทยาศาสตร์ (หลัก)                          14 ม.ค. 57

ห้อง ม.1/7

1 ส่ง e-mail                                                                                ภาษาอังกฤษ(หลัก)                          20 ม.ค. 57
2 ทำแบบฝึกหัดหน้า 111-116                                                       คณิตศาสตร์ (หลัก)                           14 ม.ค. 57
3 นำหนังสือวิวิธภาษามา                                                                  ภาษาไทย(หลัก)                             14 ม.ค. 57

ห้อง ม.1/8
1 นำโฆษณาร้านอาหารมา                                                              ภาษาอังกฤษ(หลัก)                          17 ม.ค. 57
2 ทำแผ่นพับการจัดโต๊ะหมู่บูชา                                                       สังคมศึกษา(หลัก)                            20 ม.ค. 57

ห้อง ม.1/12
1 สอบ เรื่องคำวิเศษณ์ บุพบท สันธาน                                               ภาษาไทย(หลัก)                              14 ม.ค. 57
2 สอบ เรื่องเอมิลยอดนักสืบ                                                           ภาษาไทย(หลัก)                              20 ม.ค. 57
3 แก้ไขงาน Hero                                                                       ภาษาอังกฤษ(หลัก)                           14 ม.ค. 57  
4 ทำแบบฝึกหัดหน้า 99-101                                                        คณิตศาสตร์ (หลัก)                           15 ม.ค. 57
5 ท่องบท งาน Parent’s day                                                           ภาษาอังกฤษ                                17 ม.ค. 57

ห้อง ม.1/13
1 ทำบันทึกการอ่าน และคัดลายมือ                                                   ภาษาไทย(หลัก)   
2 ทำแบบฝึกหัด เรื่องสมการ                                                         คณิตศาสตร์ (หลัก)                           14 ม.ค. 57
3 ศึกษาเรื่อง Romeo & Juliet                                                         ภาษาอังกฤษ
4 ทำ Mind map เรื่องการรับอารยธรรมจากจีนและอินเดีย                 สังคม(ประวัติศาสตร์)                           20 ม.ค. 57
5 ทำสมุดเล่มเล็ก เรื่องการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ                          วิทยาศาสตร์ (หลัก)                              3 ก.พ. 57


วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ห้อง ม.1/3
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 78 ข้อ6 , 79 ข้อ 7-8 , 81 ข้อ 4, 6                     ภาษาอังกฤษ(หลัก)                            3 ม.ค. 57
หน้า 122 ข้อ 1-7 , 134 ข้อ 4 
2 ทำแบบฝึกหัดถึงหน้า 95                                                              คณิตศาสตร์ (หลัก)                            2 ม.ค. 57

ห้อง ม.1/4

1 ทำสมุดเล่มเล็ก เรื่องการให้เหตุผล
ทำ Mind map เรื่องพหุนาม และส่งสมุดถึงหน้า 39                             คณิตศาสตร์ (เสริม)                            2 ม.ค. 57
2 ทำงานในสมุด                                                                           วิทยาศาสตร์ (หลัก)                             3 ม.ค. 57

ห้อง ม.1/7
---------------------------------------------------------  ไม่มีการบ้าน -----------------------------------------------------

ห้อง ม.1/8
---------------------------------------------------------  ไม่มีการบ้าน -----------------------------------------------------

ห้อง ม.1/12
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 79-95 และทำใบงาน เรื่องการประมาณค่า             คณิตศาสตร์ (หลัก)                             2 ม.ค. 57
2 สอบย่อย                                                                                 วิทยาศาสตร์ (หลัก)                            19 ธ.ค. 56
3 ส่งบัญชีรายรับรายจ่าย                                                                      งานบ้าน                                     19 ธ.ค. 56
4 สอบ เรื่องเอมิลยอดนักสืบ                                                            ภาษาไทย(หลัก)                                 2 ม.ค. 57

ห้อง ม.1/13
1 ส่งรายงาน ทำความสะอาดห้อง                                                           งานบ้าน                                      2 ม.ค. 57
2 ทำแบบฝึกหัดหน้า 77-95                                                           คณิตศาสตร์ (หลัก)                             2 ม.ค. 57


วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ห้อง ม.1/3

1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 68 และ 78                                                       ภาษาอังกฤษ(หลัก)                         18 ธ.ค. 56
2 ทำแบบฝึกหัดในสมุด                                                                    วิทยาศาสตร์ (หลัก)                         19 ธ.ค. 56
3 ทำแบบฝึกหัดหน้า 36                                                                   คณิตศาสตร์ (เสริม)                         19 ธ.ค. 56

ห้อง ม.1/7
1 ทำใบงาน                                                                                   สังคมศึกษา(หลัก)                           18 ธ.ค. 56

ห้อง ม.1/8
1 ทำใบงาน เรื่องการสังเคราะห์แสงของพืช                                        วิทยาศาสตร์ (หลัก)                          18 ธ.ค. 56
2 สรุปเนื้อหาหน้า 101-112                                                                  สุขศึกษา                                    3 ม.ค. 56
3 ทำแบบฝึกหัดเล่มใหญ่หน้า 122-123, 126 เล่มเล็กหน้า 47-51               สุขศึกษา                                     3 ม.ค. 56

ห้อง ม.1/10
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 77-78, 80-82, 84-85, 87-88, 90-92, 94-95    คณิตศาสตร์ (หลัก)                           2 ม.ค. 56

ห้อง ม.1/12
1 เตรียมงาน เรื่อง Holiday                                                               ภาษาอังกฤษ                                18 ธ.ค. 56
2 สรุปเนื้อหาหน้า 101-112                                                                 สุขศึกษา                                    3 ม.ค. 57
3 ทำแบบฝึกหัดเล่มใหญ่หน้า 122-123, 126 เล่มเล็กหน้า 47-51              สุขศึกษา                                    3 ม.ค. 57
4 ทำแบบฝึกหัดหน้า 38-39                                                           คณิตศาสตร์ (เสริม)                            3 ม.ค. 57
5 ทำแบบฝึกหัดในสมุด                                                                      สังคมศึกษา                                  2 ม.ค. 57
6 สอบย่อย                                                                                      สังคมศึกษา                                18 ธ.ค. 56
7 สอบ เรื่อง การแพร่ ออสโมซิส การลำเลียง                                    วิทยาศาสตร์ (หลัก)                           19 ธ.ค. 56


วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ห้อง ม.1/2

1 ทำใบงานเศรษฐศาสตร์                                                                     สังคมศึกษา

ห้อง ม.1/3
1  ทำแบบฝึกหัดหน้า 86                                                                     สังคมศึกษา                                 17 ธ.ค. 56

ห้อง ม.1/4
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 77-78                                                           คณิตศาสตร์ (หลัก)                             17 ธ.ค. 56
2 ทำใบงาน อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน                                                        สุขศึกษา                                  ภายในสัปดาห์นี้

ห้อง ม.1/5
1 ทำใบงาน                                                                                      สังคมศึกษา          
2 ทำใบงาน                                                                                วิทยาศาสตร์ (หลัก)

ห้อง ม.1/7
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 82-85                                                          คณิตศาสตร์ (หลัก)                             17 ธ.ค. 56

ห้อง ม.1/8
1 สอบเนื้อหาที่เรียนในเทอม 2                                                            สังคมศึกษา                                  17 ธ.ค. 56

ห้อง ม.1/12
1 สอบ เรื่องการสังเคราะห์แสง                                                      วิทยาศาสตร์ (หลัก)                              17 ธ.ค. 56
2 สอบ เรื่องพหุนาม                                                                    คณิตศาสตร์ (เสริม)                              17 ธ.ค. 56
3 ทำแบบฝึกหัด ทบทวนภูมิศาสตร์                                                      สังคมศึกษา                                        ปีหน้า
4 เตรียมนำเสนอ เรื่อง Holiday                                                         ภาษาอังกฤษ                                  17 ธ.ค. 56

ห้อง ม.1/13
1 นำเสนอ เรื่อง Holiday                                                                 ภาษาอังกฤษ                                  17 ธ.ค. 56
2 สอบ เรื่องชนิดของคำ                                                                    ภาษาไทย                                     17 ธ.ค. 56
3 สอบ เรื่องการสังเคราะห์แสง                                                     วิทยาศาสตร์ (หลัก)                             19 ธ.ค. 56


วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ห้อง ม.1/3

1 ทำแบบฝึกหัดถึงหน้า 95                                                               คณิตศาสตร์ (หลัก)                         17 ธ.ค. 56
2 เขียงเรียงความเรื่อง Hero และสอบเรื่องหน้า 70                               ภาษาอังกฤษ(หลัก)                          16 ธ.ค. 56

ห้อง ม.1/4
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 33                                                                  วิทยาศาสตร์ (เสริม)                          17 ธ.ค. 56
2 ทำแบบฝึกหัดหน้า 68-75                                                             คณิตศาสตร์ (หลัก)                          16 ธ.ค. 56

ห้อง ม.1/8
1 ส่ง e-card ถึงครู                                                                            คอมพิวเตอร์                               ช่วงปิดปีใหม่

ห้อง 1/12
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 66-67                                                             คณิตศาสตร์ (หลัก)                          16 ธ.ค. 56
2 (กลุ่ม) ทำงานเรื่อง Holiday                                                          ภาษาอังกฤษ(หลัก)                          18 ธ.ค. 56
3 ทำใบงาน เรื่องสมิงพระราม                                                             ภาษาไทย(หลัก)                            16 ธ.ค. 56
4 สอบ เรื่อง Countries and nationalities                                          ภาษาอังกฤษ                                16 ธ.ค. 56
5 สอบ เรื่อง ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์                                                สังคม(ภูมิศาสตร์)                            18 ธ.ค. 56
6 ส่งโครงงาน                                                                               คณิตศาสตร์ (เสริม)                          17 ธ.ค. 56
7 สอบ เรื่องเศษส่วน                                                                       คณิตศาสตร์ (หลัก)                          17 ธ.ค. 56
8 ส่งรายงาน ทำความสะอาดห้องนอน                                                      งานบ้าน                                    2 ม.ค. 57
9 ทบทวนหน้า 63, 64, 69, 71                                                        ภาษาอังกฤษ(หลัก)                          16 ธ.ค. 56
10 สอบ เรื่องพหุนาม                                                                     คณิตศาสตร์ (เสริม)                          17 ธ.ค. 56
11 ทำแบบฝึกหัดหน้า 36                                                                คณิตศาสตร์ (เสริม)                         17 ธ.ค. 56

ห้อง ม.1/13
1 ทำใบงาน ออสเตรเลีย และสอบย่อย                                                 สังคม(ภูมิศาสตร์)                           17 ธ.ค. 56
2 ทำแบบฝึกหัด                                                                                   สุขศึกษา                                  18 ธ.ค. 56

3 ทำ Power Point เรื่อง Holiday


วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ห้อง ม.1/2
1 ทำแบบฝึกหัดถึงหน้า 34                                                             คณิตศาสตร์ (เสริม)

ห้อง ม.1/3

1 ทำแบบฝึกหัดถึงหน้า 34                                                             คณิตศาสตร์ (เสริม)                           16 ธ.ค. 56

ห้อง ม.1/7
1 ทำ Power Point งานยุววิจัย                                                           คณิตศาสตร์                                 13 ธ.ค. 56
2 สอบ Dictation กิริยา 3ช่อง                                                       ภาษาอังกฤษ(หลัก)                            16 ธ.ค. 56
3 ทำแบบฝึกหัด                                                                                 สุขศึกษา                                    19 ธ.ค. 56
4 นำเสนองาน                                                                                     ดนตรี                                       13 ธ.ค. 56
5 ทำ Mind map เรื่องนิวซีแลนด์                                                        สังคมศึกษา                                   16 ธ.ค. 56

ห้อง ม.1/8
1 ทำใบงาน                                                                                คณิตศาสตร์ (หลัก)                            13 ธ.ค. 56

ห้อง ม.1/12
1 ทำใบงาน เรื่องเซลล์                                                                 วิทยาศาสตร์ (หลัก)                            13 ธ.ค. 56
2 ทำบัญชีรายรับรายจ่าย                                                                    งานบ้าน                                      13 ธ.ค. 56
3 (กลุ่ม) ทำงานเรื่อง Holiday                                                       ภาษาอังกฤษ(หลัก)                            18 ธ.ค. 56
4 ทำใบงาน Gen Y                                                                         คอมพิวเตอร์                                   13 ธ.ค. 56

ห้อง ม.1/13
1 ทำแบบฝึกหัดถึง                                                                      คณิตศาสตร์ (เสริม)                            16 ธ.ค. 56
2 (กลุ่ม) ทำงานเรื่อง Holiday                                                       ภาษาอังกฤษ(หลัก)                            18 ธ.ค. 56
3 สอบ Dictation กิริยา 3ช่อง                                                      ภาษาอังกฤษ(หลัก)                            13 ธ.ค. 56


วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556


ห้อง ม.1/2
1 ทำงาน เรื่องพลังงานชนิดต่างๆ ลงในกระดาษและตกแต่ง                    วิทยาศาสตร์ (เสริม)                          18 ธ.ค. 56

ห้อง ม.1/3
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 47-53และหน้า 122-130 (หนังสือ)                             สุขศึกษา                                  18 ธ.ค. 56
2 ระบายสีข้อความ                                                                               งานประดิษฐ์                               13 ธ.ค. 56

ห้อง ม.1/7
1 ทำงาน เรื่องพลังงาน                                                                    วิทยาศาสตร์ (เสริม)                          18 ธ.ค. 56
2 ทำแบบฝึกหัดในหนังสือ                                                                      ภาษาจีน                                   12 ธ.ค. 56
3 ทำงาน แปะหนังสือพิมพ์                                                                   งานประดิษฐ์                                18 ธ.ค. 56

ห้อง ม.1/12
1 (กลุ่ม) ทำงานเรื่อง Holiday                                                           ภาษาอังกฤษ(หลัก)                          13 ธ.ค. 56
2 สอบย่อย                                                                                สังคมศึกษา(ประวัติศาสตร์)                     12 ธ.ค. 56
3 ทำบัญชีรายรับรายจ่าย                                                                        งานบ้าน                                    12 ธ.ค. 56
4 สอบศัพท์กิริยา 3ช่อง                                                                  ภาษาอังกฤษ(หลัก)                            13 ธ.ค. 56
5 ทำโครงงาน                                                                               คณิตศาสตร์ (เสริม)                           18 ธ.ค. 56
6 สอบย่อย                                                                                   วิทยาศาสตร์ (เสริม)                           13 ธ.ค. 56

ห้อง ม.1/13
1 ตอบคำถาม Two mice                                                                       ภาษาจีน                                    12 ธ.ค. 56
2 ตอบคำถามในสมุด                                                                          สังคมศึกษา                                  13 ธ.ค. 56
3 สอบ เรื่อง Energy                                                                     วิทยาศาสตร์ (เสริม)                            13 ธ.ค. 56
4 ทำโจทย์ปัญหาเศษส่วน                                                               คณิตศาสตร์ (หลัก)                             13 ธ.ค. 56


วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ห้อง ม.1/3

1 ขีดเส้นใต้ข้อมูลสำคัญของบุคคลที่หามา                                          ภาษาอังกฤษ(หลัก)                           11 ธ.ค. 56

ห้อง ม.1/4
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 34                                                                 คณิตศาสตร์ (เสริม)                           11 ธ.ค. 56
2 ทำใบงาน                                                                                  วิทยาศาสตร์ (หลัก)                          13 ธ.ค. 56
3 ทำแบบฝึกหัดถึงหน้า 60                                                              คณิตศาสตร์ (หลัก)                          12 ธ.ค. 56
4 สอบ เรื่องสุโขทัย                                                                  สังคมศึกษา(ประวัติศาสตร์)                      13 ธ.ค. 56
5 สรุปความ เรื่องร่างกาย การออกกำลังกาย                                             สุขศึกษา                                   16 ธ.ค. 56

ห้อง ม.1/7
1 อ่านวรรณคดี                                                                              ภาษาไทย(หลัก)                              11 ธ.ค. 56
2 ทำแบบฝึกหัดหน้า 68-76                                                           คณิตศาสตร์ (หลัก)                            11 ธ.ค. 56
3 ทำแบบฝึกหัดในสมุด                                                                 วิทยาศาสตร์ (หลัก)                            13 ธ.ค. 56
4 (ผู้หญิง) นำกระดาษหนังสือพิมพ์ แก้วพลาสติก กระดาษลังมา                งานประดิษฐ์                                  11 ธ.ค. 56

ห้อง ม.1/12
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 64-75                                                          คณิตศาสตร์ (หลัก)                             11 ธ.ค. 56
2 สอบ เรื่องเศษส่วน                                                                    คณิตศาสตร์ (หลัก)                             13 ธ.ค. 56
2 ทำแบบฝึกหัด เรื่องสมาธิในสมุด                                                     สังคมศึกษา                                    11 ธ.ค. 56
3 สอบ เรื่องสุโขทัย                                                                สังคมศึกษา(ประวัติศาสตร์)                        12 ธ.ค. 56
5 ทบทวนเนื้อหาหน้า 63, 64, 69, 74                                          ภาษาอังกฤษ(หลัก)
6 สอบ Dictation กิริยา Past simple                                          ภาษาอังกฤษ(หลัก)                               13 ธ.ค. 56
7 สอบ เรื่อง Countries and nationalities                                  ภาษาอังกฤษ(หลัก)                               13 ธ.ค. 56
8 ทำโครงงาน                                                                         คณิตศาสตร์ (เสริม)                              ภายในเดือนนี้

ห้อง ม.1/13
1 ทำ PBL                                                                                    ภาษาอังกฤษ                                  11 ธ.ค. 56
2 สอบ เรื่องเอมิลยอดนักสืบ                                                          ภาษาไทย(หลัก)                                11 ธ.ค. 56
3 ทำแบบฝึกหัด เรื่องเศษส่วน                                                      คณิตศาสตร์ (หลัก)                              11 ธ.ค. 56


วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ห้อง ม.1/2
1 ทำโจทย์ปัญหาเศษส่วนพร้อมวิธีทำและตกแต่ง                                  คณิตศาสตร์ (หลัก)                            3 ธ.ค. 56
2 ตัดโบรชัวร์ 5ชิ้นติดใน A4 และบอกเหตุผลที่อยากได้พร้อมแต่งโจทย์ปัญหา

ห้อง ม.1/3

1 ทำใบงาน Past simple tense 18 ข้อ                                            ภาษาอังกฤษ(หลัก)                            9 ธ.ค. 56
2 ทำแบบฝึกหัดหน้า 104 ข้อ 1-8 ลงในสมุด                                 สังคมศึกษา(ประวัติศาสตร์)                     10 ธ.ค. 56

ห้อง ม.1/4
1 วาดรูป ระบายสีวันพ่อ                                                                            ศิลปะ                                  20 ธ.ค. 56
2 ทำแบบฝึกหัดหน้า 26-34                                                           คณิตศาสตร์ (เสริม)                          17 ธ.ค. 56
3 ทำใบงาน                                                                                 วิทยาศาสตร์ (หลัก)                          17 ธ.ค. 56

ห้อง ม.1/5
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 48-53และหน้า 122-130 (หนังสือ)                            สุขศึกษา                                13 ธ.ค. 56

ห้อง ม.1/7
1 Etiquette sentences                                                              ภาษาอังกฤษ(เสริม)                          13 ธ.ค. 56
2 สอบ เรื่องเอมิล                                                                          ภาษาไทย(หลัก)                               9 ธ.ค. 56

ห้อง ม.1/8
1 ทำแบบฝึกหัดท้ายบทข้อ 1-3                                                             ภาษาจีน                                    9 ธ.ค. 56

ห้อง ม.1/12
1 ทำบัญชีรายรับรายจ่าย                                                                     งานบ้าน                                     9 ธ.ค. 56
2 สอบย่อย                                                                                วิทยาศาสตร์ (เสริม)                          13 ธ.ค. 56
3 สอบ เรื่องเศษส่วน                                                                    คณิตศาสตร์ (หลัก)                          11 ธ.ค. 56
4 ทำแบบฝึกหัดหน้า 67-70                                                          คณิตศาสตร์ (หลัก)                            9 ธ.ค. 56
5 สอบ Past simple tense                                                          ภาษาอังกฤษ(หลัก)                            9 ธ.ค. 56
6 ทำโครงงาน                                                                            คณิตศาสตร์ (เสริม)                          10 ธ.ค. 56
7 ทบทวน เรื่องคำควบกล้ำ                                                            ภาษาไทย(ล้านนา)                            13 ธ.ค. 56

ห้อง ม.1/13
1 ทำใบงาน Sickness                                                                     ภาษาอังกฤษ                                 9 ธ.ค. 56
2 ทำแบบฝึกหัดลงสมุด                                                              สังคม(เศรษฐศาสตร์)                           9 ธ.ค. 56
3 ทำแบบฝึกหัด เรื่อง Coal หนา 12-13                                         วิทยาศาสตร์ (เสริม)                            9 ธ.ค. 56


วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ห้อง ม.1/2
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 22-29                                                            คณิตศาสตร์ (เสริม)

ห้อง ม.1/3

1 แปลและทำแบบฝึกหัดหน้า 70                                                     ภาษาอังกฤษ(หลัก)                            4 ธ.ค. 56
2 หาข้อมูลบุคคลที่สำคัญ                                                               ภาษาอังกฤษ(หลัก)                            4 ธ.ค. 56
3 ตอบคำถามในสมุด                                                                     ภาษาอังกฤษ(เสริม)                          10 ธ.ค. 56

ห้อง ม.1/7
1 งานเพลงพระราชนิพนธ์                                                                   สังคมศึกษา                            ก่อนปิดคริสต์มาส

ห้อง ม.1/8
1 ทำแบบฝึกหัดลงในสมุด 6ข้อ                                                           สังคมศึกษา                                  9 ธ.ค. 56
2 (กลุ่ม) ทำรายงาน เรื่องลูกเสือ                                                           ภาษาจีน                                   11 ธ.ค. 56

ห้อง ม.1/11
1 ทำงานกลุ่ม                                                                                  สังคมศึกษา                                20 ธ.ค. 56
2 ทำแบบฝึกหัดหน้า 27-29                                                          คณิตศาสตร์ (เสริม)                            4 ธ.ค. 56
3 ทำแบบฝึกหัดหน้า 13-14                                                          วิทยาศาสตร์ (เสริม)                            9 ธ.ค. 56

ห้อง ม.1/12
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 27-29                                                          คณิตศาสตร์ (เสริม)                            6 ธ.ค. 56

ห้อง ม.1/13
1 ทำใบงาน                                                                              สังคม(เศรษฐศาสตร์)                            6 ธ.ค. 56
2 (กลุ่ม) ทำรายงาน เรื่องลูกเสือ                                                         ภาษาจีน                                      4 ธ.ค. 56


วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ห้อง ม.1/2
1 เขียนคำศัพท์ 20 คำ                                                                      ภาษาไทย(หลัก)                             4 ธ.ค. 56

ห้อง ม.1/3

1 ทำใบงาน                                                                                       สังคมศึกษา                                 6 ธ.ค. 56

ห้อง ม.1/7
1 เขียนเรียงความ My Hero                                                            ภาษาอังกฤษ(หลัก)                          10 ธ.ค. 56
2 ทำแบบฝึกหัดถึงหน้า 63 (ข้อคู่)                                                    คณิตศาสตร์ (หลัก)                            3 ธ.ค. 56

ห้อง ม.1/8
1 ทำใบงาน                                                                                      สังคมศึกษา                                  3 ธ.ค. 56

ห้อง ม.1/11
1 วาดรูปวันพ่อ พร้อมบรรยาย                                                                 ศิลปะ                                       6 ธ.ค. 56
2 ทำ Mind map เรื่อง Natural gas                                                  วิทยาศาสตร์                                    3 ธ.ค. 56
3 ทำรายงาน และ PowerPoint Community service                         ภาษาอังกฤษ                                    6 ธ.ค. 56
4 ตรวจห้องนอน ทำความสะอาด                                                           งานบ้าน                                      9 ธ.ค. 56
5 ทำแบบฝึกหัด                                                                        คณิตศาสตร์ (หลัก)                               3 ธ.ค. 56

ห้อง ม.1/12
1 ทำแบบฝึกหัด                                                                       วิทยาศาสตร์ (เสริม)                                6 ธ.ค. 56
2 สอบ เรื่องชนิดของคำ                                                              ภาษาไทย(หลัก)                                   6 ธ.ค. 56
3 หาคำศัพท์ เรื่องสมิงพระราม พร้อมแปล                                      ภาษาไทย(หลัก)                                   4 ธ.ค. 56
4 ทำใบงาน เรื่องระบบการเงิน                                                        สังคมศึกษา                                       3 ธ.ค. 56

ห้อง ม.1/13
1 ทำงาน  Community service                                                    ภาษาอังกฤษ                                      6 ธ.ค. 56
2 ทำแบบการบวกลบคูณหารระคน                                              คณิตศาสตร์ (หลัก)                                 3 ธ.ค. 56
3 (กลุ่ม) ทำรายงาน เรื่องเครื่องดนตรี                                                 ดนตรี                                           9 ธ.ค. 56


วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2556
ห้อง ม.1/2
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 21-22                                                            คณิตศาสตร์ (เสริม)

ห้อง ม.1/3
-----------------------------------------------------------------  ไม่มีการบ้าน ------------------------------------------------------------

ห้อง ม.1/4
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 32-24                                                            วิทยาศาสตร์ (เสริม)                           3 ธ.ค. 56
2 ทำแบบฝึกหัดหน้า 60-62                                                            คณิตศาสตร์ (หลัก)                            2 ธ.ค. 56
3 หาประวัติคนดัง                                                                          ภาษาอังกฤษ(หลัก)                            2 ธ.ค. 56

ห้อง ม.1/7
1 วาดรูปวันพ่อ                                                                                      ศิลปะ                                     3 ธ.ค. 56

ห้อง ม.1/12
1 ทำบัญชีรายรับรายจ่าย                                                                       งานบ้าน                                    2 ธ.ค. 56
2 ทบทวนเรื่องการแพร่ของสาร                                                           วิทยาศาสตร์                                  2 ธ.ค. 56
3 ทำแบบฝึกหัดหน้า 23-25                                                         คณิตศาสตร์ (เสริม)                              2 ธ.ค. 56


วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556
ห้อง ม.1/2
1 ทำแบบฝึกหัดเรื่องการประมาณค่า                                                 คณิตศาสตร์ (หลัก)

ห้อง ม.1/3

1 แปลเนื้อเรื่องหน้า 70                                                                 ภาษาอังกฤษ(หลัก)                           26 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/4
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 56-58                                                           คณิตศาสตร์ (หลัก)                           26 พ.ย. 56
2 ทำงานในสมุด                                                                              สังคมศึกษา                                  26 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/5
1 ทำโจทย์ปัญหา                                                                         คณิตศาสตร์ (หลัก)                              
2 ทำใบงานและแผนผัง เรื่อง สุโขทัย                                                  สังคมศึกษา                                  26 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/7
-----------------------------------------------------------------  ไม่มีการบ้าน ------------------------------------------------------------

ห้อง ม.1/8
1 ทำแบบฝึกหัดในหนังสือ                                                           วิทยาศาสตร์ (เสริม)                               2 ธ.ค. 56

ห้อง ม.1/12
1 นำน้ำหวานมา                                                                         วิทยาศาสตร์ (หลัก)                             26 พ.ย. 56
2 ทำ Mind map เรื่อง Refining oil และNatural gas                     วิทยาศาสตร์ (เสริม)                                2 ธ.ค. 56
3 ทำแบบฝึกหัดหน้า 55-58                                                        คณิตศาสตร์ (หลัก)                                2 ธ.ค. 56
4 ทำแบบฝึกหัดในสมุด                                                                 สังคมศึกษา                                     26 พ.ย. 56
5 วาดรูปวันพ่อ                                                                                ศิลปะ                                            2 ธ.ค. 56

ห้อง ม.1/13
1 เขียนสรุป My Hero                                                                 ภาษาอังกฤษ                                     26 พ.ย.56
2 อ่าน เรื่องสงครามธรรมยุทธ์                                                    ภาษาไทย(หลัก)                                   
3 ทำแบบฝึกหัดเรื่องเศษส่วน                                                   คณิตศาสตร์ (หลัก)                                 26 พ.ย.56
4 (กลุ่ม) ทำงาน เรื่องเครื่องดนตรี                                                      ดนตรี                                            2 ธ.ค. 56
5 ทำ Mind map ก้างปลา เรื่อง สุโขทัย                                สังคมศึกษา(ประวัติศาสตร์)                              2 ธ.ค. 56
6 สอบเรื่องการกราบ ไหว้                                                            สังคมศึกษา                                       26 พ.ย.56


วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ห้อง ม.1/2
1 ทำแบบฝึกหัดถึงหน้า 75                                                              คณิตศาสตร์ (หลัก)

ห้อง ม.1/3
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 62-75                                                            คณิตศาสตร์ (หลัก)

ห้อง ม.1/4
1 (กลุ่ม) แต่งเรื่องพร้อมวาดรูปประกอบ                                             ภาษาอังกฤษ(หลัก)                           25 พ.ย. 56
2 (กลุ่ม) ทำงาน เรื่องเครื่องดนตรี                                                              ดนตรี                                    29 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/7
1 นำสมุดคัดลายมือมา                                                                     ภาษาไทย(หลัก)                              25 พ.ย. 56
2 สอบ เรื่องคำนาม สรรพนาม กิริยา                                                   ภาษาไทย(หลัก)                                 2 ธ.ค. 56
3 สอบ เรื่องคำวิเศษณ์ บุพบท สันธาน อุทาน                                        ภาษาไทย(หลัก)                                 3 ธ.ค. 56
4 สอบ เรื่องเอมีล                                                                           ภาษาไทย(หลัก)                                 9 ธ.ค. 56
5 ทำ Mind map ก้างปลา เรื่อง สุโขทัย                                        สังคมศึกษา(ประวัติศาสตร์)                       26 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/8
-----------------------------------------------------------------  ไม่มีการบ้าน ------------------------------------------------------------

ห้อง ม.1/
1 สอบ เรื่องการไหว้ การกราบ                                                             สังคมศึกษา                                   26 พ.ย. 56
2 Read refining oil (page 4)                                                     วิทยาศาสตร์ (เสริม)                              26 พ.ย. 56
3 (กลุ่ม) ออกแบบโปสเตอร์สโมสรวิทยา                                               คอมพิวเตอร์                                     3 ธ.ค. 56
4 ทำงาน My Hero                                                                          ภาษาอังกฤษ                                  25 พ.ย. 56
5 ทำแบบฝึกหัดหน้า 46-54                                                          คณิตศาสตร์ (หลัก)                              25 พ.ย. 56

ห้องม.1/12
1 อ่านหน้า 4-5                                                                          วิทยาศาสตร์ (เสริม)                              25 พ.ย. 56
2 ทำแบบฝึกหัดหน้า 46-54                                                          คณิตศาสตร์ (หลัก)                              25 พ.ย. 56
3 (กลุ่ม) ทำรายงาน เรื่องค่ายลูกเสือ                                                     ภาษาจีน                                       13 พ.ย. 56


วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ห้อง ม.1/3
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 21 ข้อ2 , หน้า 22 ข้อ1                                      คณิตศาสตร์ (หลัก)                          20 พ.ย. 56


ห้อง ม. 1/7
1 ทำใบงานโภชนาการ                                                                         สุขศึกษา                                   25 พ.ย.56
2 ทำแบบฝึกหัดทั้งสองเล่ม                                                                   สุขศึกษา                               หลังเข้าค่ายลูกเสือ
3 (กลุ่ม) ทำงาน เรื่องเครื่องดนตรี                                                            ดนตรี                                     12 ธ.ค. 56

ห้อง ม.1/8
-----------------------------------------------------------------  ไม่มีการบ้าน ------------------------------------------------------------

ห้อง ม.1/11
1 ทำงาน My Hero                                                                          ภาษาอังกฤษ                                22 พ.ย.56
2 ทำใบงานให้เสร็จ                                                                           สังคมศึกษา                                 22 พ.ย. 56
3 ทำงานกลุ่ม                                                                                    ภาษาจีน                                    12 ธ.ค. 56

ห้อง ม.1/12
1 ทำใบงาน Hero อันที่ 2                                                                ภาษาอังกฤษ                                  22 พ.ย.56
2 ทำ Photoshop งานสโมสรวิทยา เป็นกลุ่ม 5 คน                                Computer                                     3 ธ.ค.56

ห้อง 1/13
1 ทำงาน My Hero                                                                         ภาษาอังกฤษ                                 22 พ.ย. 56
2 ทำใบงาน                                                                                ภาษาไทย(ล้านนา)                             12 ธ.ค. 56


วันพุธที่ 20 พ.ย. 2556

ห้อง ม.1/2
1 ทำแบบฝึกหัดถึงหน้า 57                                                              คณิตศาสตร์ (หลัก)

ห้อง ม.1/3
1ทำแบบฝึกหัดหน้า 39-45 (แบบฝึกหัด)                                                   สุขศึกษา                                  6 ธ.ค. 56
2 ทำแบบฝึกหัดหน้า 97-100 (หนังสือ)                                                    สุขศึกษา                                   6 ธ.ค. 56
3 ทำใบงาน เรื่องอาหาร                                                                          สุขศึกษา                                21 พ.ย. 56
4 (กลุ่ม) แต่งเรื่องเป็นการ์ตูน                                                           ภาษาอังกฤษ(หลัก)                          22 พ.ย. 56
5 แบบฝึกหัดหน้า 44-49                                                                คณิตศาสตร์ (หลัก)                          22 พ.ย. 56
6 ทำใบงานภาษาล้านนา                                                                   ภาษาไทย(เสริม)                            22 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/5
1 ทำใบงาน                                                                                       สังคมศึกษา                               21 พ.ย. 56
2 (กลุ่ม) ทำงาน เรื่องเครื่องดนตรี                                                              ดนตรี                                   27 พ.ย. 56
3 ทำแบบฝึกหัดถึงหน้า 54                                                              คณิตศาสตร์ (หลัก)                         22 พ.ย. 56
4 (กลุ่ม) ออกแบบโปสเตอร์                                                                  คอมพิวเตอร์

ห้อง ม.1/7
1 ทำงาน เรื่องค่ายลูกเสือ                                                                      ภาษาจีน                                 27 พ.ย. 56
2 ทำใบงาน เรื่องออสเตรเลียและโอเชียเนีย                                            สังคมศึกษา                               21 พ.ย. 56
และเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้เงินของเด็กไทย                                                                                        
3 ทำแบบฝึกหัดหน้า 50-52                                                            คณิตศาสตร์ (หลัก)                         21 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/8
1 ทำใบงานภาษาล้านนา                                                                   ภาษาไทย(เสริม)                           22 พ.ย. 56
2 วาดรูปดอกพุดตาน                                                                             ศิลปะ                                      9 ธ.ค. 56

ห้อง ม.1/12
1 เขียนเรียงความ เรื่อง My hero                                                     ภาษาอังกฤษ(หลัก)                        21 พ.ย. 56
2 (กลุ่ม) ทำรายงานเรื่องประวัติแบดมินตัน                                              พละศึกษา                                27 พ.ย. 56
3 (กลุ่ม) ทำงาน เรื่องเครื่องดนตรี                                                           ดนตรี                                    27 พ.ย. 56
4 ทำใบงาน PBL                                                                          ภาษาอังกฤษ(หลัก)                         21 พ.ย. 56
5 ทำแบบฝึกหัดหน้า 41-44                                                           คณิตศาสตร์ (หลัก)                         22 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/13
1 อ่าน เรื่องราชาธิราช                                                                     ภาษาไทย(หลัก)                                   
2 ทำใบงาน PBL                                                                              ภาษาอังกฤษ                             21 พ.ย. 56
3 เขียนโครงร่าง เรื่อง My hero                                                      ภาษาอังกฤษ(หลัก)                        21 พ.ย. 56
4 ทำงาน เรื่องค่ายลูกเสือ                                                                     ภาษาจีน                                 11 ธ.ค. 56
สอบเรื่องการไหว้และนั่งสมาธิ                                                         สังคมศึกษา                               21 พ.ย. 56
6 วาดรูปดอกพุดตาน                                                                            ศิลปะ                                   26 พ.ย. 56วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ห้อง ม.1/2
1 (กลุ่ม) เลือกคำศัพท์ แล้วแต่งประโยคสนทนา                                           ภาษาจีน                                  11 พ.ย. 56
2 เขียนเรียงความ เรื่อง My hero                                                      ภาษาอังกฤษ(หลัก)                          21 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/3
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 38-44                                                             คณิตศาสตร์ (หลัก)                          20 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/4
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 46-47                                                             คณิตศาสตร์ (หลัก)                          20 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/5
1  (กลุ่ม) เลือกคำศัพท์ แล้วแต่งประโยคสนทนา                                          ภาษาจีน                                  11 พ.ย. 56
2 ทำใบงานและสรุปข่าว                                                                       สังคมศึกษา                                20 พ.ย. 56
3 Retell a story                                                                          ภาษาอังกฤษ(หลัก)             
4 ทำแบบฝึกหัดหน้า 27-28                                                            วิทยาศาสตร์ (เสริม)

ห้อง ม.1/7
1 ทำงานลายล้านนา                                                                               ศิลปะ                                     26 พ.ย. 56
2 ทำงาน เรื่องลอยกระทง                                                                   สังคมศึกษา                                 20 พ.ย. 56
3 ส่งงาน Guide book                                                                  ภาษาอังกฤษ (เสริม)                           22 พ.ย. 56
4 ทำแบบฝึกหัดหน้า 47-49                                                            คณิตศาสตร์ (หลัก)                           20 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/8
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 41-51                                                            คณิตศาสตร์ (หลัก)                           22 พ.ย. 56
2 (กลุ่ม) ทำงาน เรื่อง ความเป็นมาของดนตรี                                               ดนตรี                                     26 พ.ย. 56
3 (กลุ่ม) เลือกคำศัพท์ แล้วแต่งประโยคสนทนา                                          ภาษาจีน                                   11 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/11
1 ทำใบงาน                                                                                สังคม(เศรษฐศาสตร์)                       ภายในสัปดาห์นี้
2 ทำใบงาน                                                                                  สังคม(ภูมิศาสตร์)                          ภายในสัปดาห์นี้
3 (กลุ่ม) ทำงาน เรื่อง ความเป็นมาของดนตรี                                                ดนตรี                                    26 พ.ย. 56
4 เขียนโครงร่าง เรื่อง My hero                                                      ภาษาอังกฤษ(หลัก)                            20 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/12
1 เขียนโครงร่าง เรื่อง My hero                                                      ภาษาอังกฤษ(หลัก)                            20 พ.ย. 56
2 ทำบันทึกรายรับรายจ่าย                                                                      งานบ้าน                                    21 พ.ย. 56
3 ทำแบบฝึกหัด                                                                            คณิตศาสตร์ (หลัก)                           20 พ.ย. 56วันจันทร์ที่ 18  พฤศจิกายน พ.ศ. 2556


ห้อง ม.1/1
1 สอบเรื่อง Human rights                                                             ภาษาอังกฤษ(หลัก)                         21 พ.ย. 56
2 ทำโปสเตอร์ งานสโมสรวิทยา                                                             คอมพิวเตอร์                              25 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/2
1 ทำแบบฝึกหัดถึงหน้า 48                                                              คณิตศาสตร์ (หลัก)                         19 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/3
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 63 ข้อ1-4                                                       ภาษาอังกฤษ(หลัก)                         19 พ.ย. 56
2 อ่านหน้า 141-151                                                                          สังคมศึกษา

ห้อง ม.1/4
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 60-64                                                            คณิตศาสตร์ (หลัก)                         19 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/8
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 18                                                                 วิทยาศาสตร์ (เสริม)                         20 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/10
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 18                                                                 ภาษาอังกฤษ(หลัก)                         22 พ.ย. 56
2 ทำ Guide book                                                                        ภาษาอังกฤษ (เสริม)                        27 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/11
1 ทำตามคำสั่งในสมุด                                                                   วิทยาศาสตร์ (เสริม)                          19 พ.ย. 56
2 ทำงาน                                                                                             ศิลปะ                                    25 พ.ย. 56
3 ทำงาน เรื่องลอยกระทง                                                            สังคม(เศรษฐศาสตร์)                        ภายในสัปดาห์นี้

ห้อง ม.1/12
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 36-38 และ46-47                                          คณิตศาสตร์ (หลัก)                            20 พ.ย. 56
2 ส่งงานเก่า และวาดรูปดอกพุดตาน                                                        ศิลปะ                                20/25 พ.ย. 56
3 สอบ เรื่องบทพิสูจน์                                                                  คณิตศาสตร์ (เสริม)                             20 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/13
1 ทำ Mind map คุณค่าและเศรษฐกิจพอเพียงจากลอยกระทง       สังคมศึกษา(ประวัติศาสตร์)                        22 พ.ย. 56วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ห้อง ม.1/2
1 (กลุ่ม) วาดรูปและเขียนเรื่องราวอธิบาย                                            ภาษาอังกฤษ(หลัก)                          19 พ.ย. 56
2 ทำแบบฝึกหัดหน้า39-44                                                             คณิตศาสตร์ (หลัก)                           18 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/3
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า35-38                                                             คณิตศาสตร์ (หลัก)                           18 พ.ย. 56
2 ทำแบบฝึกหัดหน้า 61 ข้อ7-8 ลงในสมุด                                        ภาษาอังกฤษ(หลัก)                            18 พ.ย. 56
3 สอบอ่านออกเสียง หน้า 61                                                          ภาษาอังกฤษ(หลัก)

ห้อง ม.1/4
1 ทำงานลายประจำยาม                                                                            ศิลปะ                                   22 พ.ย. 56
2 ทำแบบฝึกหัดหน้า 61 ข้อ7-8 ลงในสมุด                                         ภาษาอังกฤษ(หลัก)                          18 พ.ย. 56
3 ทำแบบฝึกหัดหน้า 17-19                                                            คณิตศาสตร์ (เสริม)                           20 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/7
1 ทำ Travel book                                                                        ภาษาอังกฤษ (เสริม)                         19 พ.ย. 56
2 ทำแบบฝึกหัดหน้า33-42                                                              คณิตศาสตร์ (หลัก)                          18 พ.ย. 56
3 สอบ เรื่องเอกนาม                                                                       คณิตศาสตร์ (เสริม)                          18 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/8
1 แต่งเนื้อเรื่องตามหนังสือหน้า 63                                                   ภาษาอังกฤษ(หลัก)                          21 พ.ย. 56
2 ทำแบบฝึกหัดถึงหน้า 36                                                              คณิตศาสตร์ (หลัก)                          18 พ.ย. 56
3 ทำ Guide book                                                                        ภาษาอังกฤษ (เสริม)                         22 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/11
1 ทำใบงาน  Hero                                                                           ภาษาอังกฤษ                                18 พ.ย. 56
2 เตรียมของมา                                                                            วิทยาศาสตร์ (หลัก)                          22 พ.ย. 56วันพฤหัสบดีที่ 14พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ห้อง ม.1/3
1 สอบท่องศัพท์ เรื่องสัตว์                                                                       ภาษาจีน                                15 พ.ย. 56
2 ทำเรื่องเซลล์ลงสมุด                                                                   วิทยาศาสตร์ (หลัก)                          19 พ.ย. 56
3 ทำ Guide book                                                                       ภาษาอังกฤษ (เสริม)                          20 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/4
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า31-34                                                            คณิตศาสตร์ (หลัก)                           18 พ.ย. 56

ห้อง ม. 1/7
1 ส่งงาน ปัจจัยการสถาปนากรุงสุโขทัย                                                  ประวัติศาสตร์                              15 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/8
1 ทำแบบฝึกหัด หน้า 29 – 31                                                        คณิตศาสตร์(หลัก)                           15 พ.ย. 56
2 ทำแบบฝึกหัด หน้า 63 ข้อ 1 – 4                                                 ภาษาอังกฤษ(หลัก)                           15 พ.ย. 56
3 สอบ Dictation  คำศัพท์ 10 คำแรก                                             ภาษาอังกฤษ(หลัก)                           15 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/10
1 หาวิธีอ่านออกเสียงกิริยา ed                                                        ภาษาอังกฤษ(หลัก)                           15 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/11

1 ทำแบบฝึกหัด หน้า 36 – 38                                                       คณิตศาสตร์(หลัก)                            15 พ.ย. 56
2 ทำใบงาน เรื่องเขาพระวิหาร                                                   สังคมศึกษา(ประวัติศาสตร์)                       15 พ.ย. 56
3 ทำงาน Community service                                                        ภาษาอังกฤษ                                  15 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/13
1 สอบประจำหน่วย                                                                    คณิตศาสตร์ (เสริม)                             19 พ.ย. 56
2 แต่งเรื่องและวาดรูป                                                                    ภาษาอังกฤษ                                  15 พ.ย. 56
3 ทำบันทึกการทดลอง                                                               วิทยาศาสตร์ (หลัก)                             18 พ.ย. 56
4 ทำใบงาน                                                                              สังคมศึกษา(หลัก)                              15 พ.ย. 56วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ห้อง ม.1/2
1 ทำแบบฝึกหัดถึงหน้า 38                                                              คณิตศาสตร์ (หลัก)                          14 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/3
1ทำแบบฝึกหัดในสมุด                                                                    สังคมศึกษา(หลัก)                           15 พ.ย. 56
2 ทำใบงาน                                                                                   ภาษาไทย (เสริม)                            20 พ.ย. 56
3 ทำแบบฝึกหัดหน้า25, 27                                                            คณิตศาสตร์ (หลัก)                          14 พ.ย. 56
4 เขียนข้อมูลจังหวัดให้เสร็จ                                                           ภาษาอังกฤษ (หลัก)                          14 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/5
1 หาข้อมูล เรื่องเขาพระวิหาร                                                     สังคมศึกษา(ประวัติศาสตร์)                     14 พ.ย. 56
2 ทำแบบฝึกหัดถึงหน้า 37                                                            คณิตศาสตร์ (หลัก)                           14 พ.ย. 56
3 ทำแบบฝึกหัดหน้า 33                                                                         ดนตรี                                    19 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/7
1 ทำใบงานเรื่องสัตว์                                                                            ภาษาจีน                                  14 พ.ย. 56
2 สอบท่องศัพท์                                                                                  ภาษาจีน                                  15 พ.ย. 56
3 สอบ เรื่องสัตว์                                                                                  ภาษาจีน                                  21 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/8
1 ทำงานลายประจำยาม                                                                          ศิลปะ                                   13 พ.ย. 56

ห้องม.1/12
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า27, 28                                                         คณิตศาสตร์ (หลัก)                            15 พ.ย. 56
2 ทำแบบฝึกหัดหน้า 33                                                                        ดนตรี                                    20 พ.ย. 56
3 ทำงาน Community service                                                          ภาษาอังกฤษ                               14 พ.ย. 56
4 ทำงาน เรื่องรัฐธรรมนูญ                                                             สังคมศึกษา(หลัก)                             18 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/13
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า32, 34                                                          คณิตศาสตร์ (หลัก)                           15 พ.ย. 56
2 ทำใบงาน                                                                                     สังคมศึกษา                                15 พ.ย. 56
3 ท่องศัพท์ 10คำ                                                                              ภาษาจีน                                  14 พ.ย. 56
4 ทำใบงาน                                                                                       ภาษาจีน                                  13 พ.ย. 56
5 เขียน กิจวัตรประจำวัน                                                                       งานบ้าน                                  21 พ.ย. 56
6 ทำงาน Community service                                                         ภาษาอังกฤษ                               14 พ.ย. 56วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ห้อง ม.1/1
1 ทำใบงานเรื่องเซลล์                                                                    วิทยาศาสตร์ (หลัก)                          19 พ.ย. 56
2 แต่งประโยคตามภาพและระบายสี                                                          ภาษาจีน                                 13 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/3
1 สอบ เรื่องเซลล์                                                                         วิทยาศาสตร์ (หลัก)                          19 พ.ย. 56
2 ทำ Guide book ตามหัวข้อในใบงาน                                             ภาษาอังกฤษ (เสริม)                         19 พ.ย. 56
3 ทำแบบฝึกหัดหน้า 29-33 ข้อ 3ใหญ่                                             คณิตศาสตร์ (หลัก)                          13 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/5
1 สอบศัพท์ Places in town                                                         ภาษาอังกฤษ (หลัก)                          14 พ.ย. 56
2 แต่งประโยคจากภาพ                                                                        ภาษาจีน                                    13 พ.ย. 56
3 ท่องศัพท์ 10คำ                                                                              ภาษาจีน                                    14 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/6
1 ทำใบงาน                                                                                 สังคมศึกษา(หลัก)

ห้อง ม.1/8
1 ทำงานลายประจำยาม                                                                        ศิลปะ                                      19 พ.ย. 56
2 ทำงานเรื่องหลักประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ และเขาพระวิหาร              สังคมศึกษา(หลัก)                             13 พ.ย. 56
3 สอบศัพท์ Places in town                                                       ภาษาอังกฤษ (หลัก)                            14 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/8
1 สอบ เรื่องเซลล์                                                                      วิทยาศาสตร์ (หลัก)                             19 พ.ย. 56
2 สรุปเนื้อหาหน้า 78 ลงสมุด                                                             สุขศึกษา                                     19 พ.ย. 56
3 ทำแบบฝึกหัดหน้า 39-45                                                               สุขศึกษา                                     19 พ.ย. 56
4 ทำแบบฝึกหัดในหนังสือหน้า 17                                                         ดนตรี                                       19 พ.ย. 56
5 ทำใบงาน และสอบ                                                                         ภาษาจีน                                     13 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/10
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 21-29                                                       คณิตศาสตร์ (หลัก)                               13 พ.ย. 56
2 ทำแบบฝึกหัด เรื่องชนิดของคำ                                                   ภาษาไทย(หลัก)                   
3 ทำแบบฝึกหัด เรื่องพลังงานความร้อน                                        วิทยาศาสตร์ (เสริม)

ห้อง ม.1/11
1ทำงานเรื่องเขาพระวิหาร                                                          สังคมศึกษา(หลัก)                               14 พ.ย. 56
2 Quiz                                                                                 คณิตศาสตร์ (เสริม)                               15 พ.ย. 56
3 ทำแบบฝึกหัดหน้า 3-4                                                          วิทยาศาสตร์ (เสริม)
4 แก้ไขงาน                                                                                ภาษาอังกฤษ                                  13 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/12
1 เขียน Final draft                                                                    ภาษาอังกฤษ                                   13 พ.ย. 56
2 สรุปเนื้อหาลงสมุด และทำแบบฝึกหัด                                              สุขศึกษา                                     20 พ.ย. 56
3 ทำบันทึกการทดลอง                                                             วิทยาศาสตร์ (หลัก)                              14 พ.ย. 56


วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ห้อง ม.1/1
1 ทำแบบฝึกหัดในใบงาน                                                                สังคมศึกษา(หลัก)                            12 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/3
1 ทำแบบฝึกหัดในหนังสือหน้า 33                                                             ดนตรี                                    18 พ.ย. 56
2 เขียนแนะนำจังหวัด 5 หัวข้อ                                                        ภาษาอังกฤษ (หลัก)                           12 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/5
1 ทำแบบฝึกหัดเรื่องเศษส่วน                                                          คณิตศาสตร์ (หลัก)                            12 พ.ย. 56
2 ทำ Travel book                                                                      ภาษาอังกฤษ (เสริม)                           
3 ท่องคำศัพท์                                                                             ภาษาอังกฤษ (หลัก)                           12 พ.ย. 56
4 ทำใบงานเรื่องเซลล์                                                                   วิทยาศาสตร์ (หลัก)                            12 พ.ย. 56
5 ทำใบงาน                                                                                 สังคมศึกษา(หลัก)                             12 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/6
1 ทำใบงานและตกแต่ง                                                                    วิทยาศาสตร์                                  12 พ.ย. 56
2 ทำใบงานและแต่งประโยค                                                                ภาษาจีน                                     12 พ.ย. 56
3 ตอบคำถามในสมุด                                                                           ดนตรี                                       18 พ.ย. 56
4 สอบศัพท์                                                                               ภาษาอังกฤษ (หลัก)                           12 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/7
1 สอบ กิริยา 3 ช่อง                                                                   ภาษาอังกฤษ (หลัก)                           14 พ.ย. 56
2 สอบ เรื่องทศนิยม                                                                    คณิตศาสตร์ (หลัก)                            12 พ.ย. 56
3 สอบ เรื่ององค์ประกอบของเซลล์ในสมุด                                       วิทยาศาสตร์ (หลัก)                            18 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/8
1 สอบศัพท์ Places in town                                                       ภาษาอังกฤษ (หลัก)                          14 พ.ย. 56
2 ทำแบบฝึกหัดหน้า 14-15                                                         วิทยาศาสตร์ (เสริม)                           13 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/11
1 ทำงาน Community service ให้เสร็จ                                             ภาษาอังกฤษ                                14 พ.ย. 56
2 ทำแบบฝึกหัดหน้า 31-34                                                        คณิตศาสตร์ (หลัก)                            13 พ.ย. 56
3 ทำงานลายไทย                                                                              ศิลปะ                                      18 พ.ย. 56
4 ทำใบงาน                                                                             สังคมศึกษา(หลัก)                                คาบหน้า

ห้อง ม.1/12
1 ทำงานยุววิจัย (กลุ่ม)                                                            ภาษาอังกฤษ (หลัก)                             12 พ.ย. 56
2 ทำงานลายไทย                                                                            ศิลปะ                                       18 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/13
1 เตรียมวัสดุ                                                                             ภาษาอังกฤษ                                  14 พ.ย. 56
2 ทำแบบฝึกหัด เรื่องเศษส่วน                                                   คณิตศาสตร์ (หลัก)                              13 พ.ย. 56


วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ห้อง ม.1/2
1 ทำแบบฝึกหัดเรื่องเซลล์ในสมุด                                                     วิทยาศาสตร์ (หลัก)

ห้อง ม.1/3
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 75 ในสมุด                                                            สังคมศึกษา                                15 พ.ย. 56
2 ทำแบบฝึกหัดหน้า 14-15                                                            วิทยาศาสตร์ (เสริม)                          19 พ.ย. 56
3 เขียนแนะนำจังหวัด 5 หัวข้อ                                                         ภาษาอังกฤษ (หลัก)                          11 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/4
1 ทำใบงาน                                                                                         ภาษาจีน                                  11 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/6
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 23-24                                                            คณิตศาสตร์ (หลัก)

ห้อง ม.1/7
1 สอบ                                                                                       ภาษาอังกฤษ (เสริม)                         12 พ.ย. 56
2 ทำงาน เรื่องปัจจัยสู่การก่อตั้งสุโขทัย                                            สังคม(ประวัติศาสตร์)                         12 พ.ย. 56
3 สอบ เรื่องทศนิยม                                                                     คณิตศาสตร์ (หลัก)                           11 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/8
1 ทำแบบฝึกหัดในสมุด                                                                         งานบ้าน                                 15 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/10
1 เขียนแนะนำจังหวัด 5 หัวข้อ                                                       ภาษาอังกฤษ (หลัก)                         11 พ.ย. 56
2 ทำตารางแยกปัจจัยการสถาปนาสุโขทัย                                        สังคม(ประวัติศาสตร์)                         15 พ.ย. 56

ห้องม.1/11
1 ทำงาน                                                                                  สังคม(ประวัติศาสตร์)
2 คัดลายมือ                                                                                  ภาษาอังกฤษ                               15 พ.ย. 56
3 ทำงาน                                                                                       ภาษาอังกฤษ
4 ทำแบบฝึกหัดหน้า 18 ข้อ2                                                       คณิตศาสตร์ (เสริม)                           11 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/12
1 อ่านใบงานหน้า 7-11 และทำแบบฝึกหัดหน้า 2                             วิทยาศาสตร์ (เสริม)                           11 พ.ย. 56
2 แต่งเรื่องเกี่ยวกับการบอกเวลา                                                        ภาษาอังกฤษ                               11 พ.ย. 56
3 คัดลายมือ 1บท                                                                           ภาษาอังกฤษ                               11 พ.ย. 56
4 ทำแบบฝึกหัดข้อ2 หน้า 18                                                       คณิตศาสตร์ (เสริม)                           12 พ.ย. 56
5 สอบศัพท์เรื่องสัตว์                                                                        ภาษาจีน                                    15 พ.ย. 56
6 ทำใบงานเรื่องสัตว์                                                                        ภาษาจีน                                     12 พ.ย. 56
7 สอบ เรื่องทศนิยม                                                                   คณิตศาสตร์ (หลัก)                           11 พ.ย. 56
8 สอบเรื่องเซลล์                                                                       วิทยาศาสตร์ (หลัก)                           12 พ.ย. 56
9 นำเสนองาน Community service                                                ภาษาอังกฤษ                                 11 พ.ย. 56
10 ทำรายงาน เรื่องชนิดของคำ                                                     ภาษาไทย(หลัก)                              11 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/13
1 ทำแบบฝึกหัดในสมุด                                                                  สังคมศึกษา                                  12 พ.ย. 56
2 Non- and renewable table                                                   วิทยาศาสตร์ (เสริม)                          12 พ.ย. 56
3 เขียน a story (past tense)                                                     ภาษาอังกฤษ                                  12 พ.ย. 56วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556


ห้อง ม.1/1
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 17-18                                                             คณิตศาสตร์ (เสริม)                         16 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/2
1 สรุปเนื้อหาหน้า 79-96 และ 97-100 (เล่มใหญ่) หน้า39-45 (เล่มเล็ก)       สุขศึกษา                                 14 พ.ย. 56
2 ท่องศัพท์ Past simple และสอบศัพท์ In town                              ภาษาอังกฤษ (หลัก)                           8 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/3
1 ทำใบงาน                                                                                        ภาษาจีน                                  11 พ.ย. 56
2 สอบเก็บคะแนน                                                                                ภาษาจีน                                  14 พ.ย. 56
3 ทำแบบฝึกหัดหน้า 18-19                                                           คณิตศาสตร์ (เสริม)                          12 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/6
1 ส่งสมุด                                                                                   สังคมศึกษา(หลัก)                              8 พ.ย. 56
2 ทำแบบฝึกหัดหน้า 18                                                               วิทยาศาสตร์ (เสริม)

ห้อง ม.1/7
1 แต่งนิทานจาก Sequence words                                              ภาษาอังกฤษ (หลัก)                           14 พ.ย. 56
2 ทำรายงาน                                                                                    สุขศึกษา                                   14 พ.ย. 56
3 ทำแบบฝึกหัด                                                                         วิทยาศาสตร์ (เสริม)                             8 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/8
1 ทำแบบฝึกหัดในสมุด                                                                    สังคมศึกษา                                 11 พ.ย. 56
2 ส่งสมุด                                                                                      สังคมศึกษา                                   8 พ.ย. 56
3 สรุปผลการทดลอง                                                                  วิทยาศาสตร์ (หลัก)                             8 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/11
1 ทำใบงาน                                                                                    ภาษาจีน                                     11 พ.ย. 56
2 สอบเก็บคะแนน                                                                            ภาษาจีน                                     14 พ.ย. 56
3 สอบเรื่องเซลล์                                                                      วิทยาศาสตร์ (หลัก)                             14 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/12
1 สอบเรื่องเซลล์                                                                     วิทยาศาสตร์ (หลัก)                              14 พ.ย. 56
2 สอบศัพท์                                                                            วิทยาศาสตร์ (เสริม)                               8 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/13
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 18 ข้อ 2                                                   คณิตศาสตร์ (เสริม)                              11 พ.ย. 56วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ห้อง ม.1/1
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 19-20                                                            คณิตศาสตร์ (หลัก)                          11 พ.ย. 56
2 ทำแบบฝึกหัดหน้า 21-24 (วันศุกร์)                                               คณิตศาสตร์ (หลัก)                          11 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/3
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 26, 28                                                          คณิตศาสตร์ (หลัก)                            7 พ.ย. 56
2 คัดแยกข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดที่ค้นหามา                                         ภาษาอังกฤษ (หลัก)                            8 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/8 
1 ทำงานนำเสนอใส่ซีดี เรื่องแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้พลังงาน           วิทยาศาสตร์ (เสริม)                          16 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/7
1 คัดคำศัพท์                                                                                       ภาษาจีน                                  7 พ.ย. 56
2 สำรวจสิ่งประดิษฐ์และบันทึกลงสมุด                                                       งานบ้าน                                13 พ.ย. 56
3 ทำแบบฝึกหัดหน้า 27-29                                                           คณิตศาสตร์ (เสริม)                           7 พ.ย. 56
4 ทำใบงาน                                                                                ภาษาไทย(ล้านนา)                            13 พ.ย. 56
5 ทำใบงาน เรื่องสถาบันการเงิน                                                      สังคม(เศรษฐศาสตร์)                         7 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/11
1 ทำ PowerPoint และ Report งาน Community service                     ภาษาอังกฤษ                              7 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/12
1 ทำใบงาน เรื่องสถาบันการเงิน                                                    สังคม(เศรษฐศาสตร์)                         11 พ.ย. 56
2 ทำแบบฝึกหัดหน้า 23-24                                                              คณิตศาสตร์                                 8 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/13
1 เตรียมงาน Community service                                                    ภาษาอังกฤษ                                7 พ.ย. 56
2 คัดคำศัพท์                                                                                    ภาษาจีน                                   7 พ.ย. 56
3 ทำใบงาน เรื่องประชาธิปไตย                                                          สังคมศึกษา                                 7 พ.ย. 56
4 สอบ เรื่องทศนิยม                                                                   คณิตศาสตร์ (หลัก)                            8 พ.ย. 56วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556


ห้อง ม.1/1
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 16-17                                                           คณิตศาสตร์ (เสริม)                           7 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/2
1 คัดคำศัพท์คำละ 2บรรทัด แต่งประโยค และแปล                                     ภาษาจีน                                   3 พ.ย. 56
2 ทำแบบฝึกหัดหน้า 18-19                                                          คณิตศาสตร์ (เสริม)                             
3 ทำแบบฝึกหัดหน้า 118                                                             ภาษาอังกฤษ (หลัก)

ห้อง ม.1/3
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 16-17                                                          คณิตศาสตร์ (เสริม)                            7 พ.ย. 56
2 ทำใบงาน                                                                                     สังคมศึกษา                                 6 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/4
1 ทำแผนผังเรื่องปิโตรเลียม                                                          วิทยาศาสตร์ (เสริม)                            7 พ.ย. 56
2 ทำแบบฝึกหัดหน้า 23-24                                                           คณิตศาสตร์ (หลัก)                           6 พ.ย. 56
3 ทำงานในสมุด 15 ข้อ                                                                     สังคมศึกษา                                 6 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/5
1 ทำแบบฝึกหัด                                                                          ภาษาอังกฤษ (หลัก)                           6 พ.ย. 56
2 ตอบปัญหา                                                                                 สังคมศึกษา                                   6 พ.ย. 56
3 คัดคำศัพท์                                                                                    ภาษาจีน                                     6 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/6
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 16-18                                                          คณิตศาสตร์ (หลัก)                            6 พ.ย. 56
2 ทำใบงานและตกแต่ง                                                                    สังคมศึกษา                                   6 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/7
1 ทำใบงาน เรื่องธนาคาร                                                            สังคม(เศรษฐศาสตร์)                            6 พ.ย. 56
2 สอบ แบดมินตัน                                                                          พละศึกษา                                   12 พ.ย. 56
3 สอบ เรื่องการให้เหตุผล                                                           คณิตศาสตร์ (เสริม)                             8 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/8
1 ทำใบงาน                                                                              วิทยาศาสตร์ (หลัก)                             7 พ.ย. 56
2 ส่งรายงาน                                                                                สุขศึกษา                                        6 พ.ย. 56
3 ทำรายงาน                                                                              สังคมศึกษา                                      7 พ.ย. 56
4 คัดคำศัพท์คำละ 2บรรทัด แต่งประโยค และแปล                              ภาษาจีน                                         6 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/9
1 สอบ ศัพท์                                                                           วิทยาศาสตร์ (เสริม)                              8 พ.ย. 56
2 อ่านใบงานหน้า 1-7                                                              วิทยาศาสตร์ (เสริม)
3 ทำงาน                                                                               ภาษาอังกฤษ (เสริม)                              6 พ.ย. 56
4 อ่าน เรื่องอธิปไตย                                                                   สังคมศึกษา                                       6 พ.ย. 56
5 ทำแบบฝึกหัดเรื่องการพิสูจน์ข้อ 1, 4                                       คณิตศาสตร์ (เสริม)                               6 พ.ย. 56
6 นั่งสมาธิ 10 นาที                                                                    สังคมศึกษา          
7 สอบเดาะลูกขนไก่                                                                    พละศึกษา                                      12 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/11
1 สอบ                                                                                สังคม(เศรษฐศาสตร์)                               7 พ.ย. 56
2 ท่องศัพท์ในใบงาน                                                             คณิตศาสตร์ (เสริม)
3 ทำแบบฝึกหัดหน้า 18ข้อ1 และ หน้า 19ข้อ4                           คณิตศาสตร์ (เสริม)                                6 พ.ย. 56
4 สอบ                                                                                คณิตศาสตร์ (เสริม)                                สัปดาห์หน้า

ห้อง ม.1/12
1 ออกแบบวิจัย                                                                    ภาษาอังกฤษ (หลัก)                                6 พ.ย. 56
2 สอบ เรื่องเซลล์                                                                 วิทยาศาสตร์ (หลัก)                                7 พ.ย. 56
3 ทำแบบฝึกหัดหน้า 18ข้อ1 และ หน้า 19ข้อ4                          คณิตศาสตร์ (เสริม)                                6 พ.ย. 56
4 ทำแบบฝึกหัดในสมุด                                                            สังคมศึกษา                                        6 พ.ย. 56
วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ห้อง ม.1/1
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 14-15                                                            คณิตศาสตร์ (หลัก)                           6 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/3
1 ทำใบงานการทดลอง                                                                   วิทยาศาสตร์ (หลัก)                          5 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/4
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 19-21                                                            คณิตศาสตร์ (หลัก)                           5 พ.ย. 56
2 (กลุ่ม) เขียนให้ข้อมูลจังหวัด                                                        ภาษาอังกฤษ (หลัก)                           5 พ.ย. 56
3 ทำงานในสมุด                                                                                สังคมศึกษา                                 5 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/5
1 คัดลอกวิธีการทดลองจากหนังสือ และนำของมาทำ                          วิทยาศาสตร์ (หลัก)                            5 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/7
1 ทำใบงานเรื่องเซลล์                                                                  วิทยาศาสตร์ (หลัก)                            5 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/8
1 สอบ เรื่องการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์                                       คณิตศาสตร์ (เสริม)                           8 พ.ย. 56
2 สอบ คำศัพท์ Places in town หน้า 58                                       ภาษาอังกฤษ (หลัก)                           7 พ.ย. 56
3 ทำแบบฝึกหัดตอบคำถามในสมุด                                                      สังคมศึกษา                                 5 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/11
1 ท่องจำคำศัพท์                                                                       วิทยาศาสตร์ (เสริม)                            5 พ.ย. 56
2 ทำใบงาน                                                                             สังคม(เศรษฐศาสตร์)                            5 พ.ย. 56
3 คิดกิจกรรม Community service                                                   ภาษาอังกฤษ                                5 พ.ย. 56
4 ทำงานลงในสมุด                                                                            งานบ้าน                                  11 พ.ย. 56
5 สอบ เรื่องทศนิยม                                                                   คณิตศาสตร์ (หลัก)                            6 พ.ย. 56
6 ทำแบบฝึกหัดหน้า 23-24                                                        คณิตศาสตร์ (หลัก)                             5 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/12
1 ทำแบบฝึกหัดหน้า 20-21                                                        คณิตศาสตร์ (หลัก)                            5 พ.ย. 56
2 ท่องจำคำศัพท์ 10 คำ                                                             วิทยาศาสตร์ (เสริม)                            8 พ.ย. 56
3 ตอบคำถาม เรื่องสถาบันการเงิน                                                     สังคมศึกษา                                  5 พ.ย. 56

ห้อง ม.1/13
1 คิดกิจกรรม Community service                                                 ภาษาอังกฤษ                                 5 พ.ย. 56
2 ทำโจทย์ปัญหา 7 ข้อ                                                              คณิตศาสตร์ (หลัก)                            5 พ.ย. 56
3 เขียนสูตรการสังเคราะห์แสงในรูปสูตรทางเคมี                             วิทยาศาสตร์ (หลัก)                            7 พ.ย. 56Last Updated on Thursday, 27 February 2014 18:07