English  Project  Work

“ Animals Study ” 

 

 
 
เสนอโดย

ปุณยวีร์                                          วงศ์สุนทร                 .3/6

วีราภรณ์                                         ศักดาวงศ์เสรี             .3/6

ทินัดดา                                           ส่องแสง                   .3/6
คณะครูที่ปรึกษาโครงงาน

.วิญญูวดี                                     กุลจลา

.พรรณิการ์                                   ศิริณุพงษานันท์

.ประภาภรณ์                                 สมเกตุ

ความสำคัญของโครงงาน

 

      ในการเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง Animals ผู้จัดทำได้เรียนรู้คำศัพท์มากมายอีกทั้งยังรู้จักโครงสร้างของสัตว์บางชนิด และในการเรียนวิชา ส...พวกเราได้เรียนรู้ประเภทของสัตว์เป็นภาษาไทย  เพราะฉะนั้นผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะค้นคว้าหาศัพท์ประเภทของสัตว์เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้จัดทำ  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในกับผู้จัดทำ เพื่อจะนำไปเผยแพร่ให้แก่เพื่อนๆ ในห้องต่อไป  และในการในการบอกลัษณะของสัตว์บ่อยครั้งที่เราไม่สามารถเขียนได้เพราะไม่รู้คำศัพท์  จึงอยากค้นคว้าเพื่อให้เข้าใจได้มากขึ้น  เพราะในการทำPortfolioเรื่องสัตว์คุณครูให้เขียนบรรยายเกี่ยวกับอวัยวะของสัตว์ จึงเกิดแรงบรรดาลใจที่จะทำงานชิ้นนี้ให้ออกมาเป็นประโยชน์แก่รุ่นน้องในปีต่อไป

 
วัตถุประสงค์

1.     เพื่อรวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์

2.     เพื่อสำรวจสัตว์ที่มีอยู่ในสวนสัตว์เชียงใหม่

3.     เพื่อหาแหล่งที่อยู่และอาหารของสัตว์

4.     เพื่อให้ความรู้และจัดประเภทของสัตว์ได้

5.     เพื่อบอกลักษณะอวัยวะที่เด่นของสัตว์ต่างๆ ได้ถูกต้อง

6.     เพื่อจัดเป็นรูปเล่มให้น้องๆ และเพื่อนๆได้ศึกษาต่อไป

7.     เพื่อจัดทำเกมส์ให้เพื่อนได้เล่นสนุกสนาน พร้อมได้รับความรู้

          พร้อมกัน

 

ขอบเขตงานวิจัย

-         ผู้จัดทำได้ศึกษาคำศัพท์ของสัตว์จากแบบเรียนMake New Friends 

และศัพท์ที่ต้องค้นคว้าจากการไปสำรวจสัตว์ที่สวนสัตว์  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีการจัดเป็นประเภทของสัตว์ตามแบบเรียน ส...

-         ผู้จัดทำมีการจัดประเภทของสัตว์จากสัตว์ที่สำรวจดังกล่าวมา

-         ผู้จัดทำได้อธิบายลักษณะเด่นของสัตว์ตามที่ได้สำรวจดังที่กล่าวมา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.    ได้รู้จักประเภทของสัตว์เป็นภาษาอังกฤษ

2.    ได้รู้จักอวัยวะที่สำคัญของสัตว์เป็นภาษาอังกฤษ

3.    ได้คำศัพท์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น

4.    ได้รู้ถิ่นกำเนิดของสัตว์เพิ่มมากขึ้น

5.    ได้รู้ว่าสัตว์แต่ละประเภทกินอะไรในการดำรงชีวิต

 

วิธีการดำเนินงาน


  1.  จัดกลุ่มทำเรื่อง Animal Study

  2.  เรียบเรียงคำศัพท์ในแบบเรียน Make New Friends

  3.  ไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์  จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อสำรวจ

       สัตว์ต่างๆ ที่มีอยู่ในสวนสัตว์

  4.  สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์

  5.  ถ่ายรูปสัตว์ต่างๆ

  6.  ศึกษาป้ายที่สวนสัตว์ เขียนคำอธิบายเกี่ยวกับสัตว์

  7.  จดบันทึก  ถิ่นกำเนิด  ชื่อสัตว์และอาหารที่สัตว์กิน

  8.  นำคำศัพท์ในข้อ 7 มาหาความหมายภาษาอังกฤษ

  9.  นำภาพที่ถ่ายเรียบร้อยแล้ว  มาเขียนอธิบาย  ถิ่นกำเนิด

        ชื่อของสัตว์  และอาหารเป็นภาษอังกฤษลงใน Album

10.  ทำแผนผังใยแมงมุม  สรุปการจัดประเภทของสัตว์

11.  วาดภาพสัตว์ที่ลักษณะเด่น

12.  อธิบายลักษณะเด่นของสัตว์แต่ละประเภท                 

13.  จัดทำเกมส์ Domino เรื่องสัตว์ให้เพื่อนๆ เล่น

14.  สรุปและเขียนรายงานโครงงาน

15.  นำเสนอเพื่อนๆ ในห้อง


 

 

ผลการดำเนินงาน

จากการศึกษาแบบเรียน Make New Friends 

สามารถแยกสัตว์ออกได้ดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ดังนั้นจากที่ผู้จัดทำได้เรียนว่ามีสัตว์  2  ประเภท   แต่ถ้าแยกตามที่ได้ค้นคว้าสามารถแยกเป็น 6 ชนิด  โดยมี Mammal เป็นสัตว์ที่มีมากที่สุด

          จากการสำรวจสัตว์ใน Chiangmai  Zoo  ผู้จัดทำสามารถสรุปและยังได้พูดถึงแหล่งที่อยู่และอาหารการกินของสัตว์แต่ละประเภท  ได้ดังนี้

ตารางที่ 1        สัตว์ที่อยู่ในกลุ่ม Sea  Mammal

Animal

Habitat

Food

Seal

Africa

Fish

ตารางที่ 2       สัตว์ที่อยู่ในกลุ่ม Sea  Mammal

Animal

Habitat

Food

  1.  Giraffe

Africa

Leaves , vegetables

 , onion , grass

  2.  Africa Wild Ass

Africa

Grass ,Leaves , fruit

  3.  Zebra

Africa , Sahara

Grass , seeds

  4.  Tapir

Europe , America , China , Argentina , Sumatra , Cambodia , Thailand , Laos , Malaysia

Grass , Leaves

  5.  Camel

North Africa , Middle East

Vegetables ,carrots ,

Bean

  6.  Chimpanzee

Africa

Grass ,Leaves , fruits

  7.  Fea’s Muntijak

Thailand , Burma

Grass ,Leaves , fruits

  8.  Tiger

Siberia , Caspian Sea

India ,

South East Asia Thailand

Wid Animal

  9.  Leopaed

Africa ,

South East Asia Thailand

Wid Animal

10.  Jaguar

U.S.A , South America

Fish , Crocodile Meat

11.  Serow

India , China , Thailand

Grass ,bark , branch

12.  Hog Deer

Nepal , India , Sri Lanka ,

Burma , Thailand

Grass ,leaves , fruit

13.  Eld’s deer

Thailand

Grass , fruit

14.  Elephan

Thailand

fruits ,grass ( Banana )

15.  Orange – Utan

Borneo ,Sumatra

fruits , Small Insects,

fresh Branch

16.  Rhinoceros

India ,Nepal

Grass ,seeds

17.  Lama

Peru , Bolivia , Argentina

Grass ,Root , Bark ,

Plants

18.  Rabbit

Thailand

Plants , Vegetable ,

Grass

19.  Porcupine

Thailand , Malaysia ,

Singapore

Bark

20.  Meerkat

South Africa

Seeds

21.  Squirrel

Thailand

Plants , Fruit

22.  Malayan , Sun Bear

Burma / Indo – China

Thailand , Malaysia

China , Thailand

Fruit , leaves , Insects ,

worm , honey

23.  Lion

  Africa, India

Meat

24.  Donkey

Africa

Grass , seeds

25.  Gayall  Bos Frontalis

Himalayas ,Burma

Grass ,leaves , Fruit

26. Monkey

India , Nepal , Afghanistan

China , Thailand , Indonesia

Vegetables ,insects , leaves , Fruit

27.  Walaby

Australia

Grass

 

ตารางที่ 3        สัตว์ประเภทสัตว์ปีก ( Bird )

Animal

Habitat

Food

  1.  Ostrich

Africa

Grass, leaves, seeds ,

Fruit

  2.  Crane

Africa

Fish , shrimp , Seeds ,

Grass , Beans

  3.  Penguin 

Africa , South America ,

Australia

Fish , crab , shell , prawn

  4.  Turkey 

North America

Rice ,fruit, seeds , grass ,

Beans

  5.  Love bird

Africa

Seeds

  6.  Pigeon

Asia Europe

Seeds

  7.  Great Barbet

India , China , Thailand ,

Hong Kong

Fruit

  8.  Lineated Barbet

Himalayas , China , Burma

Thailand

Insects , Small , Reptiles ,

Fruit

  9.  Pariah Kite

Europe , Siberia , Africa ,

Asia , Australia

Fish , bird , duck , hen ,

Small animals

10. Crested Serpent Eagle

India , China , Taiwan ,

Burma , Thailand ,

Indo China

Small bird reptiles

11.  King Vulture

India , China  , Thailand ,

Laos , Vietnam

Carcass Meat

12.  Golden Pheasant

China

Seeds ,Fruit , Vegetables ,

Caterpillar , inserts

13.  Pied Horn Bill

India , China ,

South East Asia

Banana , papaya incect ,

Caterpillar

14.  Large Parakeet

India , Burma  , Laos , Vietnam , Thailand

Seeds , Fruit

15.  Flamingo

Africa , India , Spain

Fish

ตารางที่ 4        สัตว์ประเภทสัตว์ปีก ( Bird )

Animal

Habitat

Food

  1.  Great white Sheat

Chao Phraya River

Small Fish

  2.  Soro Brook Carp

The North of Thailand

Insects , Plants fruit

  3.  Dare

Central  of Thailand

Insects

4.      Snail  Eater   

Pangasius

Phitsanulok , Nan

Shrimp , Fish

5.      Plamong

Knong  River

Fish , Shrimp

6.      Great snake head Fish

River

Small Fish , Shrimp

7.      Giant Snake head Fish

River

Water animals

8.      Greater Black Sharl

River

Incests , Water Plants

Carcass

ตารางที่ 5        สัตว์ประเภทเลื้อยคลาน ( Reptiles )

Animal

Habitat

Food

  1.  Crocodile

Thailand

Fish , Meat

  2.  Black  Giant Turtoise

Thailand

Vegetable , Fruit , Shell

  3.  Eguana

South America Central America

Morning  glory Pechay

  4.  Python

Thailand

Meat

ตารางที่ 6        สัตว์ประเภทหมู่ ( Rodents )

Animal

Habitat

Food

  1.  Gasby  Pig

South America

Grass, leaves, seeds

  2.  Guinea Pig

South America

Grass, seeds

 

จากตารางทีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า    สัตว์ในสวนสัตว์เชียงใหม่  ( Chiangmai Zoo ) สามารถแยกได้เป็น 6 ประเภท ตามที่ผู้จัดทำได้ค้นคว้าจาก  The Oxford Dictionary

                1.  Sea  Mammals               4. Fish

                2. Mammals                        5.  Reptiles

                3. Bird                               6.  Rodents

 

 

 

สรุปผลการศึกษาค้นคว้า

จากการศึกษา , สำรวจ สามารสรุปได้ดังต่อไปนี้

1.        ได้ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ ,

      อวัยวะ  ที่อยู่อาศัย  อาหารและประเภทของสัตว์มากขึ้น

ได้รับความรู้ในเรื่องการจัดประเภทของสัตว์

2.        ได้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม

3.        ได้ทำเกมส์ภาษาอังกฤษให้เพื่อนๆ เล่น

4.        เกิดความรู้สึกสงสารและหวงแหนสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์

 

อภิปรายการศึกษาค้นคว้า

 

ผู้จัดทำได้รับความรู้ เกี่ยวกับสัตว์มากมาย  โดยรู้ว่าสัตว์สามารถแยกประเภทต่างๆ ได้มากมาย  ได้เห็นอวัยวะที่แตกต่างของสัตว์แต่ละชนิด  ได้รู้คำศัพท์เพิ่มขึ้นมากมาย  ได้รู้ที่อยู่ของสัตว์มาจากที่แตกต่างกัน  และลักษณะการจัดที่อยู่ของสัตว์ในสวนสัตว์เชียงใหม่  ที่แตกต่างกัน  เช่น  สัตว์อันตรายจะมีรั้งกั้นไกลจากผู้ชมมาก  แมวน้ำอยู่ในตู้กระจกใหญ่มาก       เพนกวินอยู่ในห้องเย็นจัด  เป็นต้น     กวางเราสามารถจับและสัมผัสได้ใกล้ชิดแต่อย่างไรก็ตาม  สัตว์พวกนี้มีจำนวนไม่มาก  โดยเฉพาะสัตว์ที่มาจากประเทศ  บางครั้งพวกเรารู้สึกสงสารอยากให้พวกเขาได้กลับไปอยู่ในธรรมชาติ  มากกว่าการกักขัง  สัตว์บางตัวเป็นโรคน่าสงสาร  อยากให้ทุกคนได้รักสัตว์มากๆ และปล่อยให้มันอยู่ตามธรรมชาติ  อย่าฆ่าและทำลายเพราะสัตว์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตและมีจิตใจเหมือนพวกเรา

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์

                  นอกจากความรู้ในเรื่องคำศัพท์   การแยกประเภทของสัตว์และอวัยวะสำคัญของสัตว์แล้ว  ยังได้ประโยชน์ในเรื่องต่อไปนี้เพิ่มขึ้น

1.                    ได้รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม

2.                    รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

3.                    รู้จักค้นคว้าหาข้อมูล

4.                    ได้รู้จักการเขียนโครงงานที่ถูกต้อง

5.                    ได้ริเริ่มความคิดสร้างสรรค์

6.                    ได้รู้จักรักและห่วงใยสัตว์

7.                    ได้เผยแพร่ข้อมูลให้เพื่อนๆ ได้ศึกษา

ข้อเสนอแนะ

ในคราวต่อไปควรศึกษาเพิ่มขึ้นดังนี้

1.  การศึกษาในเรื่องช่วงอายุของสัตว์

2.  ควรศึกษาประโยชน์และโทษของสัตว์

     แต่จากการศึกษา The Oxford  Dictionary  พบว่า สัตว์สามารถแบ่งออกเป็น

1.  Sea  Animals                                  =        สัตว์ทะเล

2.  Amphibians                                    =       สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

3.  Sea  Mammals                                =       สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเล

4.  Reptiles                                          =       สัตว์เลื้อยคลาน     

5.  Bird                                                =       สัตว์ปีก

6.  Insects                                           =       แมลง

7.  Pets                                                =       สัตว์เลี้ยง

8.  Mammals                                        =       สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

9.  Rodents                                          =       สัตว์มีขนปุกปุยพวกหนู

          และจากการสัมภาษณ์คุณลุงดวงแก้ว  บุญทวี  เจ้าหน้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่  ได้อธิบายถึงสัตว์ในสวนสัตว์ว่ามี 4 ประเภท

1.                 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม                                       3.      สัตว์ปีก

2.      สัตว์น้ำ                                                         4.       สัตว์เลื้อยคลาน