แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ)

นักเรียน
ชั้น ป.4 - ม.6
ครูประจำชั้น ผู้ปกครอง
ชั้น ป.4 - ม.6


คำอธิบาย

แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) นี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อยในเด็ก เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนให้การแก้ไขต่อไป ลักษณะของพฤติกรรมสามารถจัดเป็นกลุ่มพฤติกรรมได้ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพฤติกรรมด้านอารมณ์ กลุ่มพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง กลุ่มพฤติกรรมด้านความประพฤติ กลุ่มพฤติกรรมด้านบุคลิกภาพและความสัมพันธ์ และกลุ่มพฤติกรรมด้านความสามารถทางสังคม

สำหรับชั้น ป.1 -ป.3
แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) มีชุดเดียว สำหรับครูประจำชั้นประเมินนักเรียน

สำหรับชั้น ป.4 - ม.6
แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) มี 3 ชุด สำหรับผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน สำหรับครูเป็นผู้ประเมิน และสำหรับเด็กประเมินตนเอง แบบประเมินทั้ง 3 ชุดนี้ มีลักษณะข้อคำถามคล้ายคลึงกันแต่มีความแตกต่างในเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลผลเล็กน้อย ครูที่ประเมินเด็ก ตลอดจนผู้ปกครองที่จะเป็นผู้ประเมินเด็ก ควรรู้จักเด็กและมีความใกล้ชิดกับเด็ก