โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ที่ตั้ง 117 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์: 0-5324-2038, 0-5324-2016, 0-5324-2550
โทรสาร: 0-5330-6415, 0-5330-6509
อีเมล์: prccontact@prc.ac.th
http://www.prc.ac.th
สังกัด สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ปรัชญา การศึกษาคือการพัฒนาอุปนิสัย
The Ultimate Aim of Education is the Development of Character
คำขวัญ คุณธรรมนำปัญญา พลานามัยสมบูรณ์ เกื้อกูลสังคม
คติพจน์ LUX ET VERITAS
มีความหมายว่า "แสงสว่างและความจริง" (Light and Truth)
ปณิธาน "โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีเจตนารมณ์ในการจัดการศึกษาเพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า และปรณนิบัติรับใช้มนุษยชาติ โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านจริยธรรม ด้วยหลักธรรมของคริสตศาสนาควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านความรู้สติปัญญา ด้วยการจัดการศึกษาที่มีคุณค่าต่อชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตสำหรับเยาวชน โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา และฐานะของบุคคล อันเป็นการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติสืบไป"
10 มิถุนายน 2007