โครงงานศิลปะพื้นบ้าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  เชียงใหม่

โครงงานศิลปะพื้นบ้านนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชา ศิลปะกับชีวิต 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546 ซึ่งทำการสอนโดย อ. กิตติพันธ์ อุดมเศรษฐ์
กิจกรรมการเรียนการสอนได้กำหนดให้นักเรียนจัดกลุ่มกัน และเลือกหัวข้อทำโครงงานตามความสนใจของนักเรียน
โดยมีเป้าหมายเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และนำเสนอเรื่อราวของงานศิลปพื้นบ้านที่สำคัญในท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่
เป้าหมาย
สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ให้นักเรียนรู้จักใช้แหล่งข้อมูลได้อย่างหลากหลาย ทั้งจากหนังสือเอกสาร แหล่งผลิต แหล่งจำหน่าย
และเครือข่าย อินเตอร์เน็ต พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง รวมถึงฝึกทักษะการทำงานร่วมกันอย่างเป็๋นระบบอีกด้วย..ร่มกระดาษสาบ่อสร้าง
ผู้จัดทำ
จากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางตะวันออก 13 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายเชียงใหม่-สันกำแพง สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้มาเยี่ยมเยือนได้เสมอ เพราะถนนสายนี้เต็มไปด้วยร้านรวงและโรงงานผลิตสินค้าพื้นเมืองของเชียงใหม่จนดูละลานตา เรียกได้ว่าถนนนี้ คือ ถนนสายศิลปหัตถกรรมผ่านหมู่บ้านบ่อสร้าง แหล่งสร้างงานศิลปหัตถกรรม "ร่มบ่อสร้าง" อันลือชื่อ...


จีรานันท์   ทองบ่อ
อทิตยา     อภิวรรธกกุล
อรปวีณ์     สิทธิธนสมบัติ
นิยนาฎ      อินต๊ะแก้ว
บุศรินทร์    ใจเสมอ
ม.3/7
ไม้แกะสลักบ้านถวาย
ผู้จัดทำ
บ้านถวาย ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อสียงในด้านการแกะสลักไม้ จากแต่เดิมที่ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณปี 2518 มีชาวบ้านจำนวนหนึ่งได้ไปทำงานไม้แกะสลักในตัวอำเภอเมืองเชียงใหม่ หลังจากนั้นจึงได้นำมาทำการผลิตในหมู่บ้าน ประมาณปี 2533 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือได้เข้าไปส่งเสริมการผลิต โดยนำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดง และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ จนทำให้บ้านถวายมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมาจนถึงปัจจุบัน...

สุดใจ   ชูวิทย์เจริญกิจ
สินีนาฎ      สุทธิวิเศษชัย
ขนิษฐา      วิรัชเศรษฐกุล
ม.3/8

เครื่องปั้นดินเผา
ผู้จัดทำ
การทำเครื่องปั้นดินเผามีมาตั้งแต่สมัยโบราณ และมีการผลิตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เครื่องปั้นดินเผาที่ได้ไปศึกษาและนำมาเสนอเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านเหมืองกุง ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ที่รู้จักกันทั่วไปในการผลิต "น้ำต้น" หรือ คณโฑใส่น้ำ ซึ่งเป็นภาชนะที่คนล้านนานิยมใช้กัน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตกทอดมาตั้งแต่สมัยพระเจ้ากาวิละ และชาวบ้านเหมืองกุงได้ช่วยกับสืบทอดกันมาจนกระทั่งได้รับรางวัล 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่...

เรมิกา   กุลาตี
นวรัตน์     วินิจจะกูล
ธัญญธร     ธรรมเชื้อ
ม.3/12
เทียนหอมเพื่อสุขภาพ
ผู้จัดทำ
ในปัจจุบันได้มีการประยุกต์ใช้นอกเหนือจากการใช้เทียนเพื่อให้แสงสว่างที่สวยงามแล้ว ยังมีการนำกลิ่นหอม หรือน้ำมันหอมระเหยมาผสมเพื่อให้ได้กลิ่นตามต้องการ นอกจากนี้กลิ่นน้ำมันหอมระเหยยังสามารถที่จะรักษาโรคได้ แก้อาการเครียด และทำให้ร่างกายผ่อนคลาย กลิ่นบางชนิดสามารถไล่ยุง น้ำมันหอมระเหยเหล่านี้ได้มาจากการสกัดจากพืชและสมุนไพรธรรมชาติ ช่วยรักษาสุขภาพและราคาไม่แพง เหมาะสำหรับนำไปเป็นของฝาก และของที่ระลึกได้...


ณัฐกฤตา   สิทธิโรจนกุล
แพรพัตรา     พันธุวาณิชย์
ธันวนี      ประกอบของ
กัญญารัตน์       วงศ์ทิพย์
ม.3/10

ผลิตภัณฑ์จากใบตาล
ผู้จัดทำ
สินค้าจากใบตาล เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่รู้จักการนำเอาสิ่งของที่อยู่รอบตัวมาปรับ ใช้ให้เกิดประโยชน์นอกจากนี้สินค้าเหล่านี้ยังสวยงาม และมีความประณีตคงทน
ไม่แพ้สินค้าจากไม้ ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากว่า สินค้าจากใบตาลนี้สามารถ ทำรายได้มาสู่ผู้ผลิตได้อย่างงดงาม และยังทำรายได้เข้าประเทศได้อีกด้วย...สิริสุข   เครือนพรัตน์
สุวิมล     ปัญญานะ
สายธาร     วิริยะเสนา
ม.3/12
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา
ผู้จัดทำ
กระดาษสาเป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ซึ่งนิยมทำเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะทางภาคเหนือ แต่เดิมการผลิตกระดาษสาจะทำด้วยมือ ซึ่งเข้าใจว่าการทำกระดาษจะเผยแพร่มาจากประเทศจีน สมัยก่อนการทำกระดาษสานิยมทำกันหลังฤดูทำนา มิได้เป็นอาชีพหลักของครอบครัว กระดาษสาที่ผลิตจะถูกนำไปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตร่ม แต่ในปัจจุบันได้มีการนำกระดาษสาไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบอื่นๆ มากขึ้น...


กัญญาภัค   จุลรัตนมณี
ธริษตรี      ธนรัตนพิมลกุล
ธนพร     พานิชวงษ์
พิชญา      ชื่นแสง
ม.3/7

เครื่องเขิน
ผู้จัดทำ
การทำเครื่องเขินมีจุดเริ่มต้นในประเทศจีน แถบเมืองฉางโจว กว่าสี่พันปีมาแล้ว โดยพบหลักฐานชิ้นส่วนและตัวภาชนะในหลุมศพของบุคคลสำคัญหลายแห่ง ต่อมาได้แพร่หลายไปสู่ เกาหลี ญี่ปุ่น จีนตอนใต้ เวียตนาม ไปจนถึงภูมิภาคเอเซียอาคเนย์  การใช้เครื่องเขิน เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งซึ่งพบเห็นมากในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ชาวล้านนาได้ทำการผลิตเครื่องเขินมาเป็นเวลานานแล้วและมีรูปแบบที่หลากหลาย สนองตอบการใช้ใช้สอย ค่านิยม และรสนิยมของสังค ม


  กาญจนา    เอี่ยมแตง
ศิริลักษณ์     เชิดชูชัยทิพย์
รีรดา     มนูทัศน์
ตติยา      จินกลับ
ชลภิชา    จริยสกุลธรรม
ม.3/8
เครื่องเงิน
ผู้จัดทำ
การทำเครื่องเงินของเชียงใหม่นั้น ปรากฏหลักฐานตั้งแต่ครั้ง สมัยพญามังรายสร้างเมือง
เชียงใหม่ในปี พ.ศ. 1839 ซึ่งสร้างความสัมพันธ์กับพุกาม และเจรจาขอช่างฝีมืออันได้แก่
ช่างทอง ช่างต้อง ช่างแต้ม ช่างเหล็ก ช่างเงิน ช่างเขิน ฯลฯมายังเมืองเชียงใหม่เพื่อฝึกฝน เป็นอาชีพให้แก่ประชาชน ดังปรากฏ หลักฐานจากตำนานราชวงศ์เมืองเชียงใหม่ความว่า.." ดังเจ้ากรุงอังวะพุกามนั้นก็เสงป่อง(ปรึกษาหารือ) โฟจา(เจรจา)กันแล....คันเสงป่องกันแล้ว
ยัง ช่างหล่อ ช่างตี ช่างฆ้อง ผู้ทรงสราด (ฉลาด)ทั้งหลายนาก็เลือกเอง ผู้อันช่างหล่อ ช่างตี
ตังหลาย ช่างตีฆ้อง 2 หัว ทั้ง ลูกสิกลูกน้องทั้งมวล 500 ทั้งเครื่องพร้อม จักยื่นถวายท้าว
ล้านนา"
สุรเชษฎ์    อินทะวงศ์
สกนธ์     จิยะวรนันท์
อนุชิต     วงษ์มิตรแท้
กิตติพงษ์     กันจินะ
รตน    วราภรณ์พันธุ์
ม.3/12

The  Prince  Royal' s  College
founded 1887